Solifenacin "Paranova"

filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Solifenacin Paranova 5 mg filmovertrukne tabletter  

Solifenacin Paranova 10 mg filmovertrukne tabletter 

solifenacinsuccinat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Solifenacin Paranova
 3. Sådan skal du tage Solifenacin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Solifenacin Paranova hører til den lægemiddelgruppe, der hedder antikolinergika.
Disse lægemidler anvendes til at nedsætte aktiviteten i en overaktiv blære, hvorved vandladningstrangen bliver sjældnere og svagere. Blæren bliver bedre til at holde på urinen.
Solifenacin Paranova anvendes til behandling af symptomerne på overaktiv blære, herunder en stærk, pludselig vandladningstrang uden forudgående varsel, hyppig vandladning og ufrivillig vandladning pga. pludselig vandladningstrang. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Solifenacin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Solifenacin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for solifenacinsuccinat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Solifenacin Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du ikke er i stand til at lade vandet eller tømme blæren helt (urinretention).
 • hvis du lider af en alvorlig lidelse i mave-tarmkanalen (herunder toksisk megacolon, en komplikation der er forbundet med tyktarmsbetændelse).
 • hvis du lider af en muskelsygdom kaldet myasthenia gravis, der kan forårsage en voldsom svaghed i visse muskler.
 • hvis du lider af et forhøjet tryk i øjnene med gradvist tab af synet (grøn stær).
 • hvis du er i hæmodialysebehandling.
 • hvis du lider af en svær leversygdom.
 • hvis du lider af en svær nyresygdom eller en moderat leversygdom og samtidig er i behandling med medicin, der kan reducere udskillelsen af Solifenacin Paranova fra kroppen (f.eks. ketoconazol). Din læge vil have informeret dig om dette.

 

Fortæl det til lægen, hvis du lider eller tidligere har lidt af en af ovennævnte sygdomme, før behandlingen med Solifenacin Paranova begynder. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Solifenacin Paranova. hvis du: 

 • har problemer med at tømme blæren (blæreobstruktion) eller med at lade vandet (svag urinstråle). Risikoen for urinakkumulation i blæren (urinretention) er meget højere.
 • lider af obstruktion i fordøjelseskanalen (forstoppelse).
 • risikerer, at dit fordøjelsessystem sænkes (bevægelser i maven og tarmene). Din læge vil have informeret dig om dette.
 • lider af en svær nyresygdom.
 • lider af en moderat leversygdom.
 • lider af spiserørsbrok (hiatushernie) eller halsbrand.
 • lider af nerveforstyrrelser (autonom neuropati).

 

Fortæl det til lægen, hvis du lider eller tidligere har lidt af en af ovennævnte sygdomme, før behandlingen med Solifenacin Paranova begynder. 

 

Før påbegyndelse af behandlingen med Solifenacin Paranova vil lægen undersøge, om der kan være andre årsager til din trang til at lade vandet hyppigt (f.eks. hjertesvigt (utilstrækkelig pumpekraft i hjertet) eller nyresygdom).
Hvis du har en urinvejsinfektion, vil lægen ordinere et antibiotikum (en behandling mod særlige bakterieinfektioner). 

Børn og teenagere

Solifenacin Paranova må ikke anvendes af børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Solifenacin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Det er især vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du tager: 

 • andre antikolinergika; virkning og bivirkninger af begge lægemidler kan forstærkes.
 • kolinergika; de kan reducere virkningen af Solifenacin Paranova.
 • lægemidler, der får fordøjelsessystemet til at arbejde hurtigere, f.eks. metoclopramid og cisaprid. Solifenacin Paranova kan reducere deres virkning.
 • lægemidler såsom ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol, verapamil og diltiazem, der sænker den hastighed, hvormed Solifenacin Paranova nedbrydes i kroppen.
 • lægemidler såsom rifampicin, phenytoin og carbamazepin, da de kan øge den hastighed, hvormed Solifenacin Paranova nedbrydes i kroppen.
 • lægemidler såsom bisphosphonater, der kan forårsage eller forværre betændelse i spiserøret (øsofagitis).

Brug af Solifenacin Paranova sammen med mad og drikke

Du kan tage Solifenacin Paranova sammen med et måltid eller mellem måltider, som det passer dig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du bør ikke tage Solifenacin Paranova, hvis du er gravid, medmindre det sker på tvingende indikation. 

