Alfuzosin "Orifarm"

depottabletter 10 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Alfuzosin Orifarm 10 mg depottabletter 

alfuzosinhydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Orifarm
3. Sådan skal du tage Alfuzosin Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Alfuzosin Orifarm hører til en gruppe lægemidler, der kaldes alfa-adrenoreceptorantagonister eller alfablokkere. 

  

Anvendelse

Alfuzosin Orifarm anvendes til at behandle moderate til svære symptomer på forstørret prostata (blærehalskirtel), også kaldet godartet prostatahypertrofi. Forstørret prostata kan give problemer i form af hyppig og besværet vandladning, især om natten. Alfablokkere afslapper musklerne i prostata og blærehalsen. Det letter urinens udstrømning fra blæren.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Orifarm

Tag ikke Alfuzosin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for alfuzosin, andre quinazoliner (fx terazosin, doxazosin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alfuzosin Orifarm (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har lidelser, som forårsager et markant blodtryksfald, når du rejser dig op.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du tager anden medicin, der tilhører gruppen af alfablokkere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Alfuzosin Orifarm.
Vær ekstra forsigtig med at tage Alfuzosin Orifarm: 

 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du lider af hjerteproblemer. 
 • hvis du er ældre, idet risikoen for at få for lavt blodtryk (hypotension) og relaterede bivirkninger er større hos ældre patienter.
 • hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk eller nitrater. I så fald vil lægen kontrollere dit blodtryk regelmæssigt, især i begyndelsen af behandlingen.
 • hvis du mærker et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig, i form af svimmelhed, svaghed eller svedudbrud i løbet af nogle få timer efter, at du har taget Alfuzosin Orifarm. Hvis du mærker et fald i blodtrykket, skal du lægge dig ned med benene og fødderne oppe, indtil symptomerne er aftaget. Disse symptomer vil normalt indtræffe i begyndelsen af behandlingen og være kortvarige. Normalt vil det ikke være nødvendigt at stoppe behandlingen.
 • hvis du tidligere har oplevet et markant blodtryksfald efter indtagelse af andre lægemidler i gruppen af alfablokkere. I så fald vil din læge indlede behandling med en lav dosis alfuzosin, og derefter gradvist øge dosis.
 • hvis du lider af akut hjertesvigt.
 • hvis du lider af hjertekrampe (angina pectoris) og bliver behandlet med nitrat, da dette kan øge risikoen for et blodtryksfald. Du bør rådføre dig med din læge, om du skal fortsætte behandlingen mod angina eller holde op med at tage Alfuzosin Orifarm, især hvis brystsmerterne vender tilbage eller tager til.
 • hvis du skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med alfuzosin. Alfuzosin kan forårsagekomplikationer under operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenlægen er forberedt.
 • hvis du har hjerteproblemer med QTc –forlængelse, eller hvis du tager medicin, der kan medføre QTc –forlængelse.

Brug af anden medicin sammen med Alfuzosin Orifarm

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du må ikke tage Alfuzosin Orifarm 10 mg, hvis du tager anden medicin, der hører til gruppen af alfablokkere.
 

Alfuzosin Orifarm og visse andre lægemidler kan påvirke hinanden. Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om du er i behandling med: 

 • ketoconazol og itraconazol (lægemidler til behandling af svampeinfektioner) og ritonavir (lægemiddel mod HIV-infektion)
 • blodtrykssænkende lægemidler
 • lægemidler (nitrater) til behandling af symptomerne på hjertekrampe (angina pectoris)
  Vær opmærksom på, at samtidig brug af Alfuzosin Orifarm og lægemidler mod forhøjet blodtryk eller nitrater mod hjertesygdomme kan føre til for lavt blodtryk.
 • lægemidler, du får før en operation (bedøvelsesmidler). Dit blodtryk kan falde markant. Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du får Alfuzosin Orifarm.

Brug af Alfuzosin Orifarm sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Alfuzosin Orifarm efter et måltid. 

  

Graviditet & amning

Disse oplysninger er ikke relevante, da alfuzosin kun er beregnet til mænd. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alfuzosin Orifarm kan især i begyndelsen af behandlingen få dig til at føle dig omtåget, svimmel eller afkræftet. Du bør ikke køre bil eller betjene farlige maskiner før du ved hvordan behandlingen påvirker dig. 

