Xamiol

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

XAMIOL®

50 mikrogram/g/0,5 mg/g gel  

Calcipotriol/betamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed- len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apotekspersonalet hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xamiol til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkningen og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol.
 3. Sådan skal du bruge Xamiol.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkningen og anvendelse

 • Xamiol tilhører kategori af vitamin D-derivat og stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoid, også kaldet binyrebarkhormon.
 • Xamiol indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst og betamethason reducerer inflammationen (vævsreaktionen) og kløe, som du har i forbindelse med din psoriasis.
 • Du kan bruge Xamiol til lokal behandling af psoriasis i hårbunden. Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på dose- ringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol

Brug ikke Xamiol  

 • hvis du er overfølsom over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstofferi Xamiol (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forstyrrelser i kalciumstofskiftet (spørg din læge).
 • hvis du har andre typer psoriasis eller sygelig rødfarvning af huden (erythrodermi),hudpartier eller psoriasis med pusholdte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen (pustuløs psoriasis) eller afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis) (spørg din læge).

 

Xamiol indeholder et stærktvirkende steroid, brug derfor IKKE gelen på hudinfektioner forårsaget af: 

 • Virus (fx forkølelsessår eller skoldkopper).
 • Svampeinfektioner (fx fodsvamp eller ringorm).
 • Bakterieinfektioner i huden.
 • Parasitter (fx fnat/scabies).
 • Tuberkulose.
 • Eksem rundt om munden (perioral dermatitis).
 • Tynd hud, skørhed i hudens kar eller lyse striber i huden (hudatrofi).
 • Fiskehud (ichthyosis).
 • Bumser (akne).
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kin- der og pande (rosacea, acne rosacea).
 • Sår eller beskadiget hud (ulcerationer).

 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet før du bruger Xamiol 

 • Hvis bruger anden medicin, der indeholder steroid, da det kan medføre, at du får bivirkninger
 • Hvis du har sukkersyge, da dit blodsukker kan blive påvirket af steroid
 • Hvis der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behand- lingen.

 

Særlige forsigtighedsregler 

 • Undgå at bruge andre lægemidler i hårbunden indeholdende binyrebarkhor- mon
 • Undgå brug under badehætte, bandage eller omslag, da det øger absorptio- nen af steroid.
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud, da det øger absorptionen af steroid.
 • Undgå at bruge mere end 15 g dagligt da det kan give tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet (hyperkal- cæmi). Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Undgå brug af Xamiol i ansigtet og på huden omkring kønsdelene, da huden der er meget følsom over for steroider. Du skal instrueres i korrekt brug og hænderne skal vaskes efter påsmøring.
 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop med binyrebarkhormon (cal- cipotriol)
 • Hvis du får sår på huden forårsaget af bakterier, bør du behandles med antimikrobielle midler (fucidinsyre, mupirocin, retapamulin, oxytetracyclin- polymycin B). Ved forværring bør du stoppe med Xamiol. Tal med lægen.
 • Ved ophør af behandling, kan der være risiko for at få en forværring af din psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele krop- pen (pustuløs psoriasis) eller din hudsygdom kan komme igen eller blusse op.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier og andre former for lysbehandling. Tal evt. med din læge og få en vurdering på om fordelene opvejer ulemperne.

 

Ved langtidsbehandling, er der en øget risko for at udvikle symptomer på over- behandling med kortikosteroider. Det kan vise sig som rødt, rundt "månean- sigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskel- masse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings sygdom). Psykiske sympto- mer, øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (osteoporose) og smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesækken eller tovfingertarmen (ulcus ventriculi). Tal med lægen. 


 

Brug af anden medicin sammen med Xamiol 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medi- cin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid , eller planlæg- ger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Xamiol efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Xamiol efter aftale med lægen.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Xamiol påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafik- ken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xamiol 

Xamiol gel indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan give lokalt hudud- slæt (fx kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Xamiol

Brug altid Xamiol nøgagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Xamiol gel bruges til udvortes brug i hårbunden. 

 

Det kan være en fordel at anvende gelen om aftenen. 

For at opnå optimal effekt, anbefales det, at håret ikke bliver vasket lige efter anvendelse af Xamiol gel. Xamiol gel bør blive i hårbunden natten over eller i løbet af dagen. 

Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger, Din læge kan bestemme en anden varighed. 

Din læge kan bestemme at behandlingen skal gentages. 

 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Brug gelen én gang dagligt. 

Normalt er 1-4 g nok til behandling af hårbunden (4 g svarer til 1 teskefuld). Brug ikke mere end 15 g dagligt. 

