Fexofenadinhydrochlor Paranova

filmovertrukne tabletter 180 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fexofenadinhydrochlorid Paranova 180 mg filmovertrukne tabletter  

fexofenadinhydrochlorid 

 

Fexofenadinhydrochlorid Paranova svarer til lægemidlet Nefoxef®.  

Nefoxef® er et registreret varemærke, som tilhører Mylan AB. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fexofenadinhydrochlorid Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova
 3. Sådan skal du tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer. 

Fexofenadinhydrochlorid Paranova 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage FEXOFENADINHYDROCHLORID PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fexofenadinhydrochlorid Paranova:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fexofenadinhydrochlorid Paranova (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hvis du er ældre.
 • Hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fexofenadinhydrochlorid Paranova. 

Brug af anden medicin sammen med Fexofenadinhydrochlorid Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer, efter du har taget medicinen, til du tager Fexofenadinhydrochlorid Paranova. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Fexofenadinhydrochlorid Paranova, der optages i kroppen og påvirke virkningen af Fexofenadinhydrochlorid Paranova. Hvis du tager Fexofenadinhydrochlorid Paranova sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige. 


Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Fexofenadinhydrochlorid Paranova 3 dage før testen. 

Brug af Fexofenadinhydrochlorid Paranova sammen med mad og drikke

Fexofenadinhydrochlorid Paranova skal tages sammen med vand inden et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet  

Du må kun tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova efter lægens anvisning. 

Amning  

Hvis du ammer, skal du forsøge at undgå at tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova. Spørg lægen til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Forsøg har vist, at Fexofenadinhydrochlorid Paranova ikke forårsager døsighed, og din evne til at køre bil burde derfor ikke blive påvirket, når du tager Fexofenadinhydrochlorid Paranova. Der kan imidlertid være sjældne undtagelser, så derfor skal du sikre dig, at du er frisk, inden du kører bil eller udfører opgaver, der kræver koncentration. 

3. Sådan skal du tage FEXOFENADINHYDROCHLORID PARANOVA

Tag altid Fexofenadinhydrochlorid Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til lindring af symptomer på kronisk allergisk hudreaktion (idiopatisk urticaria):  

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt til voksne og børn fra 12 år. 

Brug til børn

Børn under 12 år bør ikke få Fexofenadinhydrochlorid Paranova. 

Børn i alderen 6-11 år: 

Denne medicin findes i andre former, som kan være bedre egnede. Spørg lægen eller apotekspersonalet om flere oplysninger. 

 

Slug tabletten med vand inden et måltid. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du synes, virkningen af Fexofenadinhydrochlorid Paranova er for kraftig eller for svag. 

Hvis du har taget for mange Fexofenadinhydrochlorid Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fexofenadinhydrochlorid Paranova tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

Symptomer på en overdosis kan være svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nedenstående bivirkninger er forekommet hos personer, der har taget Fexofenadinhydrochlorid Paranova. 

Kontakt omgående lægen og stop med at tage Fexofenadinhydrochlorid Paranova, hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg og får problemer med at trække vejret, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Døsighed.
 • Kvalme.
 • Svimmelhed.

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1.000 patienter):  

 • Træthed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Søvnløshed (insomni).
 • Søvnforstyrrelser.
 • Mareridt.
 • Nervøsitet.
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.
 • Diarre.
 • Hududslæt og kløe.
 • Nældefeber.
 • Alvorlig allergisk reaktion som kan medføre hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg.
 • Rødmen.
 • Trykken for brystet.
 • Vejrtrækningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fexofenadinhydrochlorid Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fexofenadinhydrochlorid Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fexofenadinhydrochlorid Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Fexofenadin.
  • En Fexofenadinhydrochlorid Paranova 180 mg tablet indeholder 180 mg fexofenadin- hydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon K30 og magnesiumstearat.
  • Filmovertræk: Opadry 03C52662: hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol 4000 og gul jernoxid (E172).
 • Udseende og pakningsstørrelser:

Fexofenadinhydrochlorid Paranova 180 mg er gule, aflange, bikonvekse og filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Fexofenadinhydrochlorid Paranova findes i pakningsstørrelsen med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...