  

Alfuzosin Orifarm indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Alfuzosin Orifarm

Tag/brug altid Alfuzosin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er:
1 depottablet (10 mg alfuzosin) en gang dagligt. Tag den første tablet ved sengetid. Tag tabletterne umiddelbart efter det samme måltid hver dag og synk dem hele med en tilstrækkelig mængde væske.
Du må ikke knuse, pulverisere, tygge eller dele tabletterne, da for meget af det aktive stof alfuzosin så kan komme for hurtigt ud i kroppen. Det kan forøge risikoen for bivirkninger. 

  

Brug til børn og unge: 

Alfuzosin må ikke bruges til børn og unge. 

  

Ældre (over 65 år): 

Den sædvanlige dosis til ældre (over 65 år) er en depottablet (10 mg alfuzosin) en gang dagligt. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Den sædvanlige dosis til patienter med lette til moderate nyreproblemer er 1 depottablet (10 mg alfuzosin) en gang dagligt.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Hvis du har taget for mange Alfuzosin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget/brugt flere Alfuzosin Orifarm depottabletter, end der står her, eller flere/mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du tager store mængder af Alfuzosin Orifarm, kan du opleve et pludselig blodtryksfald, og du kan føle dig svimmel eller være ved at besvime. Hvis du begynder at føle dig svimmel, bør du sætte dig eller lægge dig ned, indtil du får det bedre. Hvis symptomerne ikke forsvinder, skal du kontakte din læge, da det kan være nødvendigt at indlægge dig for at behandle blodtryksfaldet. 

  

Har du glemt at tage Alfuzosin Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, da det kan føre til et pludseligt fald i blodtrykket, især hvis du tager blodtrykssænkende medicin. Tag næste tablet ifølge anvisningerne. 

  

Hvis du holder op med at tage Alfuzosin Orifarm

Du må ikke afbryde eller stoppe behandlingen med Alfuzosin Orifarm uden at tale med lægen først.
Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 behandlede): 

 • Træthed, besvimelse, svimmelhed og hovedpine
 • En fornemmelse af, at verden drejer rundt (vertigo)
 • Markant blodtryksfald, når man rejser sig (især hvis behandlingen indledes med en for høj dosis, eller hvis behandlingen genoptages)
 • Mavesmerter, kvalme
 • Fordøjelsesbesvær, diaré
 • Mundtørhed
 • Svækkelse
 • Utilpashed

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 behandlede): 

 • Døsighed, besvimelsesanfald (især i begyndelsen af behandlingen)
 • Øjenproblemer
 • Hurtig puls, hjertebanken
 • Rødmen
 • Snue
 • Opkastning
 • Udslæt (nældefeber, eksantem), kløe
 • Urininkontinens
 • Hævede ankler og fødder
 • Svedtendens, brystsmerter

Meget sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 behandlede) 

 • Forværring eller tilbagevendende brystsmerter (angina pectoris)
 • Leversygdom
 • Hævelser i hud og slimhinder især i ansigtet og omkring munden
 • Vedvarende og smertefuld erektion (priapisme).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Komplikationer under øjenoperation for grå stær
 • Hurtig og uregelmæssig hjerterytme
 • Træthed, risiko for infektioner på grund af nedsat antal hvide blodlegemer
 • Leverskade

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Alfuzosin Orifarm utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30 °C.
 

Brug ikke Alfuzosin Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alfuzosin Orifarm indeholder:

 • Aktive stof: Alfuzosinhydrochlorid. En depottablet indeholder 10 mg alfuzosinhydrochlorid.
 •  Øvrige indholdstoffer: Lactosemonohydrat, hypromellose (E464), povidon K25 og magnesiumstearat E470b).

Udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde tabletter med skrå kant og uden overtræk. 

  

Pakningsstørrelser: 

10, 20, 30, 50, 60, 60 x 1, 90, 100 tabletter (PVC/PVDC-aluminium blisterpakning).  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@Orifarm.com 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Alfuzosin Orifarm
Grækenland: Alcinin 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...