Riluzol "2care4"

filmovertrukne tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: InformatIon tIl brugeren

Riluzol 2care4 50 mg filmovertrukne tabletter

Riluzol 

læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Riluzol 2care4 

 3. Sådan skal du tage Riluzol 2care4 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Riluzol 2care4 er en type medicin, der bruges til behandling af sygdomme i nervesystemet.  

 

Lægen har ordineret Riluzol 2care4 til dig til behandling af en sygdom i nervesystemet, der hedder amyotrofisk lateral sklerose, som påvirker din muskelstyrke. Lægen kan give dig yderligere oplysninger om, hvorfor du skal tage denne medicin. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Riluzol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Riluzol 2care4 hvis du: 

 • er allergisk over for Riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Riluzol 2care4 (angivet i afsnit 6). 

 • har en leversygdom, eller visse af dine leverenzymværdier (transaminaser) er forhøjede. 

 • er gravid eller ammer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Riluzol 2care4 hvis: 

 • visse leverenzymværdier (transaminaser) i dit blod er forhøjet. Lægen vil løbende tage blodprøver for at følge værdierne under behandlingen og tage de nødvendige forholdsregler, da der kan være en risiko for leverbetændelse. 

 • du får feber (stigende temperatur). Kontakt straks lægen, da feber kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, der er vigtige for at bekæmpe infektioner. 

 • du har en nyresygdom. 

 • der opstår luftvejssygdomme, såsom tør hoste og/eller åndenød. 

Brug af anden medicin sammen med Riluzol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Riluzol 2care4, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid.
 

Amning
Du må ikke tage Riluzol 2care4, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.
 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Riluzol 2care4 kan give bivirkninger såsom svimmelhed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Riluzol 2care4

Tag altid Riluzol 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

1 tablet 2 gange daglig. 

Du skal tage medicinen gennem munden og regelmæssigt hver 12. time på samme tid af døgnet hver dag (f.eks. morgen og aften). 

 

Der er ingen fordele ved at øge dosis til mere end 2 tabletter dagligt, men du kan derimod få flere bivirkninger. 

 

Brug til ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge 

Børn må normalt ikke få Riluzol 2care4. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Du må normalt ikke få Riluzol 2care4 hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for mange Riluzol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Riluzol 2care4 filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering: 

Der er i sjældne tilfælde konstateret påvirkning af centralnervesystemet, psykiatriske symptomer og akut toksisk hjernesygdom med ekstrem sløvhed, koma og blåfarvning af læber pga. nedsat iltning af blodet. 

Hvis du har glemt at tage Riluzol 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Riluzol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme. 

 • Forhøjelse af visse leverenzymværdier (transaminaser) i blodet. Dette kan skyldes gulsot* (se afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Riluzol 2care4”). 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Hovedpine. 

 • Svimmelhed. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden. 

 • Døsighed. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Diarré, mavesmerter, opkastning. 

 • Smerter. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue. 

Riluzol 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktionstests, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

*undersøgelser har vist, at asiatiske patienter muligvis er mere udsat for forhøjelse af visse leverenzymværdier end hvide patienter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Riluzol 2care4 utilgængeligt for børn.  

Du kan opbevare Riluzol 2care4 ved almindelig temperatur. 

Opbevar Riluzol 2care4 i ydre karton, da det er følsomt for lys. 

 

Tag ikke Riluzol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Riluzol 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Riluzol.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Tabletkerne: Vandfri calciumhydrogenphosphat, prægelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumsterat. 

Tabletfilm: Hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Riluzol 2care4 er hvide eller næsten hvide, ovale, biokonvekse og filmovertrukne tabletter mærket med RL 50. 

  

Pakningsstørrelse 

Riluzol 2care4 fås i pakningsstørrelse á 56 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Riluzol 2care4 svarer til Riluzol Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...