Zofran®

suppositorier 16 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zofran® 16 mg suppositorier

Ondansetron 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zofran® 

 3. Sådan skal du bruge Zofran® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zofran® er et kvalmestillende lægemiddel. Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan opstå under behandling mod kræft (kemoterapi og stråling). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zofran®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Zofran®

 • hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zofran® (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du tager apomorfin, der er medicin mod Parkinsons sygdom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zofran®, hvis du 

 • er overfølsom over for andre lægemidler som ligner Zofran® (det er lægemidler, der indeholder granisetron eller palonosetron). 

 • har en hjertesygdom eller forhøjet blodtryk. 

 • har nedsat leverfunktion. 

 • har forstoppelse eller tegn på en tarmsygdom. 

 • skal gennemgå en operation. 

 • du samtidig får medicin mod depression (SSRI og SNRI). 

 • er barn og samtidig får kemoterapi (der skal holdes øje med leverfunktionen). 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zofran®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Zofran®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • Parkinsons sygdom (apomorfin). 

 • epilepsi (phenytoin eller carbamazepin). 

 • tuberkulose (rifampicin). 

 • smerter (tramadol). 

 • visse former for kræft (antracycklin). 

 • betændelse (antibiotika som erythromycin og ketoconazol). 

 • hjertearytmi (beta-blokkere eller amiodaron). 

 • depression (SSRI eller SNRI også kaldet lykkepiller). 

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Brug af Zofran® sammen med mad og drikke

Du kan bruge Zofran® sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Zofran®. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke bruge Zofran®, da ondansetron går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zofran® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Zofran®

Brug altid Zofran® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Zofran® suppositorier indføres i endetarmen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Kvalme og opkastning efter kemoterapi eller strålebehandling: 

1 suppositorie (16 mg) 1-2 timer før behandling. 

Derefter 1 suppositorie (16 mg) 1 gang daglig i højst 5 døgn. Fortsæt med Zofran® som lægen har foreskrevet. 

 

Brug til børn og unge 

Zofran® suppositorier må ikke anvendes til børn og unge. 

  

Nedsat leverfunktion 

Hvis du har nedsat leverfunktion, må du ikke bruge Zofran® suppositorier, da dosis ikke bør overskride 8 mg daglig. Brug i stedet for Zofran® tabletter, smeltetabletter eller oral opløsning (mikstur). 

  

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.  

Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for mange Zofran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Zofran® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, forstoppelse og svimmelhed på grund af lavt blodtryk eller meget langsom puls. 

Hvis du har glemt at bruge Zofran®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Zofran®

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer) 

 • Hovedpine. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)
 • Rødme og varmefølelse. 

 • Forstoppelse. 

 • Lokal brændende fornemmelse efter anvendelse af suppositorierne. 

Ikke almindelige bivirkninger(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer)
 • Langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 

 • Uregelmæssig puls (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen. 

 • Brystsmerter - med eller uden EKG-forandringer (kan blive alvorligt). Tal med lægen. 

 • Krampeanfald. 

 • Bevægelsesforstyrrelser, herunder meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser af kroppen. 

 • Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 

 • Hikke. 

 • Svimmelhed på grund af lavt blodtryk. 

 • Muskelkramper. 

 • Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer). 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer)
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk shock). Kan være livsfarligt (ring 112). 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (medfører nogle gange et pludseligt tab af bevidsthed). Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 

 • Forbigående synsforstyrrelser f.eks. sløret syn. 

 • Overfølsomhed overfor andre lægemidler mod kvalme og opkastning. 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer)
 • Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 

 • Forbigående blindhed. 

 • Toksisk hududslæt, herunder kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt lægen eller skadestuen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen 

via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zofran® utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Zofran® ved temperaturer over 25 °C.  

 

Brug ikke Zofran® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zofran® indeholder:

 • aktivt stof: Ondansetron.
 • Øvrige indholdsstoffer: Witepsol S58 (en blanding af hårdfedt, cetomacrogol 1000 og glycerylricinoleat).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zofran® suppositorier er glatte, hvide og torpedoformede. 

 

Pakningsstørrelser 

Zofran® fås i en pakningsstørrelse á 5 suppositorier. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Zofran® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...