Mometasonfuroat "Glenmark"

creme 1 mg/g

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mometasonfuroat Glenmark 1mg/g Creme

mometasonfuroat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Mometasonfuroat ”Glenmark” til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”. 

 3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”. 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mometasonfuroat ”Glenmark” tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes topikale kortikosteroider. Det er klassificeret som et ”potent kortikosteroid”. Disse lægemidler smøres på hudens overflade for at lindre rødme og kløe på grund af visse hudlidelser.  

 

Til voksne og børn bruges Mometasonfuroat ”Glenmark” til at lindre rødme og kløe på grund af visse hudproblemer, der kaldes psoriasis eller dermatitis. 

 

Psoriasis er en hudsygdom, hvor kløende, skælagtige, lyserøde pletter udvikler sig på albuer, knæ, hovedbund og andre dele af kroppen. Dermatitis er en tilstand, der skyldes hudens reaktion på f.eks. vaskepulver som gør, at huden bliver rød og klør. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Brug ikke Mometasonfuroat ”Glenmark”:

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mometasonfuroat ”Glenmark” (angivet i afsnit 6). 

 • på andre hudproblemer, da det kan gøre dem værre, særligt rosacea (en hudsygdom i ansigtet), akne (bumser), hudatrofi (tynd hud), eksem omkring munden, kløe ved kønsorganerne, bleeksem, forkølelsessår, helvedesild, skoldkopper, vorter, ulcereret hud, sår eller andre hudinfektioner.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Mometasonfuroat ”Glenmark”. 

 • hvis din hud bliver irriteret eller følsom efter brug af Mometasonfuroat ”Glenmark”, skal du stoppe med at bruge det og kontakte lægen.

Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat ”Glenmark”

Fortæl altid det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig
 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du brugerdette lægemiddel.
 

Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden, og stearylalkohol og butylhydroxytoluen (E321), der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Brug altid Mometasonfuroat ”Glenmark” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Mometasonfuroat Glenmark anbefales ikke til børn under to år. 

  

Til voksne og børn gnides forsigtigt et tyndt lag af Mometasonfuroat Glenmark på det berørte hudområde én gang dagligt. 

  

Vær ekstra forsigtig:

 • Brug ikke cremen i ansigtet i mere end 5 dage. 

 • Brug ikke cremen til børn, på nogen dele af kroppen, i mere end 5 dage. 

 • Påfør ikke cremen under dit barns ble, da det gør det nemmere for det aktive lægemiddel at trænge gennem huden og eventuelt forårsage nogle uønskede virkninger. 

 • Spørg din læge til råds, før du dækker det behandlede område med bandage eller plaster. 

  Behandlede områder i ansigtet eller på børn må ikke dækkes af bandage eller plaster.
 • Du må ikke bruge cremen på store områder af kroppen i lange perioder (for eksempel dagligt i mange uger eller måneder).
 • Brug ikke i eller omkring øjnene, herunder øjenlågene.

Hvis du har brugt for meget Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du (eller nogen anden) ved et uheld kommer til at synke noget af cremen, vil det sandsynligvis ikke give nogen problemer. Kontakt dog lægen, hvis du er bekymret.
 

Hvis du bruger cremen oftere, end du skal, eller på store områder af kroppen, kan det påvirke nogle af dine hormoner. Hos børn kan det påvirke deres vækst og udvikling.
 

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke har brugt cremen, som du blev instrueret til, har brugt den for tit og/eller i for lang tid.
 

Hvis du har glemt at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du har glemt at påføre cremen på det rette tidspunkt, så påfør den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke bruge dobbelt dosis for at erstatte den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du har brugt cremen i lang tid, og dine hudlidelser lader til at være blevet bedre, må du ikke stoppe med at bruge cremen pludseligt. Hvis du gør det, kan du komme ud for, at din hud bliver rød, og du vil muligvis fornemme en sviende eller brændende fornemmelse. For at undgå det skal du tale med lægen, og denne vil gradvist reducere, hvor ofte du skal bruge cremen, til du standser behandlingen helt.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Mometasonfuroat ”Glenmark” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Nogle få personer kan opleve at få nogle af følgende bivirkninger efter brug af Mometasonfuroat Glenmark: 

 • allergiske hudreaktioner 

 • bakterieinfektioner og sekundære hudinfektioner 

 • akne 

 • betændelse og/eller infektion i hårsække 

 • tyndere hud 

 • røde mærker i forbindelse med hedeknopper 

 • tab af hudfarve 

 • brændende fornemmelse 

 • stikken 

 • kløe 

 • prikkende fornemmelse 

 • usædvanlig hårvækst 

 • opblødning af huden og strækmærker 

Andre bivirkninger, der kan forekomme ved brug af topiske kortikosteroider, er tør hud, hudirritation, hudbetændelse, hudbetændelse omkring munden og udvidelse af de små blodkar i huden. 

Hvis bivirkningerne bliver alvorlige, eller du får bivirkninger, der ikke er anført i denne indlægsseddel, skal du sige det til din læge eller apotekspersonalet. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevare lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Mometasonfuroat ”Glenmark” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

Må ikke opbevares i køleskab (2°C til 8 °C) eller udsættes for frost.. 

 

Kassér tuben og overskydende creme 12 uger efter åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder:

 • Aktivt stof: mometasonfuroat. Hvert gram Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: hexylenglycol, vand, hvid bivoks (E901), propylenglycolmonopalmitostearat, stearylalkohol, ceteareth-20, titandioxid (E171), aluminiumstivelseoctenylsuccinat, phosphorsyre og hvid blød paraffin, der indeholder spor af butylhydroxytoluen (E321). 

Udseende og pakningsstørrelser

Mometasonfuroat ”Glenmark” er en hvid til råhvid blød creme. 

 

Den fås i tuber med 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g eller 100 g creme.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Laxmi House, 2 B Draycott Avenue  

Kenton, Middlesex HA3 0BU  

Storbritannien 

 

Fremstiller:

Accord Healthcare  

Sage House 

319 Pinner Road  

Harrow, Middlesex  

HA1 4HF 

Storbritannien 

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd,  

Buiding 2, Croxley Green Business Park,  

Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA  

Storbritannien 

 

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o,  

Fibichova 143, 

566 17 Vysoké Mýto, 

Tsjekkia 

 

Repræsentant for Danmark:

COPHARMA Aps 

Jægersborg Allé 164 

2820 Gentofte  

Danmark 

Tlf: (+45) 39100745 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Mometasonifuroaatti Glenmark 1mg/g emulsiovoide  

Italien: Mometasone furoato Glenmark 1mg/g Crema 

Norge: Mometason Glenmark 1mg/g Krem 

Spanien: Mometasona KERN PHARMA 1mg/g Crema  

Storbritannien: Mometasone Furoate 0.1% w/w Cream 

Sverige: Mometason Glenmark 1mg/g kräm  

Tyskland: Mometason Glenmark 1mg/g Creme 

Polen: Eztom 1mg/g Krem 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...