Xifaxan

filmovertrukne tabletter 200 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xifaxan® 200 mg, filmovertrukne tabletter

rifaximin 

  

Rifaxan® er et registreret varemærke, der tilhører Alfa Wassermann Hungary Kft. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Xifaxan® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findespå www.indlægsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Xifaxan® 

 3. Sådan skal De tage Xifaxan® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Xifaxan® er et rifamycin-antibiotikum (et stof der dræber bakterier), og virker udelukkende i tarmen og absorberes kun i ringe grad i blodet (eller i kroppen). 

Xifaxan® anvendes til behandling af rejsediarré hos voksne, når diarréen er uden komplikationer, som f.eks. kan være feber eller blod i afføringen. Rejsediarré er karakteriseret ved hyppige, daglige, flydende afføringer, ledsaget af kvalme, mavekramper, opkastning og/eller feber. Rejsediarré forårsages hyppigst af fødevarer eller drikkevarer, der er forurenet med bakterier, og kommer normalt under eller umiddelbart efter, at De har rejst i tropiske og subtropiske områder eller Middelhavsområderne. Hvis De trods behandling med Xifaxan® alligevel får feber eller blod i afføringen, kan det tyde på en infektion, som Xifaxan® ikke virker imod. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage XIFAXAN®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Xifaxan, hvis De:®

 • er allergisk over for Xifaxan®, rifamycinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xifaxan® (angivet i punkt 6). 

 • har tilstoppet tarm eller har mistanke om, at De har tilstoppet tarm. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Xifaxan®, hvis De: 

 • har feber eller blod i afføringen. 

 • har nedsat nyrefunktion. 

 • har kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom). 

 • har betændelse i tyktarmen med sår på og blødninger fra slimhinden (ulcerøs kolitis). 

 • hvis De tager p-piller (se ”Brug af anden medicin sammen med Xifaxan®” nedenfor). 

Under behandling med Xifaxan® kan urinen få en rødlig farve. Dette skyldes, at det aktive stof er rødt. Misfarvningen vil forsvinde, når behandlingen ophører. 

  

Hvis De oplever symptomer som løs afføring, kraftig diarré som kan være med blod iblandet og/eller feber og mavekramper, efter behand- lingen er ophørt, skal De kontakte Deres læge.
 

Børn og unge

Xifaxan® bør ikke anvendes til børn under 12 år. Spørg lægen til råds.
 

Brug af anden medicin sammen med Xifaxan® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Fortæl det til lægen hvis De tager cyclosporin (medicin som hæmmer immunforsvaret).
 

Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale præparater. Xifaxan® skal derfor tages mindst 2 timer efter indtagelse af aktivt kul.
 

Hvis De tager p-piller kan der være risiko for, at Xifaxan® nedsætter virkningen af p-pillerne. Det kan derfor være nødvendigt, at De anvender yderligere prævention under behandlingen med Xifaxan®. Tal med lægen.
 

Brug af Xifaxan® sammen med mad og drikke

Xifaxan® skal tages med et glas vand.
De kan tage Xifaxan® med eller uden mad.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteks- personalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun tage Xifaxan® efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis De ammer, må De ikke tage Xifaxan®. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xifaxan® påvirker normalt ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner, men kan forårsage svimmelhed eller døsighed hos nogle patienter. Hvis De føler Dem svimmel eller døsig, må De ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal De tage XIFAXAN®

Tag altid Xifaxan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Xifaxan® skal tages med et glas vand. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 1 tablet (200 mg) hver 8. time (600 mg/dag). 

Medmindre Deres læge har foreskrevet andet, må behandlingens varighed ikke overskride 3 dage. Hvis Deres symptomer fortsætter i mere end 3 dage, bedes De kontakte Deres læge. 

  

Brug til børn og unge 

De bør ikke bruge Xifaxan® til børn under 12 år. Spørg lægen til råds. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. 

  

Nedsat leverfunktion 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat leverfunktion. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyrefunktion. Spørg lægen til råds. 

  

Hvis De har taget for mange Xifaxan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Xifaxan, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.® 

  

Hvis De har glemt at tage Xifaxan®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis De holder op med at tage Xifaxan®

Hvis De ikke gennemfører den anbefalede behandling i 3 dage kan Deres symptomer blive forværret. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

De fleste af de anførte bivirkninger er også karakteristiske tegn på rejsediarré og kan derfor skyldes sygdommen, der behandles. 

