Zovirax

oral suspension 40 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zovirax® 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension

Aciclovir 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax®
 3. Sådan skal du tage Zovirax®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax® er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus.
 

Zovirax® anvendes til behandling af herpes simplex infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis).
 

Zovirax® kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes varicella).
 

Lægen kan have givet dig Zovirax® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax®

Tag ikke Zovirax®

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Zovirax®

 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandling mod infektioon..

Hvis du tager Zovirax® mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

  

Brug af anden medicin sammen med Zovirax®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod: 

 • medicin mod urinsyregigt (probencid)
 • medicin mod for meget mavesyre (cimetidin)
 • astma eller KOL (theophyllin)

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zovirax® og Zovirax® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller på apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Zovirax® efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Zovirax® efter aftale med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax®

Zovirax® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. Zovirax® indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Sorbitol (E420) kan have en afførende virkning. 

3. Sådan skal du tage Zovirax®

Tag altid Zovirax® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug.
 

Måleske er vedlagt i pakningen.
 

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn.  

  

Hvis du får oral suspension 40 mg/ml 

 

Voksne 

Helvedesild og skoldkopper: 20 ml (800 mg) 5 gange daglig i 7 dage.
 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes libialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage.
 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 20 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

  

Børn 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:
2 – 14 år: 20 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
Under 2 år: 10 ml (400 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:
2 – 14 år: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig. Under 2 år: 2,5 ml (100 mg) 4 gange daglig.
 

Skoldkopper:
Over 6 år: 20 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage.
2 – 6 år: 10 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage.
Under 2 år: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

  

Hvis du får oral suspension 80 mg/ml 

 

Voksne 

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange daglig i 7 dage.
 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage.
 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

  

Børn 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:
2 – 14 år: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
Under 2 år: 5 ml (400 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.
 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:
2 – 14 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 4 gange daglig.
 

Skoldkopper:
Over 6 år: 10 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage.
2 – 6 år: 5 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage. Under 2 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

  

Ældre 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for meget Zovirax® oral suspension

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zovirax® oral suspension, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
 

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring. 

  

Hvis du har glemt at tage Zovirax®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen som sædvanligt. 

  

Hvis du holder op med at tage Zovirax®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Zovirax® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorigt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hallucinationer. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter.
 • Kløe, udslæt, øget følsomhed af huden for lys.
 • Træthed, feber.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Nældefeber, hårtab.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Stigninger i nyretal.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rysten, usikre bevægelser, talebesvær.
 • Smerter i området omkring dine nyrer. Kontakt lægen.
 • Uro, forvirring.
 • Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

  

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade1 

2300 København S. 

  

E-mail: sst@ssr.dk 

Websted: www.meldenbivirkning.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Zovirax® 40 mg/ml ved temperaturer over 25 °C.
 

Opbevar ikke Zovirax® 80 mg/ml ved temperaturer over 30 °C.
 

Brug ikke Zovirax® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax® oral suspension indeholder

Aktivt stof: Aciclovir 40 mg/ml eller 80 mg/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitolopløsning 70% (E 420), methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), glycerol, cellulose, renset vand. 

Zovirax® 40 mg/ml indeholder desuden vanillinog banansmagsstof. Zovirax® 80 mg/ml indeholder appelsinsmagsstof. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Zovirax® oral suspension (mikstur) er en offwhite suspension med en karakteristisk lugt. 

 

Pakningsstørrelser 

40 mg/ml fås i en pakning med 2 x 62,5 ml. 80 mg/ml fås i en pakning med 100 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK,
Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

  

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK,
Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Zovirax® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Senest revideret november 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...