 

Amning  

Tag ikke Solifenacin Paranova, hvis du ammer, da solifenacin kan udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Solifenacin Paranova kan forårsage sløret syn, træthed og uoplagthed. Hvis du har disse bivirkninger bør du ikke køre eller betjene maskiner. 

Solifenacin Paranova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Solifenacin Paranova

Tag altid Solifenacin Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletten skal synkes hel med væske. Det har ingen betydning, om tabletten tages med eller uden mad. Knus ikke tabletterne. 


Den sædvanlige dosis er 5 mg pr. dag, medmindre din læge har fortalt dig, at du skal tage 10 mg pr. dag. 

Hvis du har taget for meget Solifenacin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Solifenacin Paranova, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering kan være hovedpine, mundtørhed, svimmelhed, døsighed og uskarpt syn, fornemmelse af at se ting, der ikke er der (hallucinationer), udpræget uro, anfald (kramper), vejrtrækningsbesvær, forhøjet hjerterytme (takykardi), urinakkumulation i blæren (urinretention) og udvidede pupiller (mydriasis). 

Hvis du har glemt at tage Solifenacin Paranova

Hvis du har glemt at tage en dosis på det sædvanlige tidspunkt, så tag den, så snart du husker på det, medmindre det er tid til næste dosis. Tag aldrig mere end én dosis pr. dag. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller apoteket til råds. 

Hvis du holder op med at tage Solifenacin Paranova

Hvis du holder op med at tage Solifenacin Paranova, kan symptomerne på overaktiv blære vende tilbage eller forværres. Tal altid med din læge, hvis du overvejer at stoppe behandlingen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever et allergisk anfald eller en alvorlig hudreaktion (som for eksempel blæredannelse eller afskalning af hud), bør du informere din læge omgående.
Angioødem (hudallergi, som resulterer i hævning af vævet lige under hudens overflade) med luftvejsobstruktion (besværet vejrtrækning) er rapporteret hos nogle patienter i behandling med solifenacinsuccinat. Hvis angioødem opstår, bør behandling med Solifenacin Paranova stoppes med det samme og passende behandling og/eller foranstaltninger tages. 

Solifenacin Paranova kan forårsage følgende øvrige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Mundtørhed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Uskarpt syn.
 • Forstoppelse, kvalme, fordøjelsesbesvær med symptomer såsom oppustethed, mavesmerter, bøvsen og halsbrand (dyspepsi), ubehag i maven.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Urinvejsinfektion, blæreinfektion.
 • Søvnighed.
 • Smagsforstyrrelse (dysgeusi).
 • Tørre (irriterede) øjne.
 • Tørhed i næsen.
 • Reflukssygdom (gastroøsofageal refluks).
 • Tør hals.
 • Tør hud.
 • Vandladningsbesvær.
 • Væskeansamling i underbenene (ødemer).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Forstoppelse.
 • Vandladningsbesvær og væskeansamlinger.
 • Svimmelhed og hovedpine.
 • Kvalme.
 • Kløe og udslæt.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Hallucinationer, konfusion.
 • Allergisk udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Nedsat appetit, forhøjet indhold af kalium i blodet, som kan føre til unormal hjerterytme.
 • Forøget tryk i øjnene (grøn stær).
 • Ændringer i hjertets elektriske aktivitet (EKG), uregelmæssig hjerterytme, hjertebanken og hurtigerehjerterytme.
 • Talebesvær.
 • Leversygdom.
 • Muskelsvaghed.
 • Nyrelidelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

5. Opbevaring

 • Opbevar Solifenacin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Solifenacin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).
  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Solifenacin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Solifenacinsuccinat 5 mg (svarende til 3,8 mg solifenacin) eller solifenacinsuccinat 10 mg (svarende til solifenacin 7,5 mg).
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, lactosemonohydrat, hypromellose (E464), magnesiumstearat, macrogol 8000, talkum, titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Solifenacin Paranova 5 mg er en rund lysegul tablet mærket med logo og "150" på samme side. 


Solifenacin Paranova 10 mg er en rund lyserød tablet mærket med logo og "151" på samme side. 


Solifenacin Paranova findes i pakninger med 30 og 90 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...