Hele området i hårbunden med psoriasis kan behandles med Xamiol, men hvis du også bruger produkter, der indeholder calcipotriol til psoriasis på kroppen, må den totale mængde af calcipotriolprodukter ikke overstige 15 g pr dag, og hele det behandlede område må ikke overstige 30% af kroppens samlede overflade. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendit at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn og unge under 18 år: 

Xamiol anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

 

Brugsanvisning 

Det er ikke nødvendigt at vaske hår, inden du påfører Xamiol. 

 • Brug kun gelen på psoriasis i hårbunden, brug ikke gelen på hud, der ikke har psoriasis.
 • Red håret først for at fjerne løse skæl.
 • Flasken omrystes inden brug, og låget tages af. Påfør Xamiol på områderne i hårbunden med psoriasis. Bøj hovedet forover, så Xamiol ikke løber ned i ansigtet. Det er lettere at påføre gelen, hvis du deler håret før påføringen. Påfør Xamiol på de angrebne steder med fingerspidserne og gnid den forsigtigt ind.
 • Normalt er 1-4 g nok til behandling af hårbunden (4 g svarer til 1 teskefuld).
 • Du må ikke bruge Xamiol under tætsiddende bandager eller lignende.
 • Vask hænder efter hver påsmøring af Xamiol. Det vil forhindre uhensigtsmæs- sig overførelse af gelen til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne).
 • Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre gel på normal hud nær din psoriasis, men tør den af, hvis det kommer udenfor.
 • Når du har brugt gelen, bør du undgå kontakt med tekstiler, som let bliver fedtet til (fx silke).

 

Når du siden skal vaske håret, kan nedenstående instruktion være nyttig: 

 1. Kom mild shampoo i det tørre hår, specielt i de områder hvor du har påført gelen.
 2. Lad shampooen sidde i hårbunden et par minutter før du skyller den ud.
 3. Vask håret som sædvanligt.

 

Gentag punkt 1-3 én eller to gange, om nødvendigt.
 

Hvis du har brugt for meget Xamiol 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xamiol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Kontakt din læge, hvis du har anvendt mere end 15 g på en dag.
 

Symptomer: 

 • Tørst, nedsat kræft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højet kalk i blodt. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne.
 • Forøget urinmængde.
 • Forstoppelse.
 • Muskelsvaghed.
 • Forvirring og koma.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.

 

Overdreven lang tids brug af Xamiol kan give dig problemer med kalcium- koncentrationen i dit blod. Den vil sædvanligvis normaliseres, når du stopper behandlingen. Lægen vil eventuelt tage en blodprøve, for at måle om din over- dosering har medført stigning af kalcium i dit blod. 

Hvis du har glemt at bruge Xamiol 

Brug aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Xamiol 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig efter behandlingen med Xamiol er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patien- ter): 

 • Træthed, svækket modstandskræft pga. nedsat funktion af binyrebarken (binyrebark suppression). Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Infektioner. Tal med lægen.
 • Øget tryk i øjet. Tegn herpå er smerte i øjet, rødt øjer eller nedsat eller uklart syn. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele krop- pen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patien- ter): 

 • Kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Betændelse i huden, svampeinfektioner eller overførte infektioner (fungale, virale infektioner).
 • Betændelse i hårsække (follikulit).
 • Irritation i øjnene.
 • Forværring af psoriasis.
 • Eksem.
 • Rødme i huden.
 • Akne.
 • Brændende fornemmelse i huden, smerte på huden eller irritation på påfø- ringsstedet.
 • Hudirritation.
 • Tør hud.
 • Forværring eller opblussing af din hudsygdom ved stop med behandling.

 

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Strækmærker (hud striae).
 • Afskalning af huden.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patien- ter): 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne (hyperkal- cæmi) Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen (hyperkalciuri).

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi). Tal med lægen.
 • Lysfølsomhed.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Tydelige små blodkar i huden (teleangiectasia).
 • Strækmærker.
 • Betændelse i hårsække (follikulit).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perio- ral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Afblegning af huden.
 • Små hvide pletter.

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemid- delstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere infor- mation om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xamiol utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Xamiol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis paknin- gen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Xamiol i køleskab.
 • Opbevar Xamiol i ydre karton, da det er følsomt for lys.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xamiol, 50 mikrogram/0,5 mg/g, gel indeholder:

Calcipotriolmonohydrat svarende til calcipotriol 50 mikrogram og betamethasondipropionat svarende til betamethason 0,5 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffinolie, polyoxypropylen-11-stearylether, hydrogeneret ricinusolie, butyl- hydroxytoluen (E321) og all-rac-alfa-tocopherol. 

 

Pakningsstørrelser: 

Xamiol 50 mikrogram/g/0,5 mg/g gel fås i pakninger med 30 g og 60 g. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...