Rasagiline "Sandoz"

tabletter 1 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagiline Sandoz 1 mg tabletter

rasagilin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagiline Sandoz 

 3. Sådan skal du tage Rasagiline Sandoz 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Rasagiline Sandoz anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom).  

 

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i hjernen, som er med til at styre bevægelser. Rasagiline Sandoz er med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagiline Sandoz

Tag ikke Rasagiline Sandoz

 • hvis du er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du lider af alvorlige leverlidelser. 

Tag ikke følgende lægemidler, mens du er i behandling med Rasagiline Sandoz: 

 • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i håndkøb, som f.eks. perikon. 

 • pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel). 

Der skal gå mindst 14 dage, efter at du er stoppet med din behandling med Rasagiline Sandoz, før du må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rasagiline Sandoz 

 • hvis du lider af let til moderat leverlidelse 

 • hvis du får mistænkelige hudforandringer, skal du tale med din læge 

Børn og unge

Rasagiline Sandoz anbefales ikke til børn og unge under 18 år.
 

Brug af anden medicin sammen med Rasagiline Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, eller hvis du ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.
 

Spørg din læge til råds, inden du tager et af følgende lægemidler sammen med Rasagiline Sandoz: 

 • visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler) 

 • antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner 

 • det hostestillende middel dextromethorphan 

 • øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin 

Rasagiline Sandoz bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin.  

Du skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden du påbegynder behandling med Rasagiline Sandoz.
Du skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagiline Sandoz, inden du påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin. 

  

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du er ved at udvikle en usædvanlig adfærd, hvor du ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, der er uønskede eller skadelige for dig selv eller andre. En sådan adfærd kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med Rasagiline Sandoz og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre din dosis eller stoppe behandlingen.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Spørg din læge til råds, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

3. Sådan skal du tage Rasagiline Sandoz

Tag altid Rasagiline Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (1 mg) Rasagiline Sandoz én gang dagligt. Tabletten indtages gennem munden. 

Rasagiline Sandoz kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne. 

  

Hvis du har taget for meget Rasagiline Sandoz

Hvis du mener, at du har taget for mange Rasagiline Sandoz tabletter, skal du straks kontakte din læge skadestuen eller apoteket. 

Medbring Rasagiline Sandoz æsken/beholderen, når du opsøger din læge/skadestue eller apotek. 

  

Hvis du har glemt at tage Rasagiline Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor du normalt tager Rasagiline Sandoz. 

  

Hvis du holder op med at tage Rasagiline Sandoz

Hold ikke op med at tage Rasagiline Sandoz uden først at have talt med din læge om det. 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er observeret i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede) 

 • ufrivillige bevægelser (dyskinesi) 

 • hovedpine 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)
 

 • mavesmerter 

 • fald 

 • allergisk reaktion 

 • feber 

 • influenza 

 • en følelse af at være sløj (utilpashed) 

 • nakkesmerter 

 • smerter i brystet (angina pectoris) 

 • blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension) 

 • nedsat appetit 

 • forstoppelse 

 • mundtørhed 

 • kvalme og opkastning 

 • luftafgang fra tarmen 

 • unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer)) 

 • ledsmerter (artralgi) 

 • smerter i muskler og led 

 • betændelsestilstand i led (artritis) 

 • følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom) 

 • vægttab 

 • unormale drømme 

 • manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser) 

 • depression 

 • svimmelhed 

 • ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni) 

 • løbenæse (snue) 

 • irritation af huden (dermatitis) 

 • udslæt 

 • øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis) 

 • pludseligt opstået vandladningstrang. 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)
 • slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde) 

 • hjerteanfald (myokardieinfarkt) 

 • udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt) 

Desuden er der observeret hudcancer hos ca. 1% af patienterne, der deltog i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser. Alligevel tyder videnskabelige beviser på, at det er Parkinsons sygdom og ikke noget anvendt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør diskuteres med din læge.

  

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter produktet er kommet på markedet, er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin (aktivt stof i Rasagiline Sandoz) for Parkinsons syge.
 

Der har været rapporter om patienter, som under behandling med et eller flere lægemidler mod Parkinsons sygdom har været ude af stand til at modstå lysten, trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dem selv eller andre. Disse handlinger kaldes impulskontrolforstyrrelser. Følgende er blevet observeret hos patienter i behandling med rasagilin (aktivt stof i Rasagiline Sandoz) og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom: 

 • tvangstanker eller impulshandling 

 • stærk trang til umådeholdent spil på trods af alvorlige, personlige eller familiemæssige konsekvenser 

 • ændret eller øget seksuel interesse eller adfærd, der vækker betydelig bekymring hos dig selv eller andre, f.eks. øget sexlyst 

 • uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug 

Fortæl din læge, hvis du oplever ovennævnte adfærd. Lægen vil overveje, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes.

 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rasagiline Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat). 

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, prægelatineret majsstivelse, talcum, natriumstearylfumarat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Rasagiline Sandoz tabletter er hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant (6,5 mm). 

 

Fås i pakningstørrelser med 10, 28, 30, 98, 100, 112 tabletter i blisterpakninger. 

Fås i pakningsstørrelser med 30 eller 100 tabletter i beholder med børnesikret skruelåg indeholdende silicagel (tørremiddel). Silicagelen sørger for at tabletterne holdes tørre og må ikke sluges. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 23-11-2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...