Fucithalmic®

øjendråber, suspension 1 %

ChemVet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucithalmic® 10 mg/g, øjendråber, suspension 

fusidinsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucithalmic® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel findes på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®
 3. Sådan skal du bruge Fucithalmic®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Fucithalmic® er et antibiotikum til brug i øjnene.
 • Fucithalmic® virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende. Du skal bruge Fucithalmic® til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fucithalmic® er virksomt på.

Lægen kan have givet dig Fucithalmic® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®

Brug ikke Fucithalmic®

 • hvis du er overfølsom over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer anført i pkt. 6.1.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fucithalmic®

Vær opmærksom på følgende: 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic® øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde. Kontaktlinser kan bruges igen 12 timer efter afsluttet behandling.
 • Hvis du bruger Fucithalmic® for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fucithalmic® og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Fucithalmic® under graviditet. 

 

Amning 

Du kan bruge Fucithalmic®, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucithalmic® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic®

Fucithalmic® øjendråber i tube 

 

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. 

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic®

Brug altid Fucithalmic® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Den følgende dosis er egnet til både voksne og børn: 

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt. 

Brugsanvisning

Fucithalmic® er kun til oftalmisk brug. 

 • Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du dryppe 1 dråbe Fucithalmic® ned i øjensækken, uden at tuben spids rører øjet eller dets omgivelser.
 • For at lette inddrypningen er Fucithalmic® øjendråber lidt tyktflydende, men reagerer med den salte tårevæske og bliver i løbet af få øjeblikke klare og tyndtflydende.

Hvis du brugt for meget Fucithalmic®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucithalmic®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

Hvis du glemt at bruge Fucithalmic®

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot fortsætte med den sædvanlige dosis. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Fucithalmic® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svidende øjne, brændende øjne og smerter.
 • Øjenirritation og kløe.
 • Forbigående sløret syn

 

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Rindende øjne,.
 • Udslæt, hævelse omkring øjnene samt allergisk reaktion. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forværret øjenbetændelse.
 • Kløende udslæt (nældefeber) Kan være alvorligt. Tal med lægen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via : 

 

Lægemiddelstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1,DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucithalmic® utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Fucithalmic® øjendråber ved over 30°C. 

Brug ikke Fucithalmic® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Brug ikke Fucithalmic® tuben mere end 4 uger efter åbning. Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Fucithalmic® 10 mg/g øjendråber, suspension i tube indeholder:

Aktivt stof: Fusidinsyre. 

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, carbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser 

Tube: 5 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS,A.C. Illums Vej 6,8600 Silkeborg 

Ompakning og frigivelse:

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

 

Fucithalmic® er et registreret varemærke som tilhører Amdipharm Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...