Nitrolingual®

sublingualspray 0,4 mg/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nitrolingual® 0,4 mg/dosis sublingualspray

glyceryltrinitrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nitrolingual 

 3. Sådan skal du bruge Nitrolingual 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Nitrolingual er en sublingualspray, hvilket betyder, at du skal spraye lægemidlet under tungen. Det aktive indholdsstof kaldes glyceryltrinitrat. Det afslapper musklerne rundt om blodkarrene, og gør det lettere for hjertet at arbejde.  

Nitrolingual anvendes til at stoppe anfald med brystsmerter (stoppe anfald af angina pectoris). Du kan også bruge det umiddelbart, før du udfører ting, du ved kan udløse anginasmerter. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nitrolingual

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

  

Brug ikke Nitrolingual:

 • hvis du er allergisk over for glyceryltrinitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitrolingual (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har akut kredsløbssvigt (shock, kredsløbskollaps, hypovolæmisk shock). 

 • hvis du udvikler et alvorligt lavt blodtryk (når den øvre (systoliske) værdi af blodtrykket er under 90 mmHg). 

 • hvis du lider af akutte funktionelle hjerteproblemer (kardiogent shock), undtagen i tilfælde, hvor der skal opretholdes et tilstrækkeligt tryk i dit venstre hjertekammer (venstre ventrikel). 

 • hvis du har hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (en sygdom i hjertemusklen, der forårsager en tillukning for blodgennemstrømningen). 

 • hvis du lider af øget tryk i hjernen (f. eks. hovedtraume, cerebral blødning). 

 • hvis du lider af en alvorlig reduktion af de røde blodlegemer (anæmi). 

 • hvis du tager visse lægemidler (phosphodiesterasehæmmere type 5, f. eks. sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne. Hvis du tager disse lægemidler sammen med Nitrolingual, kan der opstå et alvorligt og muligvis farligt blodtryksfald.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nitrolingual, hvis nogle af de følgende omstændigheder gælder for dig: 

 • sygdom i hjertesækken, såsom betændelse og hævelse af hjertehinden (konstriktiv perikarditis) eller sammenpresning af hjertet forårsaget af ophobning af blod eller væske i hulrummet mellem hjertemuskel og hjertets ydre hinde - hjertesækken (perikardial tamponade). 

 • lavt fyldningstryk (f. eks. ved akut hjerteanfald eller svigt i venstre hjertekammer). Vær forsigtig, så det systoliske blodtryk ikke falder til under 90 mmHg. 

 • svært forsnævret hjerteklap (mitralstenose). 

 • kredsløbsproblemer, især hvis dit blodtryk falder, når du står op. 

 • sygdom i hjernen med relation til sygdom i de blodkar, der forsyner hjernen (cerebrovaskulær sygdom). 

 • moderat til svær forsnævring af hjerteklapperne (valvulær aortastenose). 

 • tidlige stadier af en øjensygdom, der kaldes grøn stær (hvor der er et forhøjet tryk i øjet). 

 • et fortykket venstre hjertekammer (venstre ventrikulær hypertrofi) forbundet med en forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose), da Nitrolingual teoretisk set kan kompromittere blodgennemstrømningen i hjertet via en øget hjertefrekvens (takykardi) og et nedsat diastolisk tryk i hovedpulsåren. 

 • samtidig behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse).

Brug af anden medicin sammen med Nitrolingual 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Nitrolingual sænker blodtrykket. Denne virkning kan forstærkes, hvis lægemidlet bruges sammen med: 

 • andre lægemidler, der udvider karrene, 

 • blodtrykssænkende lægemidler (f. eks. betablokkere, calciumkanalblokkere, lægemiddelstoffer, der fremmer urinproduktionen (vanddrivende lægemidler), ACE-hæmmere), 

 • nogle lægemidler, der generelt anvendes til at behandle mentale sygdomme eller humørsvingninger (neuroleptika, tricykliske antidepressiva), 

 • alkohol, 

 • sapropterin, et stof til at behandle phenylketonuri (PKU), 

 • phosphodiesterasehæmmere type 5 (f. eks. sildenafil, vardenafil eller lignende lægemidler) til behandling af impotens eller højt blodtryk i lungerne. Hvis en patient, der behandles med sådanne lægemidler, oplever et akut anginaanfald, skal han/hun straks indlægges på hospitalet, før en behandling med Nitrolingual startes.

