UriVesc

hårde depotkapsler 60 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

URIVESC® 60 mg hårde depotkapsler

Trospiumchlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Urivesc til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Urivesc.
 3. Sådan skal du tage Urivesc.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Urivesc er et lægemiddel, der bruges til at få urinblærens muskler til at afslappes.
 • Du kan tage Urivesc til behandling af symptomer i forbindelse med ufrivillig urinafgang (vædning) og/eller forøget vandladningsfrekvens og/eller trang til vandladning hos patienter med en overaktiv urinblære.

Lægen kan have givet dig Urivesc for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Urivesc

Tag ikke Urivesc

 • hvis du er allergisk over for trospiumchlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Urivesc (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af en af de følgende sygdomme:
  • urinretention, dvs. blokade af urinvejene,
  • øjensygdommen grøn stær med snæver kammervinkel,
  • abnorm/højere hjertefrekvens end normalt,
  • myasthenia gravis (en sygdom som forårsager muskeltræthed),
  • en alvorlig mavetarm-tilstand, såsom toksisk megakolon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Urivesc 

 • hvis du lider af en af de følgende sygdomme:
  • alle former for blokerende tilstande i mavetarmsystemet,
  • et blokeret urinflow (f.eks. i tilfælde af godartet vækst af det mandlige prostatavæv),
  • smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse (neuropati),
  • spiserørsbrok (hiatus hernia) i forbindelse med tilbageløb af mavesyre (refluxøsofagitis). Dette er normalt forbundet med halsbrand, hvilket forværres ved sammenbøjning eller i liggende stilling.
  • en overaktiv skjoldbruskkirtel (hypertyreodisme),
  • enhver form for hjertelidelse, såsom koronararteriesygdom eller kronisk hjerteinsufficiens,
  • nedsat leverfunktion,
  • nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin sammen med Urivesc

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • visse typer lægemidler mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • andre lægemidler med antikolinerg virkning (f.eks. amantadin – bruges til at behandle Parkinsons sygdom)
 • metoclopramid – et lægemiddel mod kvalme og opkastning
 • kolesterolsænkende lægemidler, der indeholder guar, colestipol eller colestyramin.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Urivesc, og/ eller Urivesc kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.  

  

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Brug af Urivesc sammen med mad og drikke og alkohol 

Urivesc bør tages sammen med vand på tom mave mindst en time før et måltid. 

  

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

  

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Urivesc efter aftale med lægen. 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Urivesc efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Brug af Urivesc kan give bivirkninger (sløret syn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Urivesc 

Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Urivesc. 

3. Sådan skal du tage Urivesc

Én depotkapsel sluges hel med et glas vand. Kapslen tages mindst en time før måltidet på tom mave. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Én depotkapsel dagligt, med mindre din læge har ordineret andet. 

  

Brug til børn: 

Børn (under 18 år) bør ikke få Urivesc 60 hårde depotkapsler på gund af manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Du bør tale med din læge, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Patienter med lever- og nyresygdomme bør ikke tage dette lægemiddel. 

  

Behovet for fortsat behandling bør kontrolleres med regelmæssige intervaller på 3-6 måneder. 

  

Tag altid Urivesc nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Hvis du har taget for mange Urivesc

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Urivesc, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er mundtørhed, hurtig puls og vandladningsforstyrrelser. 

  

Hvis du har glemt at tage Urivesc

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Urivesc

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig efter behandlingen med Urivesc er stoppet. 

4. Bivirkninger

Urivesc kan som al anden medicin give bivirk- ninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Urivesc i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Tørre øjne, tørhed i næsen. 

 • Sure opstød / halsbrand. 

 • Forstoppelse, forværring af forstoppelse, mavesmerter, udspillet mave og kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Luftafgang fra tarmen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Vandladningsforstyrrelser, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

 • Udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Urinvejsinfektion. 

 • Hovedpine.

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hurtigt uregelmæssigt hjerteslag. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Diaré.
 • Brystsmerter. 

 • Let til moderat forhøjelse af visse leverparametre (serum transaminaser). 

 • Led- eller muskelsmerter.
 • Svimmelhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberettebivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Urivesc utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Urivesc efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Urivesc, 60 mg, depotkapsler indeholder: 

Aktivt stof:  

Trospiumchlorid 60 mg.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Saccharose, majsstivelse, methylacrylat-methylmetacrylat- metacrylsyre-copolymer, natriumlaurilsulfat, ammoniumhydroxid, middelkædelængde triglycerider, oliesyre, ethylcellulose, titandioxid (E 171), hypromellose, makrogol 400, polysorbat 80, triethylcitrat, talcum.  

Kapselskal:  

Gelatine, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), shellak, jernoxid sort (E172), propylenglycol.  

  

Pakningsstørrelser: 

Urivesc fås i:  

Urivesc 60 mg i pakninger med 28 eller 30 hårde depotkapsler. 

  

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

  

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ  

  

I Danmark markedsføres Urivesc også som Spasmo-Lyt Depot. 

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...