Colestyramin "Orifarm"

pulver til oral suspension, endosis 4 g

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Colestyramin Orifarm, 4 g pulver til oral suspension  

colestyramin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du få bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Colestyramin Orifarm
 3. Sådan skal du tage Colestyramin Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Colestyramin Orifarm binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet. 

 

Du kan bruge Colestyramin Orifarm til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. Du kan også bruge Colestyramin Orifarm mod hudkløe, ved galdevejs- sygdomme og mod diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Colestyramin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Colestyramin Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for colestyramin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Colestyramin Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget alvorlig gulsot).
 • hvis du har sivende eller blodig diaré.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Colestyramin Orifarm, hvis du: 

 • har diabetes.
 • har nedsat stofskifte.
 • har leverproblemer.
 • har dårlige nyrer.
 • lider af forstoppelse.
 • har forhøjet mængde af protein i blodet.
 • lider af åreforkalkning i hjertet.

 

Colestyramin Orifarm kan gøre, at du får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin samt folinsyre. Tal med din læge om tilskud af folinsyre og vitaminer. 


Hvis du tager Questran mod diaré som skyldes for meget galdesyre i tarmen, skal du kontakte lægen, hvis du ikke har fået virkning inden for 3 dage. 


Længerevarende brug af Questran kan medføre syreforgiftning. Kontakt straks lægen. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Colestyramin Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Colestyramin Orifarm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du kan tage Colestyramin Orifarm sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis du tager: 

 • Blodfortyndende medicin.
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin).
 • Vanddrivende medicin (chlorthiazid).
 • Anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre) .
 • Medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin).
 • Epilepsimedicin (phenobarbital).
 • Medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner).
 • Hjertemedicin (digoxin).

 

Du skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Colestyramin Orifarm. 

Brug af Colestyramin Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan udrøre Colestyramin Orifarm i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. Du kan også udrøre Colestyramin Orifarm i supper eller frugtmos. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun tage Colestyramin Orifarm efter lægens anvisning. 


Amning
Erfaringer med Colestyramin Orifarm er begrænsede. Tal med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Colestyramin Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Colestyramin Orifarm indeholder sødestoffet aspartam (E951)

Dette lægemiddel indeholder 30 mg aspartam pr. brev, svarende til 3 mg/kg/dag. Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt. 

Colestyramin Orifarm indeholder propylenglycol (E1520)

Dette lægemiddel indeholder 32,45 mg propylenglycol pr. brev, svarende til 3,24 mg/kg/dag. 

3. Sådan skal du tage Colestyramin Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

1-2 breve (4-8 g) 3 gange dagligt. 

 

Børn: 

½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis. 

 

Du må ikke tage Colestyramin Orifarm tørt. Du skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. Du kan også blande pulveret i maden. 

 

Du skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Colestyramin Orifarm. 

Hvis du har taget for meget Colestyramin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Colestyramin Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af colestyramin. 

Hvis du har glemt at tage Colestyramin Orifarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm.
 • Hovedpine, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).
 • Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Halsbrand, sure opstød, luftafgang fra tarmen, kvalme, diaré, mavesmerter.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (på grund af D-vitaminmangel). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du oplever pludselige smerter i ryggen.
 • Øget blødningstendens på grund af K-vitaminmangel (ved længerevarende behandling). Tal med lægen.
 • Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).
 • D-vitaminmangel.
 • Appetitmangel (anoreksi).
 • Svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Opkastning, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), huller i tænderne (caries), synkebesvær, bøvsen, hæmorideblødning, jagende smerter i den nederste del af endetarmen, smags- forstyrrelser.
 • Påvirkning af leverens funktion.
 • Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og endetarmsområdet.
 • Led- og muskelsmerter.
 • Allergisk reaktion som f.eks. nældefeber og hævelser.
 • Vægtstigning.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

 

Colestyramin Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Colestyramin Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Colestyramin. Hvert brev indeholder 4 g colestyramin (som colestyraminchlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: Appelsinaroma: maltodextrin, akaciegummi (E414), naturlige aromastoffer, butylhydroxyanisol (E320). Propylenglycolalginat (E1520); xanthangummi (E415); citronsyre (E330); silica, kolloid vandfri; aspartam (E951).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvidt til næsten hvidt pulver, med duft og smag af appelsin. 

 

Pakningsstørrelser 

Brev indeholdende 4 g pulver (papir/ polyethylen/aluminium /polyethylen).  

Pakningsstørrelse: Karton med 50 breve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Laboratorios Rubió S.A 

Industria 29 Pol. Ind. Comte de Sert  

08755 Catellbisbal, Barcelona  

Spanien 

 

Eller 

 

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...