Scopoderm®

depotplastre 1 mg/72 timer

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Scopoderm® 1 mg/72 timer depotplaster  

 

Scopolamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Du kan få Scopoderm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Scopoderm.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm
 3. Sådan skal du bruge Scopoderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Scopoderm anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og luftsyge).  

 

Lægen kan have givet dig Scopoderm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm

Brug ikke Scopoderm 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for scopolamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i depotplasteret.
 • hvis du lider af øjensygdommen grøn stær (snævervinklet glaukom)

Vær ekstra forsigtig med at bruge Scopoderm 

 • hvis du har en forstørret blærehalskirtel og har problemer med vandladning
 • hvis du lider af erhvervet mavemundsforsnævring eller forsinket tømning af mavesækken
 • hvis du har en forsnævring i dit tarmsystem
 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du er ældre
 • hvis har eller har haft epilepsi eller epileptiske anfald (der kan opstå øget antal af krampeanfald)
 • hvis du har eller har haft smerter i øjnene, sløret syn, eller du ser en regnbuefarvet strålekrans. I disse tilfælde må Scopoderm først anvendes efter at du er blevet undersøgt af en øjenlæge.

 

I sjældne tilfælde kan der opstå forvirring og/eller visuelle vrangforestillinger. Hvis dette forekommer, skal plastret fjernes omgående og lægen kontaktes. 

Bivirkninger kan vare ved i op til 24 timer eller længere efter plasteret er fjernet (Se afsnit 4). 

Plastret skal fjernes, inden du bliver scannet, fordi et af lagene i plastret indeholder aluminium. Aluminium kan medføre forbrænding af huden under scanning. 

Se desuden afsnittet Graviditet og amning. 

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin.
Desuden nedsætter Scopoderm virkningen af medicin, som virker på centralnervesystemet (sympathomimetika).
Der skal ligeledes udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre lægemidler med antikolinerg aktivitet så som: 

 • medicin mod allergi (antihistaminer)
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • medicin mod virus infektioner (amantadin)
 • medicin mod rytmeforstyrrelse i hjertet (quinidin)
 • medicin mod Parkinsons syge

Brug af Scopoderm sammen med mad og drikke 

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.
 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Scopoderm kan give bivirkninger, f. eks. svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Scopoderm

Brug altid Scopoderm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Dosering:

  Voksne og børn over 10 år:
  1 depotplaster påsættes hvert 3. døgn, 5-6 timer før virkningen ønskes.

  Børn under 10 år:
  Scopoderm bør ikke anvendes til børn under 10 år, da der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for behandling af denne aldersgruppe.

 

 • Brugsanvisning:
  Kontakt med øjnene skal undgås, da det kan medføre forbigående sløret syn og udvidelse af pupillerne.
 • Åben posen i ét af de to øverste hjørner.
 • Fjern den sekskantede klare beskyttelsesfolie (se figur 1)

Figur 1 Scopoderm® GlaxoSmithKline Consumer, depotplastre 1 mg/72 timer 

 • Hold kun plastret fast i kanten.
 • Undgå at berøre den sølvfarvede klæbeside (se figur 2)

Figur 2Scopoderm® GlaxoSmithKline Consumer, depotplastre 1 mg/72 timer 

 • Placer plastret med den hudfarvede side udad på et rent, tørt og ubehåret område bag det ene øre og pres det mod huden i nogle sekunder (se figur 3).

Figur 3Scopoderm® GlaxoSmithKline Consumer, depotplastre 1 mg/72 timer 

 • Hvis Scopoderm plaster, som normalt klæber fast til huden, pludseligt løsner sig, skal det skiftes ud med et nyt plaster.
 • Rør ikke det påsatte plaster, mens du bærer det, fordi der kan sive noget af det aktive stof ud under kanten af plastret.
 • Efter at plastret enten er blevet påsat eller fjernet, skal du vaske dine hænder og området bag øret, hvor depotplastret har siddet grundigt. Dette er vigtigt, for at forhindre at spor af det aktive stof på fingrene kan komme ind i øjnene, da dette kan medføre forbigående sløret syn og forstørrelse af pupillerne (nogle gange kun af det ene øje).


Påsætning af ét Scopoderm plaster er helt tilstrækkelig for at sikre en beskyttelse i op til 3 dage. Men hvis rejsen er kortere, bør du fjerne det før. Hvis du har brug for en længere beskyttelse, fjern Scopoderm plaster og vent i mindst 12 timer, før du påsætter et nyt plaster bag det andet øre. 

 • Det samme depotplaster kan ikke anvendes igen.
 • Hvis du svømmer, tager brusebad eller vasker dit hår, vil dette ikke påvirke plastrets klæbeevne eller virkningen, forudsat at du ikke udsættes for vand for længe.
 • Anvendte depotplastre foldes sammen på midten (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for børn.

Hvis du har brugt for mange Scopoderm 1 mg/72 timer depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Overdosering sker kun ved brug af flere depotplastre samtidig og ses derfor yderst sjældent. Symptomer på en overdosering er uro, forvirring, irritation, vrangforestillinger. 

Ved meget høje doser kan der forekomme koma og lammelse af åndedrætsmusklerne  

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Scopoderm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Den almindeligste bivirkning er mundtørhed, som kan forekomme hos ca. halvdelen af de behandlede patienter.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere 1 og 10 behandlede):
Søvnløshed, døsighed, træthed, mundtørhed, forstørrede pupiller, nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
Irritation af øjenlåg, forstoppelse, lokal hudirritation på stedet hvor plastret sidder.  


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Besvær med at lade vandet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Forvirring, koncentrationsbesvær, desorientering, uro, vrangforestillinger,

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi, akut grøn stær (øget tryk i øjet), svimmelhed, kvalme, opkastning, hovedpine, balanceproblemer (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er afsluttet), hørenedsættelse, hududslæt. 


Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

Brændende fornemmelse på stedet, hvor plasteret sidder. 

 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via e-mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Scopoderm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster: 

Aktivt stof: scopolamin.

Øvrige indholdsstoffer: paraffinolie, polyisobutylen 35.000 og polyisobutylen 1.200.000. 

Udseende og pakningsstørrelse

Rundt plaster med en overflade på ca 2,5 cm2.

Pakningsstørrelse: 2 stk. plastre. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

Fremstiller

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens vej 14  

2300 København S 

 

FAMAR S.A 

48th km National Road Athens-Lamia  

19011 Avlonas, Attiki 

Grækenland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...