Naratriptan Teva

filmovertrukne tabletter 2,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Naratriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter  

Naratriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva
 3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin indeholder naratriptan (hydrochlorid), som tilhører den gruppe af lægemidler, som kaldes triptaner (også kendt som 5-HT1-receptoragonister). 


Medicinen bruges til behandling af hovedpine ved migræne.
Migrænesymptomer kan skyldes midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet.
Naratriptan menes at mindske udvidelsen af disse blodkar. Dette hjælper til at fjerne hovedpinen og lindre andre symptomer på et migræneanfald, såsom kvalme eller opkastning og følsomhed over for lys og lyd. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Naratriptan Teva:

 • hvis du er allergisk over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Naratriptan Teva (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har et hjerteproblem, såsom forsnævring af arterierne eller brystsmerter eller tidligere har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har haft et slagtilfælde eller et mini-slagtilfælde.
 • hvis du har højt blodtryk. Det er muligt, at du kan tage Naratriptan Teva, hvis dit blodtryk er let forhøjet eller bliver behandlet.
 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion eller alvorlig nedsat leverfunktion.
 • sammen med anden medicin mod migræne, herunder medicin, som indeholder ergotamin, eller sammen med lignende medicin, såsom methysergid, eller sammen med triptaner eller 5-HT1- receptoragonister.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva. 


Hvis du har en eller flere andre risikofaktorer: 

 • hvis du er storryger eller bruger nikotinsubstitutionsbehandling.
 • hvis du er mand og over 40 år.
 • hvis du er kvinde, og er i overgangsalderen.

 

Nogle personer har i meget sjældne tilfælde udviklet alvorlige hjertelidelser, efter de har taget Naratriptan Teva, også selvom de ikke tidligere har haft tegn på hjertesygdom. 


Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at udvikle hjertesygdom.
Derfor skal du fortælle det til lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt, før Naratriptan Teva ordineres til dig. 

Hvis du er overfølsom over for antibiotika, som kaldes sulfonamider

Hvis dette er tilfældet, kan du også være overfølsom over for Naratriptan Teva. Hvis du er overfølsom over for et antibiotikum, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid, skal du fortælle det til lægen eller på apoteket, før du tager Naratriptan Teva. 

Hvis du ofte tager Naratriptan Teva

Hvis du tager naratriptan for ofte, kan det forværre dine hovedpiner. Fortæl det til lægen, hvis dette gælder for dig. Han eller hun kan anbefale, at du stopper med at tage Naratriptan Teva. 

Hvis du får smerter eller trykken for brystet, efter du har taget Naratriptan Teva

Disse bivirkninger kan være intense, men de forsvinder normalt hurtigt. Hvis bivirkningerne ikke forsvinder hurtigt, eller hvis de bliver alvorlige, skal du omgående søge lægehjælp. Afsnit 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om disse mulige bivirkninger.
 

Hvis du tager antidepressiv medicin, som kaldes SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere), skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva. 

Børn og unge

Anvendelse af Naratriptan Teva frarådes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Naratriptan Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Noget medicin må ikke tages sammen med Naratriptan Teva, og anden medicin kan forårsage bivirkninger, hvis det tages sammen med Naratriptan Teva. Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager: 

 • triptan eller 5-HT1-receptoragonister, som anvendes til behandling af migræne. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva.
 • ergotamin, som også anvendes til behandling af migræne eller lignende medicin, såsom methysergid. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Stop med at tage disse former for medicin mindst 24 timer før, du tager Naratriptan Teva. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva.
 • SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere), som anvendes til behandling af depression.
  Anvendelse af Naratriptan Teva sammen med disse former for medicin kan medføre forvirring, svaghed og/eller manglende koordination. Fortæl det omgående til din
  læge, hvis du bliver påvirket på denne måde.
 • prikbladet perikon (hypericum perforatum). Brug af naturmedicin, som indeholder prikbladet perikon, mens du tager Naratriptan Teva, kan øge risikoen for bivirkninger.

Brug af Naratriptan Teva sammen med mad og drikke

Naratriptan Teva kan tages med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Der findes kun begrænset information, om hvorvidt Naratriptan Teva er sikkert at
bruge til gravide kvinder. Indtil videre tyder denne information ikke på en øget risiko for fostermisdannelser.
Din læge kan anbefale, at du ikke tager Naratriptan Teva, mens du er gravid. 

