Fluprosin

tabletter 250 mg

Stada Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluprosin 250 mg tabletter  

flutamid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Fluprosin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Fluprosin
 3. Sådan skal De tage Fluprosin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluprosin modvirker det mandlige kønshormons (testosterons) stimulering af kræftceller. De kan bruge Fluprosin til behandling af kræft i blærehalskirtlen, enten alene eller sammen med anden behandling. 

 

Fluprosin er kun beregnet til mænd. 

 

Lægen kan have givet Dem Fluprosin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Fluprosin

Tag ikke Fluprosin

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for flutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Fluprosin

Tal med lægen inden De tager Fluprosin, hvis De: 

 • har eller har haft symptomer på nedsat leverfunktion (kløe, mørkfarvet urin, vedvarende appetitmangel, gulsot, ømhed i øverste højre side af maven eller uforklarlige influenzalignende symptomer).
 • har dårligt hjerte og får ophobning af væske (ødemer) i kroppen.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Fluprosin. Fluprosin kan påvirke prøveresultaterne. 

 

De må kun tage Fluprosin tabletter, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til kræftsygdomme og kræftbehandling. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin).
 • medicin mod astma (theophyllin).
 • Alkohol.

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluprosin, eller Fluprosin kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Fluprosin sammen med mad og drikke

De kan tage Fluprosin tabletter sammen med mad og drikke.
De bør undgå at drikke alkohol, mens De er i behandling med Fluprosin. 

Graviditet og amning

Fluprosin tabletter bruges kun af mænd.
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluprosin kan hos enkelte give træthed og svimmelhed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen.
Trætheden og svimmelheden kan blive værre af alkohol eller nerve- eller sovemedicin eller beroligende medicin. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluprosin

Fluprosin indeholder lactose. Kontakt Deres læge, før De tager denne medicin, hvis De ikke kan tåle visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Fluprosin

Tag altid Fluprosin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

1 tablet 3 gange daglig med 8 timers mellemrum (dvs. morgen, eftermiddag og sen aften). 

Hvis De har taget for mange Fluprosin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Fluprosin tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er: sløvhed, langsom vejrtrækning, besvær med bevægelser, opkastning. 

Hvis De har glemt at tage Fluprosin

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

Hvis De holder op med at tage Fluprosin

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Fluprosin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bemærk: Hvis De får en supplerende hormonbehandlng med f.eks. Triptorelin eller Buserelin, er hedestigninger, nedsat sexlyst, impotens, diarré, kvalme og opkastninger meget almindelige bivirkninger (optræder hos flere end 1 ud af 10 behandlede). 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kan blive kronisk. Tal med lægen.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Gulsot med hudkløe, mørk urin, vedvarende appetitløshed, gule øjne eller gul hud, ømhed i øverste højre side af maven eller influenzalignende symptomer. Kontakt lægen.
 • Svær leverskade med forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed og koma. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Der er to rapporter om udvikling af brystkræft hos mænd, der var i behandling med Fluprosin

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Udvikling af bryster hos mænd, brystspænding, evt. udsivning af mælk fra brysterne. Forsvinder, når behandlingen ophører eller dosis bliver nedsat.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Øget appetit.
 • Træthed, søvnløshed.
 • Diarré, kvalme, opkastning.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Helvedesild med brændende smerter og udslæt. Kan komme alle steder på kroppen. Er næsten altid halvsidigt. Kan behandles medicinsk. Søg omgående læge, da hurtig behandling er vigtig.
 • Angst, depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Kraftnedsættelse, sammentrækninger og smerter i musklerne. Kan blive alvorlig, da vejrtrækningsmusklen også kan blive påvirket. Kontakt lægen hvis De får problemer med at trække vejret.
 • Hovedpine, svaghed, utilpashed, tørst, brystsmerte.
 • Vand i kroppen.
 • Svimmelhed, sløret syn.
 • Utilpashed, smerter opad til i maven, halsbrand, forstoppelse.
 • Appetitmangel.
 • Vandladningsproblemer.
 • Nedsat sexlyst, nedsat antal sædceller.
 • Kløe, hårtab.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Rødmen af huden, sårdannelse, betændelse i huden med blærer, pletblødninger i huden.
 • Blåfarvning af hud og slimhinde pga. ændringer i blodets røde farvestof

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 


Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

De kan opbevare Fluprosin ved almindelig temperatur 

 

Brug ikke Fluprosin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Fluprosin 250 mg tablet indeholder:

 • Aktivt stof: Flutamid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; majsstivelse; lactosemonohydrat; natriumlaurylsulfat; magnesiumstearat; kolloid vandfri silica.

Fluprosins udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Fluprosin 250 mg tabletter er lysegule, runde tabletter. 

 

Pakningsstørrelse  

Fluprosin 250 mg: 84 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Nordic ApS  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...