  

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Svimmelhed. 

 • Hovedpine. 

 • Mavesmerter. 

 • Forstoppelse, træg mave (obstipation). 

 • Afføringstrang. 

 • Diarré. 

 • Tarmluft (flatulens). 

 • Oppustethed og udspilet mave. 

 • Kvalme. 

 • Opkastning. 

 • Følelse af ufuldstændig afføring (rektal tenesmus). 

 • Feber. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Svampeinfektion (candidiasis). 

 • Herpes (herpes simplex). 

 • Snue, forkølelse (nasopharyngitis). 

 • Halsbetændelse (pharyngitis). 

 • Infektion i øvre luftveje. 

 • Øget antal lymfocytter i blodet (lymfocytose). 

 • Øget antal monocytter i blodet (monocytose). 

 • Reduceret antal neutrofile leukocytter i blodet (neutropeni). 

 • Appetitløshed. 

 • Dehydrering 

 • Unormale drømme. 

 • Nedtrykthed 

 • Søvnløshed. 

 • Nervøsitet. 

 • Nedsat følsomhed over for berøring (hypæstesi). 

 • Migræne. 

 • Tab af følelse, brændende og snurrende fornemmelse i en del af kroppen (paræstesi). 

 • Sinus hovedpine. 

 • Sygelig søvnighed (somnolens). 

 • Dobbeltsyn. 

 • Ørepine. 

 • Svimmelhed (forårsaget af ubalance i det indre øre). 

 • Hjertebanken. 

 • Forhøjet blodtryk. 

 • Hedeture. 

 • Hoste. 

 • Tør hals. 

 • besværet åndedræt (dyspnø). 

 • Stoppet næse. 

 • Smerter i den bagerste del af ganen og i svælget. 

 • Næseflåd (rhinorré). 

 • Smerter i mellemgulvet. 

 • Tørre læber. 

 • Smerter og ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi). 

 • Forstyrrelser i mave-tarmbevægelsen. 

 • Hård afføring. 

 • Blodig afføring (hæmatokeksi). 

 • Slim i afføringen. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Øget aspartataminotransferase. 

 • Udslæt. 

 • Solskoldning. 

 • Rygsmerter. 

 • Muskelkramper. 

 • Muskelsvaghed. 

 • Muskelsmerter. 

 • Nakkesmerter. 

 • Blod i urinen. 

 • Sukker i urinen. 

 • Hyppig vandladning. 

 • Unormalt rigelig urinudskillelse. 

 • Overproduktion af æggehvidestoffer i urinen. 

 • For hyppig menstruation. 

 • Kraftesløshed - tilstand med fysisk og psykisk træthed. 

 • Kulderystelser. 

 • Koldsved. 

 • Øget eller abnorm svedafsondring (hyperhidrose). 

 • Influenzalignende sygdom. 

 • Væskeophobning i f.eks. arme og ben (perifere ødemer). 

 • Smerter og ubehag. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Betændelse i tyktarm og diarré på grund af clostridium infektion. 

 • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni). 

 • Allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner). 

 • Overfølsomhed (hypersensitivitet). 

 • Nær-ved-besvimelse (præ-synkope). 

 • Unormale leverfunktionstest. 

 • Væskeansamlinger (ødemer) i ansigtet. 

 • Pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber og kinderne (angioødem). 

 • Betændelse i huden (dermatitis). 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). 

 • Eksem. 

 • Hudrødme (erytem). 

 • Kløe. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura). 

 • Nældefeber. 

 • Påvirkning af blodets evne til at størkne (INR- afvigelser). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xifaxan® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Xifaxan® ved temperaturer over 25 °C. 

 • Brug ikke Xifaxan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xifaxan® indeholder:

Aktivt stof: Rifaximin 200 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumstivelsesglycolat, glyceroldistearat, kolloid vandfri silica, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid (E171), dinatriumedetat, propylenglycol og rød jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Xifaxan® er lyserøde, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 

 

Xifaxan® fås i pakningsstørrelsen 12 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32, 

8243 PM Lelystad,  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...