Anastrozol "Accord"

filmovertrukne tabletter 1 mg

Accord

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Anastrozol Accord 1 mg filmovertrukne tabletter 

anastrozol‌ 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. 

  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Anastrozol Accord 

 3. Sådan skal De tage Anastrozol Accord 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Accord tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes aromatasehæmmere. Det indvirker på enzymet aromatase, der påvirker dannelsen af visse kvindelige kønshormoner, såsom østrogener. Det bruges til behandling af brystkræft hos kvinder efter overgangsalderen. 

2. Det skal De vide, før de begynder at tage Anastrozol Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Anastrozol Accord:

 • hvis De er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6.). 

 • hvis De ikke har passeret overgangsalderen. 

 • hvis De er gravid eller ammer. 

 • hvis De har moderat eller alvorlig leversygdom. 

 • hvis De tager medicin, der indeholder østrogen (se også ‘Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Accord’ nedenfor). 

 • hvis De tager tamoxifen (se også ‘Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Accord’ nedenfor). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før De tager Anastrozol Accord, hvis De: 

 • Lider af knogleskørhed (osteoporose) eller af andre grunde kan have svækkede knogler. Anastrozol mindsker dannelsen af kvindelige hormoner, og dette kan medføre tab af mineralindhold i knoglerne, hvilket kan svække dem. De skal måske have foretaget knogletæthedsmålinger under behandlingen. Deres læge kan give Dem medicin, der kan forhindre eller behandle knogletab. 

 • Er usikker på, om De har passeret overgangsalderen. Deres læge kan undersøge Deres hormonindhold. 

 • Nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af Deres knogler (knogleskørhed, osteoporose). 

 • Har problemer med leveren eller nyrerne. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn, da dette sandsynligvis vil være forbundet med risiko. 

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Accord kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Accord.
 

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis De allerede tager et af følgende lægemidler:
 

 • Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Anastrozol Accord i at virke optimalt. 

 • Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). 

Hvis det er tilfældet for Dem, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds.  

Fortæl det til lægen, hvis De tager følgende:

 • Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og infertilitet. 

Brug af Anastrozol Accord sammen med mad og drikke

Optagelsen af Anastrozol Accord påvirkes ikke af, om det indtages sammen med et måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis De er gravid eller ammer. Stop med at tage anastrozol, hvis De er gravid, og kontakt deres læge.
 

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Accord vil nedsætte Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner. Nogle patienter kan dog føle sig svage eller søvnige. Hvis det sker for Dem, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, men spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds. 

Anastrozol Accord indeholder lactose

Anastrozol Accord indeholder lactose (mælkesukker), der er en sukkertype. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, skal De kontakte Deres læge, inden De tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal De tage Anastrozol Accord

Tag altid Anastrozol Accord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Den anbefalede dosis til voksne er én tablet om dagen. 

 • Synk tabletterne hele og drik et glas vand til. 

 • Tag så vidst muligt tabletterne på samme tidspunkt hver dag. 

Det spiller ingen rolle, om anastrozol tages sammen med mad eller ej.  

Bliv ved med at tage Anastrozol Accord, så længe Deres læge eller apotekspersonalet siger, at De skal tage det. Det er en langtidsbehandling, og De skal måske tage Anastrozol Accord i adskillige år. Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, hvis De er i tvivl. Stop ikke med at tage Deres tabletter, selv hvis De føler Dem rask, medmindre lægen siger, De skal stoppe med at tage dem. 

Børn og unge

Anastrozol Accord bør ikke gives til børn og unge. 

Hvis De har taget for mange Anastrozol Accord

Hvis De har taget flere Anastrozol Accord, end De skulle, eller hvis en anden har taget Anastrozol Accord, skal De straks tage på skadestuen på det nærmeste hospital. Tag eventuelle tiloversblevne tabletter eller emballagen med, så tabletterne lettere kan identificeres. 

Hvis De har glemt at tage Anastrozol Accord

De må ikke tage en dobbeltdosis som (to doser på samme tid) erstatning for den glemte tablet. De skal blot fortsætte med at tage tabletterne som sædvanligt. 

Hvis De holder op med at tage Anastrozol Accord

Stop ikke med at tage Deres tabletter, selv hvis De føler Dem rask, medmindre lægen siger, De skal stoppe med at tage dem.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Anastrozol Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Hedeture 

 • Følelse af svaghed 

 • Smerter eller stivhed i leddene 

 • Smerte eller stivhed i leddene 

 • Hududslæt (herunder den type udslæt, der kaldes nældefeber). 

