Nystatin "Orifarm"

oral suspension 100.000 IE/ml

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nystatin Orifarm 100.000 IU/ml oral suspension 

nystatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nystatin Orifarm
 3. Sådan skal du bruge Nystatin Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nystatin Orifarm tilhører en gruppe af lægemidler, der anvendes mod svamp. Det indeholder det aktive stof nystatin. Det virker lokalt på slimhinderne og absorberes ikke i kroppen. 

 

Nystatin Orifarm anvendes til behandling af svampeinfektioner i munden og tarmene. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nystatin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nystatin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nystatin Orifarm. 

Brug af anden medicin sammen med Nystatin Orifarm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du bør kun bruge dette lægemiddel, hvis din læge vurderer, at de gavnlige virkninger for dig opvejer den potentielle risiko for fostret.
 

Amning
Det vides ikke, om Nystatin Orifarm udskilles i modermælken. Rådfør dig med lægen, inden du ammer, mens du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nystatin Orifarm har ingen kendt virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Nystatin Orifarm indeholder methylparahydroxybenzoat og natrium

Methylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 

Denne medicin indeholder 1,2 mg natrium pr. dosis, hvilket er mindre end 23 mg per dosis, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du bruge Nystatin Orifarm

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge eller tandlæge fastsætter dosis individuelt til dig. 

 

Flasken skal omrystes grundigt før brug. 

 

Svampeinfektion i mundhulen: Den anbefalede dosis til voksne er 1 ml 4 gange dagligt. Tag helst suspensionen efter måltiderne, og behold den i munden så længe som muligt, inden du synker den.  

 

Brug til børn, spædbørn og nyfødte 

Den anbefalede dosis til børn (over 2 år), spædbørn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 gange dagligt. Barnet skal helst tage suspensionen efter måltiderne og beholde den i munden så længe som muligt, inden den synkes. Hos spædbørn kan suspensionen gives i dråber eller fortyndet i en smule vand og pensles i munden. 

 

Svampeinfektion i tarmene: Den anbefalede dosis til voksne er 5 ml 3 gange dagligt. Synk suspensionen med det samme. For at forhindre infektionen i at vende tilbage bør behandlingen fortsættes i 2-3 dage, efter at alle symptomer er forsvundet.  

 

Brug til børn og spædbørn 

Den anbefalede dosis til børn (over 2 år) og spædbørn (fra 1 måned til 2 år) er 1 ml 4 gange dagligt. Suspensionen skal synkes med det samme. For at forhindre infektionen i at vende tilbage bør behandlingen fortsættes i 2-3 dage, efter at alle symptomer er forsvundet. 

Hvis du har brugt for meget Nystatin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nystatin Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Nystatin Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Nystatin Orifarm, og kontakt omgående din læge, hvis du får et eller flere af følgende symptomer: 

 • Alvorlige hud- og slimhindeforandringer (såkaldt Stevens-Johnsons syndrom).
  Dette er en sjælden bivirkning, der kan forekomme hos op til én ud af 1000 patienter.
 • Overfølsomhedsreaktioner og lokal hævelse af huden (angioødem), en reaktion med markant hævelse af ansigt og hals.
  Overfølsomhedsreaktioner over for denne medicin forekommer meget sjældent (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 behandlede) eller med ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Allergiske hudreaktioner.

 

Høje doser kan forårsage mavegener såsom kvalme, opkastning og diarré. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Uåbnet flaske: dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Åbnet flaske: opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 2 måneder. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nystatin Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: nystatin. 1 ml suspension indeholder 100.000 Internationale Enheder (IU) nystatin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  xylitol
  carmellosenatrium
  methylparahydroxybenzoat (E218)
  pebermynteolie
  renset vand
  natriumhydroxid (til pH-justering)
  saltsyre (til pH-justering)

 

Den orale suspension er sødet med xylitol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Nystatin Orifarm oral suspension er gul og har pebermyntesmag og fås i ravgule flasker à 100 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige, Island, Danmark, Finland og Norge: Nystatin Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...