 

Amning  

Du må ikke amme dit barn i 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva. Hvis du udmalker modermælk, skal du kassere mælken og undlade at give den til dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migrænesymptomerne eller medicinen kan gøre dig døsig. Hvis du bliver påvirket af dette, skal du undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Naratriptan Teva indeholder lactose

Naratriptan Teva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva

Tag altid Naratriptan Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet. 

 

Tag først Naratriptan Teva, efter din migrænehovedpine er startet. Det er bedst at tage Naratriptan Teva ved de første tegn på migrænehovedpinen. Naratriptan Teva kan dog tages på et hvilket som helst tidspunkt under anfaldet. Tabletterne bør synkes hele med vand. 

 

Tag ikke Naratriptan Teva for at forebygge et anfald. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne (18-65 år)  

Den sædvanlige dosis er én 2,5 mg tablet. 

 

Hvis tabletten virker, men dine symptomer vender tilbage 

 • Du kan tage endnu en tablet efter 4 timer, medmindre du har nyre- eller leverskade.
 • Hvis du har nyre- eller leverskade, skal du ikke tage mere end én tablet inden for 24 timer.
 • Du må ikke tage flere end to tabletter inden for 24 timer.

 

Hvis den første tablet ikke har nogen virkning, skal du ikke tage endnu en tablet for det samme anfald.
Hvis Naratriptan Teva ikke giver lindring: Spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug til børn og unge  

Anvendelse af Naratriptan Teva frarådes til børn og unge under 18 år. 

 

Ældre  

Anvendelse af Naratriptan Teva frarådes til ældre over 65 år. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Hvis du har alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion må du ikke tage Naratriptan Teva.  

Hvis du har let eller moderat nedsat nyre- eller leverfunktion må du højst tage én tablet inden for 24 timer. 

Hvis du har taget for mange Naratriptan Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Naratriptan Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 • Du må ikke tage mere end to Naratriptan Teva-tabletter inden for 24 timer.
  For meget naratriptan kan gøre dig syg. Hvis du har taget mere end to tabletter inden for 24 timer, skal du kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Naratriptan Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Naratriptan Teva

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Kvalme eller opkastning, selvom dette også kan skyldes selve migrænen.
 • Ubehag, træthed, døsighed eller en generel sygdomsfølelse.
 • Svimmelhed, føleforstyrrelser (snurrende fornemmelse), varmefølelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Tyngdefornemmelse, trykken, knugen eller smerter i brystet, halsen eller andre dele af kroppen. Bivirkningerne kan være voldsomme, men de fortager sig normalt hurtigt. Hvis bivirkningerne er vedvarende eller bliver værre (især brystsmerterne), så søg straks lægehjælp. Hos meget få personer kan symptomerne skyldes et hjerteanfald.
 • Synsforstyrrelser (også selvom disse kan skyldes selve migrænen).
 • Hurtig puls eller langsom puls. Kan blive alvorlig. Hvis du får meget hurtig puls eller meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Let øget blodtryk, som kan vare i op til 12 timer, efter Naratriptan Teva er indtaget.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Allergiske reaktioner. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Symptomerne på allergi omfatter udslæt, nældefeber, kløe, hvæsende vejrtrækning, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, totalt sammenfald (kollaps). Hvis du får et eller flere af disse symptomer kort efter at have taget Naratriptan Teva, skal du stoppe med at tage tabletterne. Kontakt straks lægen.
 • Smerter nederst i venstre side af maven eller blodig diarré (iskæmisk kolitis).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arme eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Dårlig blodcirkulation i arme og ben, som medfører smerter og ubehag.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Naratriptan Teva indeholder:

 • Aktivt stof: naratriptan. Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg naratriptan (som naratriptanhydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactose, vandfri; cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid vandfri; croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
  Overtræk: hypromellose (E464); titandioxid (E171); lactose, monohydrat; macrogol 3350; triacetin; quinolingult (E104); indigocarmin (E132) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Naratriptan Teva er grønne, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter mærket ”NT 2,5” på den ene side og glat på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser  

Naratriptan Teva fås i pakningsstørrelser á 6 eller 18 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest marts 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...