Fucicort®

creme 1+20 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort® 20 mg/g / 1 mg/g creme  

Fusidinsyre/betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort
 3. Sådan skal du bruge Fucicort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. Fucicort anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier, der er følsomme over for fusidinsyre. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midtpart).
 • hvis du har eksem rundt om munden.
 • hvis du har bumser eller på områder med bumser.
 • hvis du har hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus.
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.
 • hvis du har en systemisk svampeinfektion.
 • hvis du har en ubehandlet eller ikke-kontrolleret hudsygdom relateret til tuberkulose.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort. 


Brug ikke Fucicort længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Bør ikke overskride 2 uger. 


Undgå at få Fucicort i øjnene. 


Fucicort kan skjule mulige symptomer på infektion. 


Fucicort kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. 

Børn og unge

Fucicort skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbinding og længerevarende behandling, da binyrebarkhæmning kan optræde. Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du kan bruge Fucicort sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun bruge Fucicort efter lægens anvisning. 


Amning
Du kan bruge Fucicort i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
Du må ikke smøre Fucicort på brystet når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucicort indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Indeholdet af chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucicort

Brug altid Fucicort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig. 

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort på betændt hud. 

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne. 

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucicort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, er din risiko for at få bivirkninger øget, se afsnit 4 bivirkninger. 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

Har du glemt at påsmøre Fucicort, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil. 

 

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucicort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Allergisk reaktion
 • Forværring af eksem
 • Kontakt eksem
 • Brændende fornemmelser i huden
 • Kløe (pruritus)
 • Tør hud
 • Smerte på påføringsstedet
 • Irritation på påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Rødmen af huden (erytem)
 • Nældefeber (urticaria)
 • Udslæt
 • Hævelse på påføringsstedet
 • Blærer på påføringsstedet.

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn.

 

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi)
 • Eksem
 • Eksem rundt om munden
 • Striber på huden
 • Udvidelse af de små blodkar i huden
 • Vedvarende rødme (rosacea)
 • Rødmen af huden (erytem)
 • Affarvning af huden
 • Uønsket hårvækst (hypertrikose)
 • Kraftig sveden (hyperhidrose)
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

 

Systemiske bivirkninger forsaget af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter: 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (fx forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucicort utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Brug ikke Fucicort efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Holdbarheden efter første åbning er 3 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort indeholder:

 • Aktive stoffer: fusidinsyre 20 mg/g og betamethasonvalerat svarende til 1 mg/g betamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, paraffinolie, hvid blød paraffin, natriumhydroxid, natriumdihydrogenphosphat dihydrat, chlorcresol, all-rac-α-tocopherol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Fucicort fås i pakningsstørrelser á 15 g og 30 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Fucicort® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...