Alnok®

filmovertrukne tabletter 10 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter

cetirizindihydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnok 

 3. Sådan skal du tage Alnok 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Cetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Alnok. Alnok er et antiallergisk lægemiddel.  

 

Til voksne og børn over 6 år er Alnok beregnet 

 • til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis 

 • til lindring af kronisk nældefeber (kronisk idiopatisk urticaria). 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnok

Tag ikke Alnok

 • hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatininclearance mindre end 10 ml/min); 

 • hvis du er allergisk over for cetirizinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6) eller over for hydroxyzin eller piperazinderivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Alnok. 

  

Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer (som følge af eksempelvis rygmarvsproblemer eller prostata- eller blæreproblemer).
 

Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du spørge din læge til råds; om nødvendigt, skal du tage en lavere dosis. Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.
 

Hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald, skal du spørge din læge til råds.  

  

Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du stoppe med at tage Alnok mindst 3 dage før.  

  

Der er ikke set mærkbar gensidig påvirkning mellem alkohol (ved blodalkoholniveau på 0,5 promille svarende til et glas vin) og cetirizin anvendt i normale doser. Som det er tilfældet med alle antihistaminer, tilrådes det at undgå samtidig indtagelse af alkohol. 

Brug af anden medicin sammen med Alnok

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

På grund af cetirizins profil kan der ikke forventes interaktioner med andre lægemidler. 

Brug af Alnok sammen med mad og drikke

Mad påvirker ikke optagelsen af cetirizin væsentligt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Som med andre lægemidler skal brug af Alnok til gravide kvinder undgås. Tilfældig brug af lægemidlet af en gravid kvinde bør ikke medføre skadelige påvirkninger af fostret. Ikke desto mindre skal behandlingen med medicinen ophøre.
 

Du må ikke tage Alnok, mens du ammer, da cetirizin bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kliniske undersøgelser har ikke påvist nedsat opmærksomhed, årvågenhed eller køreevne efter brug af den anbefalede dosis af Alnok.
Hvis du ønsker at køre, udføre potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør du ikke overskride den anbefalede dosis. Du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet. Hvis du er en følsom patient, kan du opdage, at samtidig brug af alkohol og andre lægemidler som virker dæmpende på centralnervesystemet, kan påvirke din opmærksomhed og reaktionstid. 

Alnok indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Alnok

Hvornår og hvordan skal du tage Alnok?

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske. 

 

Voksne og unge over 12 år 

10 mg én gang daglig som 1 tablet. 

 

Børn mellem 6 og 12 år 

5 mg to gange daglig som en halv tablet to gange daglig. 

 

Patienter med moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion 

Patienter med moderat nedsat nyrefunktion anbefales at tage 5 mg én gang daglig. 

 

Hvis du oplever, at virkningen af Alnok er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge. 

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden afhænger af type, varighed og forløb af dine symptomer. 

Behandlingsvarigheden fastsættes af din læge. 

Hvis du har taget for meget Alnok

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alnok, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Din læge vil beslutte, hvilke tiltag, hvis nogen, der skal tages. 

 

Efter en overdosis kan nedenstående bivirkninger optræde med tiltagende styrke. Der er indberettet bivirkninger såsom konfusion, diarré, svimmelhed, træthed, hovedpine, skranten, pupiludvidelse, kløe, rastløshed, sløvhed, søvnighed, stivhed/følelsesløshed (stupor), unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Alnok

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Alnok

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Alnok, og søg omgående læge, hvis du oplever symptomer såsom:

 • hævelse af mund, ansigt og/eller svælg 

 • vejrtrækningsbesvær (strammen for brystet eller hvæsende vejrtrækning) 

 • pludseligt blodtryksfald med besvimelse eller shock til følge. 

Disse symptomer kan være tegn på en overfølsomhedsreaktion, anafylaktisk shock og angioødem. Disse reaktioner er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).

  

Øvrige bivirkninger er opstillet nedenfor efter hyppighed:
 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • træthed 

 • mundtørhed, kvalme 

 • svimmelhed, hovedpine 

 • døsighed 

 • pharyngitis (halsbetændelse), rinitis (hævelse og irritation i næsen). 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

 

 • mavesmerter 

 • asteni (ekstrem træthed), almen utilpashed 

 • paræstesier (unormale føleindtryk på huden) 

 • rastløshed 

 • kløe, udslæt 

 • diarré. 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)
 • takykardi (for hurtig hjerterytme) 

 • ødem (hævelse) 

 • unormal leverfunktion 

 • vægtøgning 

 • kramper, bevægelsesforstyrrelser 

 • aggression, forvirring, depression, hallucination, søvnløshed 

 • nældefeber. 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)
 • trombocytopeni (nedsat antal blodplader, hvilket viser sig ved øget tendens til blødning eller blå mærker) 

 • akkommodationsforstyrrelser (synsforstyrrelser), sløret syn, okulogyr krise (øjnene har ukontrollerbare cirkulære bevægelser) 

 • besvimelse, skælven, dysgeusi (ændret smagssans) 

 • tics 

 • unormal urinudskillelse 

 • fikseret lægemiddeludslæt. 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)
 • hukommelsestab, hukommelsesbesvær 

 • øget appetit 

 • vertigo (fornemmelse af, at rummet snurrer rundt) 

 • urinretention (manglende evne til at tømme blæren helt) 

 • selvmordstanker (tilbagevendende tanker om eller optagethed af selvmord). 

Hvis du får sådanne tanker, skal du stoppe med at tage Alnok og kontakte lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alnok indeholder

Aktivt stof: cetirizindihydrochlorid. 

 

En filmovertrukken tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica. 

Filmovertræk: hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Alnok er en hvid, aflang, filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side. 

 

PVC-blister lukket med aluminiumsfolie: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98 og 100 tabletter samt 50 (50x1) enkeltdoser. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12. november 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...