 

N-acetylcystein kan forstærke de blodkarudvidende virkninger af Nitrolingual.
 

Nitrolingual påvirker de følgende lægemidler: 

 • organiske nitrater (f. eks. isosorbiddinitrat, isosorbid-5-mononitrat). Hvis du tager sådanne lægemidler, kan det være nødvendigt med en højere dosis af Nitrolingual for at opnå den ønskede virkning på kredsløbet. 

 • dihydroergotamin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af migræne). Niveauet af dihydroergotamin i blodet kan stige, hvis du tager Nitrolingual sammen med sådanne lægemidler. 

  Som følge heraf kan dihydroergotamin øge dit blodtryk mere end normalt.
 • heparin. Hvis du bruger sprayen sammen med heparin, kan blodstørkningen nedsættes, og risikoen for blødning kan stige. Det kan være nødvendigt at justere dosis af heparin. Når glycerylnitrat og heparin anvendes samtidig, anbefales tidlige og hyppige undersøgelser af blodstørkningen. 

Brug af Nitrolingual sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Nitrolingual sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med alkohol. Alkohol kan forstærke den blodtryksnedsættende virkning af glyceryltrinitrat. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid må du kun tage Nitrolingual efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Rådfør dig med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Nitrolingual kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Du bør vente mindst 15 minutter, efter du har brugt sprayen, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Hvis du føler dig mat, svimmel eller utilpas, skal du vente, indtil du har det bedre. 

I begyndelsen af behandlingen, hvis du ændrer dosering eller lægemiddel, eller hvis du drikker alkohol sammen med Nitrolingual, skal du være særlig forsigtig. 

  

Nitrolingual indeholder alkohol

Nitrolingual indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du bruge Nitrolingual

Brug altid Nitrolingual nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

  

Sprayen er beregnet til at blive brugt under tungen, og den er ikke beregnet til indånding. 

Sørg for, at du sidder ned, når det er muligt, mens du bruger Nitrolingual. 

  

Den anbefalede dosis er

Brug til voksne 

1 spraypust (0,4 mg glyceryltrinitrat), så snart du mærker hjertekramperne (angina pectoris). 

Du kan også bruge Nitrolingual umiddelbart før situationer, som du ved af erfaring, kan udløse hjertekramper. 

  

Brug til børn og unge 

Du må kun bruge Nitrolingual til børn og unge efter aftale med lægen. 

  

Hvordan og hvornår skal jeg administrere dette lægemiddel?

Brug Nitrolingual ved starten af et anginaanfald eller under andre betingelser, der vides at udløse anfald med brystsmerter. 

Når et anginaanfald starter, skal du tage ét spraypust, og hvis symptomerne ikke forsvinder, kan du gentage dosis med 5 minutters intervaller 

og i alt tage 3 spraypust. 

  

Før du bruger en ny flaske med Nitrolingual, skal du spraye de første pust ud i luften, for at få pumpen til at virke korrekt. 

Det skal du også gøre, hvis du ikke har anvendt pumpen i en uge eller længere. Bliv fortrolig med knappen i fordybningen, hvis du har behov for at bruge pumpen i mørke. 

 1. Læg dig eller sæt dig roligt ned, især hvis du er ældre, da du kan blive svimmel. 

 2. Fjern beskyttelseslåget. 

 3. Hold flasken lodret med fingeren på knappen. Det er ikke nødvendigt, at du ryster flasken. 

  Nitrolingual® 2care4 ApS, sublingualspray 0,4 mg/dosis
 4. Åbn munden og placér flasken ved hagen (se figur). 

 5. Tryk hårdt på knappen, så et pust af lægemidlet sprayes under tungen (se figur). 

  Nitrolingual® 2care4 ApS, sublingualspray 0,4 mg/dosis
 6. Lad være med at indånde, mens du spraypuster lægemidlet. 

