Ciloxan®

øredråber, opløsning 3 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciloxan® 3 mg/ml øredråber, opløsning

ciprofloxacin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Ciloxan® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Ciloxan®
3. Sådan skal De bruge Ciloxan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ciloxan® er et lægemiddel til ørene som indeholder et antibiotikum af typen quinolon (ciprofloxacin). Ciloxan® anvendes til behandling af akut betændelse i det ydre øre hos voksne og børn.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge CILOXAN®

Brug ikke Ciloxan®, hvis De: 

 • er allergisk over for ciprofloxacin, andre quinoloner, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciloxan® (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis: 

 • der opstår tegn på hududslæt eller andre overfølsomhedsreaktioner herunder nældefeber, kløe eller åndedrætsbesvær ved brug af Ciloxan®.
 • Alvorlige reaktioner så som åndedrætsbesvær kan kræve omgående behandling. Ring 112.
 • De oplever smerter i sener eller led, da disse kan tage skade og blive betændte.
 • Deres symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage. Der er risiko for, at De bliver mere modtagelig over for andre infektioner ved langvarig behandling med Ciloxan®.

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ciloxan® er kun til brug i øret.
 • Hvis De er ældre eller hvis De er i behandling med anden medicin der hæmmer betændelseslignende tilstande (inflammation) f.eks. kortison, har De en højere risiko for at få seneproblemer, når De bruger Ciloxan®. Hvis De oplever dette skal de stoppe behandlingen og kontakte lægen.
 • Overdreven solbadning og solariebrug bør undgås under behandling med Ciloxan®

Børn
Børn under 1 år må kun få Ciloxan® efter lægens anvisning.  

 

Brug af anden medicin sammen med Ciloxan 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De kun bruge Ciloxan®efter aftale med lægen. 

  

Amning: 

Hvis De ammer, må De kun bruge Ciloxan® efter aftale med lægen. 

  

Fertilitet: 

Det er uvist om Ciloxan® påvirker fertiliteten. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Ciloxan® indeholder benzalkoniumchlorid 

Dette lægemiddel indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre irritation og lokale hudreaktioner. 

3. Sådan skal De bruge CILOXAN®

Brug altid Ciloxan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 4 dråber 2 gange dagligt i øregangen. 


Børn (over 1 år): 3 dråber 2 gange dagligt i øregangen. 


Både børn og voksne der benytter sig af méche/ otowick, skal have dobbelt dosis første gang Ciloxan® bruges. Børn skal derfor have 6 dråber og voksne skal have 8 dråber.
Nedsat nyre- og leverfunktion
Ciloxan® er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion, Følg lægens anvisning. 

  

Sådan skal De bruge Ciloxan®

1. Ciloxan® dråbeflaske udtages af æsken.
2. Vask Deres hænder og sæt dem evt. foran et spejl.
3. Hætten skrues af dråbeflasken.
4. Dråbeflasken holdes med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og pegefinger.
5. Læg Dem ned med det betændte øre opad.
6. Spidsen af dråbeflasken holdes tæt på øregangen.
7. Undgå berøring med dråbespidsen på øret, omgivende områder eller andre overflader, da det kan forurene øredråberne.
8. De må ikke trykke på siden af dråbeflasken.
9. Tryk let på bunden af øredråbeflasken og der frigives en dråbe Ciloxan® af gangen.
10. Hvis De skal bruge Ciloxan® i begge ører gentages trin 4-9 for det andet øre.
11. Dråbeflasken skal lukkes omhyggeligt og umiddelbart efter brug. 

  

Hvis De har brugt for meget Ciloxan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Ciloxan®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. Hvis De har brugt for meget Ciloxan®  kan De skylle øret med lunkent vand.  

  

Hvis De har glemt at bruge Ciloxan®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

  

Hvis De holder op med at bruge Ciloxan®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Eksem eller irritation af huden.
 • Kløe i øret. 
 • Øresmerter, tilstopning af øret, øreflåd.
 • Gråd.
 • Feber.

Sjældne bivirkninger (Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Nældefeber.
 • Allergisk reaktion.
 • Udslæt

Andre bivirkninger, som er set i forbindelse med systemisk (fx tabletter) antibiotika behandling.

Nedenstående bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med antibiotika behandling (quinoloner) i hele kroppen. Hyppigheden er ukendt, men sandsynligvis meget sjælden. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Bevidstløshed.
 • Snurrende følelse.
 • Hævelser i svælget og ansigtet.
 • Åndedrætsbesvær.
 • Nældefeber.
 • Kløe.
 • Brud og betændelse af sener (fx skulder-, hånd- eller akillessener).

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ciloxan® utilgængeligt for børn.
 • Ciloxan® må ikke opbevares koldt eller nedfryses.
 • Ciloxan® skal kasseres 4 uger efter åbning.
 • Brug ikke Ciloxan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciloxan® 3 mg/ml øredråber, opløsning indeholder:

Aktivet stof: Ciprofloxacinhydrochlorid 3,5 mg/ ml svarende til 3,0 mg/ml ciprofloxacin base.  

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, natriumacetattrihydrat (E262), eddikesyre, mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyre/ natriumhydroxid (til pH-justering), renset vand. 

  

Udseende og pakningsstørrelser: 

Ciloxan® er en klar farveløs opløsning.  

Ciloxan® findes i pakningsstørrelsen 1 x 5 ml og 2 x 5 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

  

Ompakket og frigivet: 

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...