Rapenin

filmovertrukne tabletter 800 mg

Pilum Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Rapenin 800 mg og 1 g filmovertrukne tabletter 
phenoxymethylpenicillinkalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rapenin
 3. Sådan skal du tage Rapenin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Rapenin, phenoxymethylpenicillin, er et antibiotikum af penicillintypen, der forhindrer den normale opbygning af bakteriens cellevæg. Uden cellevæg ødelægges bakterien hurtigt.  

 

Rapenin anvendes til behandling af halsbetændelse, bihulebetændelse, bronkier- og lungebetændelse og ørebetændelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rapenin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rapenin: 

 • hvis du er allergisk over for penicillin eller andre antibiotika tilhørende beta-lactam gruppen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rapenin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Rapenin. 

 • Hvis du er allergisk over for cefalosporiner (en anden type antibiotika), skal du kontakte lægen, før du tager medicinen.
 • Hvis du lider af allergi eller har astma, skal du kontakte lægen, før du tager medicinen.
 • Hvis du får diarré, der er langvarig eller voldsom, skal du kontakte lægen.
 • Hvis du pludselig får hududslæt, feber og/eller hævelse af ansigtet, skal du stoppe med at tage medicinen. Tilstanden kan være livsfarlig. Ring 112.
 • Rapenin 800 mg tablet indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet og Rapenin 1 g tablet indeholder 2,6 mmol (101 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Brug af anden medicin sammen med Rapenin 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Rapenin kan påvirke eller blive påvirket af andre lægemidler, der indeholder følgende aktive stoffer: 

 • Methotrexat (mod cancer og visse autoimmune sygdomme)
 • Probenecid (mod urinsyregigt)

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Der er ingen kendt risiko ved at tage Rapenin under graviditet.

Phenoxymethylpenicillin passerer over i modermælken, men risikoen for at barnet påvirkes synes usandsynlig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Der er ingen kendt påvirkning af arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Rapenin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Dosis afhænger af infektionens type og din kropsvægt. 


Voksne 
Den sædvanlige dosis er 800 mg 2-4 gange dagligt eller 1 g 2-3 gange dagligt. Behandlingens varighed afhænger af infektionens type. 


Brug til børn 
Ca. 50 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser. 

Hvis du har taget for meget Rapenin 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rapenin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller hvis et barn ved et uheld har taget Rapenin. De kan oplyse dig om risikoen og fortælle, hvad du skal gøre. 

Hvis du har glemt at tage Rapenin 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Rapenin 

Du skal fortsætte med at tage Rapenin, også selv om du føler dig rask efter nogle få dage. Det er vigtigt, at du tager al den medicin, din læge har sagt, du skal tage. Hvis du holder op med at tage Rapenin, kan nogle bakterier overleve, vokse og formere sig, så du bliver syg igen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk chok).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Svær, langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Mave-tarmbesvær, f.eks. kvalme eller diarré.
 • Hududslæt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Overfølsomhedsreaktioner (allergi) med feber og/eller ledsmerter.
 • Nældefeber (urticaria).
 • Forbigående forhøjelse af blodværdierne (eosinofili).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kløe.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan 

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 30ºC. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rapenin indeholder: 

 • Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat. Povidon K-30. Titandioxid (E 171). Hypromellose. Macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

800 mg: Hvid/grålighvid, kapselformet, filmovertrukket tablet med delekærv og P/0.8 præget på samme side og en størrelse på cirka 18,2 mm x 8,2 mm. 

1 g: Hvid/grålighvid, kapselformet, filmovertrukket tablet med delekærv og P/1.0 præget på samme side og en størrelse på cirka 21,3 mm x 8,6 mm. 

 

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Delekærven kan ikke anvendes til at dosere to halve tabletter. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakninger: 

800 mg: 10, 14, 20, 30, 40 og 100 tabletter. 

1 g: 14, 20, 30, 40 og 100 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark, info@orifarm.com  

Fremstiller

Remedica Ltd, P.O. Box 51706, CY-3508, Limassol, Cypern 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 31.03.2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...