Lacidipin "Double-E Pharma"

filmovertrukne tabletter 4 mg

Double-E-Pharma Ltd.

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lacidipin Double-E Pharma 2 mg filmovertrukne tabletter 

Lacidipin Double-E Pharma 4 mg filmovertrukne tabletter 

Lacidipin Double-E Pharma 6 mg filmovertrukne tabletter

lacidipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin Double-E Pharma 

 3. Sådan skal du tage Lacidipin Double-E Pharma 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Lacidipin Double-E Pharma indeholder det aktive stof lacidipin. Dette tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere. Lacidipin Double-E Pharma får blodkarrene til at slappe af, så de udvides.  

Herved øges blodgennemstrømningen, og blodtrykket falder. Ved regelmæssig anvendelse af Lacidipin Double-E Pharma efter lægens anvisning kan du sænke forhøjet blodtryk (behandle hypertension). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin Double-E Pharma

Tag ikke Lacidipin Double-E Pharma:

 • hvis du er allergisk over for lacidipin, andre calciumblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lacidipin Double-E Pharma (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har hjertesygdommen aortastenose. Dette er en forsnævring af hjerteklapperne (alvorlig aortastenose). 

Du må ikke tage Lacidipin Double-E Pharma, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget af ovenstående gælder for dig. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lacidipin Double-E Pharma: 

 • hvis du har hjerterytmeforstyrrelse eller andre problemer med hjertet 

 • hvis du har eller har haft leverproblemer 

 • hvis du har haft et hjerteanfald inden for den seneste måned, eller hvis du får brystsmerter (angina). 

Børn og unge

Lacidipin Double-E Pharma anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Lacidipin Double-E Pharma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at anden medicin måske kan påvirke behandlingen med Lacidipin Double-E Pharma, eller Lacidipin Double-E Pharma kan påvirke behandlingen med anden medicin.
 

Tal med din læge eller apotekspersonalet, især hvis du samtidig tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk 

 • medicin til behandling af svampeinfektioner 

 • medicin, som hjælper med at regulere din hjerterytme (kaldet antiarytmika) 

 • medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) 

 • antibiotika (f.eks. rifampicin) 

 • medicin til behandling af epilepsi (krampeanfald) 

 • cimetidin - medicin mod maveproblemer 

 • ciclosporin (f.eks. immundæmpende medicin til behandling af transplantationspatienter) 

 • kortikosteroider eller tetracosactid til behandling af betændelsessygdom i tarmen (inflammatorisk betændelsessygdom, Crohns sygdom, leddegigt (arthritis) og betændelse i knogler og led (osteoarthritis). 

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle din læge, at du tager Lacidipin Double-E Pharma, da det kan påvirke resultaterne af leverprøver.  

Brug af Lacidipin Double-E Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Lacidipin Double-E Pharma på tom mave eller sammen med mad og drikke. Du må ikke tage denne medicin sammen med grapefrugtjuice. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage Lacidipin Double-E Pharma, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du planlægger at blive gravid, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du tager Lacidipin Double-E Pharma. Hvis dette sker, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner. 

Lacidipin indeholder lactose

Lacidipin Double-E Pharma indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lacidipin Double-E Pharma

Tag altid Lacidipin Double-E Pharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

  

Det er vigtigt, at du tager det korrekte antal tabletter på det korrekte tidspunkt på dagen. 

 • Den sædvanlige begyndelsesdosis er 2 mg om dagen, som helst skal tages hver morgen med eller uden mad. 

 • Efter 3-4 uger kan dosis øges til 4 mg hver morgen. 

 • Hvis det er nødvendigt, kan dosis øges igen til 6 mg hver morgen, der er den maksimale daglige dosis. 

 • Slug tabletterne hele med vand. 

 • Tabletterne må ikke tages sammen med grapefrugtjuice. 

Hvis du har taget for mange Lacidipin Double-E Pharma tabletter

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Lacidipin Double-E Pharma tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag denne information og pakningen med selvom den er tom. Medicinsk behandling kan være nødvendig.
Symptomer på overdosering er: Uregelmæssig puls, hurtig, overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk, kold, klam hud eller en følelse af at være svimmel, besvime, svag eller kvalme. 

Hvis du har glemt at tage Lacidipin Double-E Pharma

Hvis du har glemt at tage en dosis om morgenen, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det den samme dag. Hvis du imidlertid kommer i tanke om det næste dag, skal du tage din normale dosis om morgenen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever følgende bivirkning:

 • Brystsmerter (angina), herunder forværring af brystsmerter. 

Hyppigheden af nedenstående bivirkninger er klassificeret på følgende måde:

 

 • Meget almindelig: kan forekomme hos flere end l ud af 10 personer 

 • Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.0000 personer 

 • Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger 

Almindelig 

 • Hovedpine 

 • Svimmelhed 

 • Rødme 

 • Hurtig eller unormal hjerterytme 

 • Mavegener eller kvalme 

 • Hududslæt 

 • Forøget urinmængde (polyuri) 

 • Kraftesløshed (asteni) 

 • Hævelser (ødemer), især af anklerne 

 • Ændringer i blodprøveresultater i forbindelse med levertest. 

Ikke almindelig 

 • Brystsmerter (angina), herunder forværring af brystsmerter 

 • Lavt blodtryk (hypotension) 

 • Besvimelse 

 • Fortykkelse af tandkødet (gingival hyperplasi) 

Sjælden 

 • Allergiske reaktioner, der giver hævelser af ansigtet (angioødem) 

 • Hududslæt med kløe (nældefeber) 

 • Muskelkramper 

Meget sjælden 

 • Rysten 

 • Depression. 

Ikke kendt 

 • Rysten eller ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger, muskelstivhed og langsomme bevægelser. 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en eller flere af bivirkningerne bliver værre eller hvis du får en bivirkning, der ikke nævnt i denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar lægemidlet i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. 

 

Brug ikke Lacidipin Double-E Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacidipin Double-E Pharma indeholder:

 • Aktivt stof: Lacidipin. Hver tablet indeholder 2 mg, 4 mg eller 6 mg af et aktive stof lacidipin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose, povidon og magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder hypromellose og titandioxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Lacidipin Double-E Pharma 2 mg filmovertrukne tabletter er hvide tabletter mærket med ‘2’ på den ene side. 

Lacidipin Double-E Pharma 4 mg filmovertrukne tabletter er hvide tabletter med en delekærv på begge sider og mærket med ‘4’ på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Lacidipin Double-E Pharma 6 mg filmovertrukne tabletter er hvide tabletter mærket med ‘6’ på den ene side. 

 

De fås i aluminium/aluminium blisterpakninger med 28, 56 eller 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigivis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Double-E Pharma Ltd. 

7th floor, Hume House  

Ballsbridge, Dublin 4,  

Irland 

Fremstiller

Laboratories BTT  

ZI de Krafft  

67150 Erstein  

Frankrig 

Lokal repræsentant

Copharma ApS  

Kanalholmen14-18  

2650 Hvidovre  

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...