 7. Hvis symptomere ikke bliver bedre kan du igen spraypuste efter 5 minutter. 

  

Tag altid sprayen med dig. Du kan se gennem siden på flasken, hvor meget, der er tilbage i sprayen. Der er en lille rest af væske i bunden af flasken, som ikke kan bruges. Sørg for, at du får en ny spray, før den gamle løber tør. 

Hav altid en ekstra flaske til rådighed. 

Flasken må ikke tvinges åben eller brændes efter brug. Spray ikke på åben ild. 

  

Hvis du har brugt for meget Nitrolingual

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Nitrolingual, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Afhængig af hvor meget, du har overdoseret, kan du bemærke bivirkninger, som er nævnt under punkt 4. Bivirkninger. Bivirkningerne kan dog være mere alvorlige og udprægede efter graden af overdoseringen. Du kan f. eks. opleve et alvorligt blodtryksfald med en øget puls, en følelse af svaghed, svimmelhed og døsighed, en svær hovedpine, hudrødmen, kvalme, opkastning og diarré. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  

Hvis du har glemt at bruge Nitrolingual

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Nitrolingual 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Gennemgang af bivirkningerne er baseret på de følgende hyppigheder: 

  

Meget almindelig (≥ 1/10) 

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) 

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100) 

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) 

Meget sjælden (≥ 1/10.000) 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

  

Almindelig: 

 • Hovedpine kan opstå (hyppighed meget almindelig) ved behandlingsstart, men den lindres normalt ved fortsat brug. 

 • Blodtryksfald og/eller nedsat blodtryk, når du rejser dig op (ortostatisk hypotension). Dette kan især forekomme, når glyceryltrinitrat anvendes første gang, eller hvis din dosis forhøjes. Det kan ledsages af en øget hjertefrekvens, svaghed.

  

Ikke almindelig: 

 • Symptomer fra angina pectoris kan forstærkes (paradoks nitratreaktion), hvis der opstår et kraftigt blodtryksfald. 

 • Der er observeret episoder med kollaps (kardiovaskulært kollaps), til tider med en meget langsom og uregelmæssig hjerterytme (bradykardi- arytmi) og besvimelse. 

 • Blåfarvning af hud, læberne og slimhinder pga. nedsat iltning i blodet. 

 • Kvalme, opkastning. 

 • Ansigtsrødmen. 

 • Overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion) kan opstå og se ud som f. eks. en allergisk hudreaktion eller i isolerede tilfælde (hyppighed ikke kendt) som hævelse af tungen. 

 • Døsighed og svimmelhed.

  

Sjælden: 

 • Besvimelse (synkope).

  

Meget sjælden: 

 • Alvorlig betændelse af huden (eksfoliativ dermatitis). 

 • Nedsat blodforsyning til hjernen (cerebral iskæmi). 

 • Besværet åndedræt. 

 • Rastløshed. 

 • Lægemiddeludslæt (drug rash).

  

Ikke kendt: 

 • Lægemiddeltolerance: virkningen af lægemidlet kan reduceres, hvis du bruger lægemidlet i lang tid eller ved en høj dosis (udvikling af tolerance). 

  Dette kan også forekomme, hvis du tidligere har brugt andre lægemidler indeholdende nitrostoffer. For at undgå en nedsat virkning eller tab af virkning, bør du undgå en høj, vedvarende administration af lægemidlet.

Bemærk:

Når du bruger Nitrolingual kan blodgennemstrømningen i mindre iltede områder i lungen skifte. Dette kan føre til en reduktion af iltindholdet i det arterielle blod. Hvis blodgennemstrømningen i hjertets kranspulsårer forstyrres, kan det være, at din hjertemuskulatur ikke får nok ilt.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nitrolingual utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke Nitrolingual efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitrolingual indeholder:

 • Aktivt stof: glyceryltrinitrat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: middelkædelængde triglycerider, middelkædelængde partielle glycerider, pebermynteolie og ethanol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Nitrolingual er en klar farveløs til let gullig opløsning. 

Et spray pust à 48 mg indeholder 0,40 mg glyceryltrinitrat. 

 

Nitrolingual 0,4 mg/dosis fås i en pakningsstørrelse à 250 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Nitrolingual® er et registreret varemærke, der tilhører G. Pohl-Boskamp GmbH &amp; Co. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...