Zovirax

øjensalve 3 %

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Zovirax® 3 %, øjensalve 

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Zovirax® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkninger bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax®
 3. Sådan skal du bruge Zovirax®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax® virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes i øjet. 

 

Lægen kan have givet dig Zovirax® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax®

Brug ikke Zovirax®

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for aciclovir, valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovirax®

Vær opmærksom på følgende: 

 • Øjensalven kan five forbigående mild svie umiddelbart efter påsmøring.
 • Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i behandling med Zovirax® øjensalve.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovirax® og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax® efter aftale med lægen. 

  

Amning 

Zovirax® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax® kan give bivirkninger sin sløret syn lige efter brug, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, til dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Zovirax®

Brug altid Zovirax® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Læg cirka 1 cm øjensalve i nederste øjenlågsrand 5 gange dagligt. Fortsæt i mindst 3 dage efter symptomerne er ophørt. 

Hvis du har brugt for meget Zovirax® øjensalve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovirax® øjensalve end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Zovirax®

Hvis du har glemt at bruge Zovirax®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Zovirax®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Zovirax® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Irritation i øjet, pga. overfladisk påvirkning af hornhinden.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Forbigående mild irritation af øjet eller svien i forbindelse med påsmøring.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Betændelse i øjenlågsrande (bygkorn).

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tungen, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Zovirax® ved temperaturer over 25 ºC. 

Brug ikke Zovirax® mere end 1 måned efter åbning. 

Brug ikke Zovirax® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax® 3%, øjensalve indeholder:

Aktivt stof: Aciclovir. 

Øvrigt indholdsstof: Hvid vaselin. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Zovirax® er en bød, ensartet, halvgennemsigtig, hvid til let gullig salve. 

 

Pakningsstørrelse 

Zovirax® fås i en pakningsstørrelse med en tube á 4,5 g øjensalve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

Ompakket og frigivet af

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Zovirax® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

 

Zovirax® svarer til Zovir®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...