Creon 25.000

enterokapsler Lipase 25.000 EP-e

Mylan

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Creon 25.000 hårde enterokapsler 

Pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Tag altid Creon 25.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 25.000
 3. Sådan skal du tage Creon 25.000
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Creon 25.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
 • Lægen kan have givet dig Creon 25.000 for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage CREON 25.000

Tag ikke Creon 25.000 

Hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 25.000 (angivet i punkt 6). 

Tag ikke Creon 25.000 hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen.  

Advarsler og forsigtighedsregler

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge.  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Creon 25.000.
 • Du kan tage Creon 25.000, selvom du ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Creon 25.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage CREON 25.000

Tag altid Creon 25.000 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon styrker indeholder forskellige mængder lipase.
 • Tag altid den mængde Creon 25.000, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af:
  • din sygdom
  • din vægt
  • din kost
  • hvor meget fedt din afføring indeholder

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 

 

Cystisk fibrose 

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.

Andre bugspytkirtelsygdomme 

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Creon 25.000

Tag altid Creon 25.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan fordøjeden, mens den passerer gennem tarmen. 

Hvordan skal du tage Creon 25.000

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Creon 25.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

Hvis du har taget for mange Creon 25.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 25.000, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

Hvis du har glemt at tage Creon 25.000

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 25.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Creon 25.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger: 

Hyppigheden ikke kendt  

Stop behandling med Creon 25.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger: 

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, eller på websted www.meldenbivirkning.dk, eller email sst@sst.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Creon 25.000 utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Creon 25.000 ved temperaturer over 30°C. 

Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning. 

Brug ikke Creon 25.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 25.000 hårde enterokapsler indeholder: 

 • Aktivt stof: pankreatin svarende til
  • Amylase 18.000 EP-enheder
  • Lipase 25.000 EP-enheder
  • Protease 1.000 EP-enheder
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; gul og rød jernoxid (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

 

Creon 25.000 er sukker- og lactosefri.  

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

Creon 25.000 er røde/klare kapsler. 

 

Pakningsstørrelse  

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

BGP Products ApS 

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 

2300 København S 

Fremstiller:

Abbott Laboratories GmbH 

Justus-von-Liebig-Strasse 33 

D-31535 Neustadt 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...