Valaciclovir "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Valaciclovir Orifarm 250 mg filmovertrukne tabletter 

Valaciclovir 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Valaciclovir Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir Orifarm.
 3. Sådan skal du tage Valaciclovir Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse.

Valaciclovir Orifarm tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antivirale midler. Valaciclovir Orifarm virker ved at dræbe eller stoppe væksten af de vira, som kaldes herpes simplex-virus (HSV), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV). Valaciclovir Orifarm kan anvendes til: 

 • Behandling af helvedesild (hos voksne), herunder også helvedesild i øjnene.
 • Behandling af HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (genital herpes) (hos voksne og unge over 12 år). Det anvendes også til at forebygge, at disse infektioner kommer igen.
 • Behandling af forkølelsessår (hos voksne og unge over 12 år).
 • Forebyggelse af infektion med CMV efter organtransplantationer (hos voksne og unge over 12 år).
 • Behandling og forebyggelse af HSV-infektioner i øjnene, som bliver ved med at vende tilbage.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir Orifarm.

Tag ikke Valaciclovir Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for valaciclovir, aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valaciclovir Orifarm (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Valaciclovir Orifarm: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har nedsat leverfunktion.
 • hvis du har fået foretaget en levertransplantation.
 • hvis du er ældre (over 65 år).
 • hvis du har nedsat immunforsvar.

 

Undgå at smitte andre med herpes på kønsorganerne (genital herpes) 

Hvis du tager Valaciclovir Orifarm til behandling eller forebyggelse af herpes på kønsorganerne, eller hvis du tidligere har haft herpes på kønsorganerne, skal du stadig dyrke sikker sex og bruge kondom.
Dette er vigtigt, så du ikke smitter andre med infektionen. Du skal undgå at dyrke sex, hvis du har sår eller blærer på kønsorganerne.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Valaciclovir Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Valaciclovir Orifarm

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, der påvirker nyrerne, herunder: aminoglykosider, organiske platinforbindelser, jodholdige kontrastmidler, methotrexat, pentamidin, foscarnet, ciclosporin, tacrolimus, cimetidin og probenecid.
 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, og du tager Valaciclovir Orifarm til behandling af helvedesild eller efter en organtransplantation.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Valaciclovir Orifarm efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Valaciclovir Orifarm efter aftale med lægen.

Fertilitet: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Valaciclovir Orifarm påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Valaciclovir Orifarm.

Tag altid Valaciclovir Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 

Den dosis, som du skal tage, afhænger af, hvorfor lægen har ordineret Valaciclovir Orifarm til dig. Lægen vil tale med dig om dette.
 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Behandling af helvedesild 

 • Den sædvanlige dosis er 1.000 mg (fire 250 mg tabletter) tre gange dagligt i 7 dage.

Behandling af forkølelsessår 

 • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (otte 250 mg tabletter) to gange dagligt.
 • Den anden dosis skal tages 12 timer (ikke tidligere end 6 timer) efter den første dosis.
 • Du skal kun tage Valaciclovir Orifarm i én dag (to doser).
 • Det er vigtigt at starte på behandlingen, så snart der opstår symptomer (f.eks. prikken, kløe eller svie).

 

Behandling af HSV-infektioner i huden og herpes på kønsorganerne (genital herpes) 

 • Den sædvanlige dosis er 500 mg (to 250 mg tabletter) to gange dagligt.
 • Ved den første infektion skal du tage Valaciclovir Orifarm i 5 dage eller i op til 10 dage, hvis lægen har anvist dette. Ved tilbagevendende infektioner varer behandlingen normalt 3-5 dage.

 

Forebyggelse af tilbagevendende HSV-infektioner 

 • Den sædvanlige dosis er 500 mg (to 250 mg tabletter) én gang dagligt.
 • Nogle personer med infektioner, der ofte vender tilbage, kan have gavn af at tage én 250 mg tablet to gange dagligt.
 • Du skal tage Valaciclovir Orifarm, indtil lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen.

 

Forhindring af infektion med CMV (cytomegalovirus) 

 • Den sædvanlige dosis er 2.000 mg (otte 250 mg tabletter) fire gange dagligt.
 • Du skal tage hver dosis med ca. 6 timers mellemrum.
 • Du skal normalt begynde at tage Valaciclovir Orifarm så hurtigt som muligt efter din operation.
 • Du skal tage Valaciclovir Orifarm i ca. 90 dage efter din operation, indtil lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen.

 

Det kan være nødvendigt, at lægen justerer dosen af Valaciclovir Orifarm, hvis: 

 • du er over 65 år.
 • du har nedsat immunforsvar.
 • du har nyreproblemer.

 

Tal med lægen, før du tager Valaciclovir Orifarm, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.
 

Personer over 65 år eller personer med nyreproblemer: 

Det er meget vigtigt, at du drikker vand regelmæssigt i løbet af dagen, mens du tager Valaciclovir Orifarm. Dette vil være med til at mindske risikoen for bivirkninger, der kan påvirke nyrerne eller nervesystemet.
Lægen vil nøje overvåge, om du får tegn eller symptomer på dette.
 

Bivirkninger, der vedrører nervesystemet, kan være en følelse af forvirring eller uro eller en følelse af at være usædvanlig søvnig eller døsig.
 

Børn (under 12 år): 

Børn under 12 år må normalt ikke få Valaciclovir Orifarm. 

Hvis du har taget for mange Valaciclovir Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Valaciclovir Orifarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 

Symptomer: 

 • Kvalme, opkastninger, forvirring, hallucinationer, rastløs uro.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt, nedsat bevidsthed, dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Valaciclovir Orifarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Valaciclovir Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Nedsat bevidsthed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden og feber pga. problemer med nyrerne. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.
 • Psykotiske symptomer/sindslidelse. Kontakt lægen.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme.
 • Svimmelhed.
 • Opkastninger.
 • Diarré.
 • Udslæt, herunder lysfølsomhed og kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forvirring.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Rysten.
 • Rastløs uro.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Mavesmerter/gener.
 • Nældefeber.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Usikre bevægelser.
 • Talebesvær.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Hos personer med svært nedsat immunforsvar , især hos personer med fremskreden HIV, som fik høje doser (8 g dagligt) af Valaciclovir i længere perioder, er følgende bivirkninger også observeret: 

 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Valaciclovir Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring.

 • Opbevar Valaciclovir Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Valaciclovir Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Valaciclovir Orifarm ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Valaciclovir Orifarm 250 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Valaciclovirhydrochlorid 278,1375 mg svarende til valaciclovir 250 mg.
 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: crospovidon, mikrokrystallinsk cellulose, povidon og magnesiumstearat.
Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400 og polysorbat 80. 

Udseende og pakningsstørrelser

Valaciclovir Orifarm 250 mg: Hvide til offwhite, kapselformede, filmovertrukne tabletter, der er glatte på begge sider.
 

Valaciclovir Orifarm fås i: 

Valaciclovir Orifarm 250 mg i pakninger med 60 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...