 • Følelse af at være syg (kvalme). 

 • Hovedpine. 

 • Knogleskørhed (osteoporose). 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Tørhed i skeden 

 • Blødning fra skeden (som regel i de første uger af behandlingen – hvis blødningen fortsætter, bør De søge læge). 

 • Udtynding af hår (hårtab). 

 • Diarré. 

 • Tab af appetit. 

 • Forhøjet mængde af det fedtstof, der kaldes kolesterol, i Deres blod. Dette kan konstateres ved hjælp af en blodprøve. 

 • Sygdom (opkastning). 

 • Søvnighed. 

 • Såkaldt karpaltunnelsyndrom (snurrende fornemmelse, smerter, kuldegysninger, svaghed i dele af hånden). 

 • Kilden, prikken eller følelsesløshed i huden, tab af/mangel på smagssans. 

 • Ændrede resultater af blodprøver, som viser hvor, godt Deres lever fungerer. 

 • Knoglesmerter 

 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen. 

 • Muskelsmerter 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Såkaldt springfinger (en lidelse, hvor en finger sætter sig fast i bøjet stilling). 

 • Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan Deres lever fungerer (gamma-GT og bilirubin). 

 • Leverbetændelse (hepatitis) 

 • Udslæt eller nældefeber. 

 • Øgede mængder calcium i Deres blod. Hvis De oplever kvalme, opkastning og tørst, skal De sige det til Deres læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, da der måske skal tages blodprøver. 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 og 10 personer ud af 1.000) 

 • Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer. 

 • Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende reaktion). 

 • Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes ‘Schönlein- Henoch purpura’. 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes ‘Stevens-Johnsons syndrom’. 

 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke eller trække vejret. Dette kaldes ‘angioødem’. 

Hvis De får en af disse bivirkninger, skal De ringe efter en ambulance eller straks søge læge. De kan have brug for øjeblikkelig behandling. 

Påvirkning af knoglerne

Anastrozol sænker indholdet af det hormon, der kaldes østrogen, i Deres krop. Dette kan mindske Deresknoglers mineralindhold. Deres knogler kan blive svagere og kan lettere brække. Deres læge vil behandle denne tilstand i overensstemmelse med retningslinjerne for behandling af knoglelidelser hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Tal med Deres læge om risici og behandlingsmuligheder.
 

Hvis De oplever generende eller alvorlige bivirkninger eller bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel, skal De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevar tabletterne et sikkert sted, hvor børn ikke kan se eller nå dem. Tabletterne kan være skadelige for børn. 

 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 • Aflever altid overskydende medicin på apoteket. Behold kun medicinen, hvis Deres læge siger, De skal beholde den. 

 • Brug ikke Anastrozol Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisterpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevares i den originale yderpakning. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Accord indeholder:

Det aktive stof er anastrozol. Hver filmovertrukne tablet indeholder 1 mg anastrozol.  

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Tabletkerne: Lactosemonohydrat (95,250 mg), povidon K-30, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat. 

Filmovertræk: Titandioxid (E171), macrogol 300, hypromellose E-5. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Anastrozol Accord er hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ‘AHI’ på den ene side, jævne på den anden side. 

Anastrozol Accord er pakket i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 300 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn Lægemidlets navn
Cypern

Αναστροζόλη Ακόρντ 1 mg, δισκία επικαλυμμένα με 

λεπτό υμένιο 

Estland

Anastrozole Accord 1 mg õhukese polümeerikattega 

tabletid 

Letland Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes
Litauen Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės
Malta Anastrozole Accord 1 mg Film-coated Tablets
Portugal

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos revestidos por 

película 

Rumænien Anastrozole Medico Uno 1 mg comprimate filmate
Spanien

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos recubiertos con 

película EFG 

Storbritannien Anastrozole 1mg Film-coated Tablets
Belgien

Anastrozole Accord Healthcare 1 mg Comprimés 

Pelliculés / Filmomhulde Tabletten / Filmtabletten 

Danmark Anastrozol Accord 1 mg filmovertrukne tabletter
Frankrig Anastrozole Accord 1 mg Comprimés Pelliculés
Tyskland Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletten
Ungarn Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletta
Irland Anastrozole 1mg Film-coated Tablets
Italien Anastrozole AHCL 1 mg compresse rivestite con film
Sverige Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter
Holland Anastrozole Accord 1mg Filmomhulde Tabletten

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...