Lisinopril "Mylan"

tabletter 10 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter

lisinoprildihydrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Lisinopril Mylan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lisinopril Mylan 

 3. Sådan skal De tage Lisinopril Mylan 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Lisinopril Mylan tilhører typen af medicin, der kaldes angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere).  

ACE-hæmmere sænker blodtrykket og udvider blodkarrene, så blodet nemmere kan pumpes rundt til alle dele af kroppen. 

Lisinopril Mylan anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension), hjertesvigt og kan gives sammen med anden medicin efter en blodprop i hjertet. 

Lisinopril Mylan kan også anvendes til sukkersyge-patienter for at afhjælpe følgesygdomme som forhøjet blodtryk og nyresygdom. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lisinopril Mylan

Tag ikke Lisinopril Mylan

 • hvis De er allergisk over for lisinopril, andre ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, ramipril) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril Mylan (angivet i afsnit 6). 

 • hvis De eller nogen i Deres familie, ved tidligere behandling med ACE-hæmmere, har haft en allergisk reaktion såsom hævelser af ansigt, læber, tunge og/eller i halsen med synkebesvær eller vejrtrækningsproblemer (angioødem). 

 • hvis De er gravid og mere end 3 måneder henne i Deres graviditet. (Det er også bedre at undgå Lisinopril Mylan tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 • hvis De har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og De også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Lisinopril Mylan: 

 • hvis De har for lavt blodtryk (hypotension). 

 • hvis De lider af væskemangel på grund af behandling med vanddrivende medicin, dialyse, saltbesparende diæt, opkastning eller diare. De har større risiko for at opleve et voldsomt blodtryksfald, når De begynder at tage tabletterne og det kan få Dem til at føle Dem svimmel eller uklar. 

 • hvis De har en sygdom i hjerteklappen, åreforkalkning, forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose) eller forstørret hjerte. 

 • hvis De har en nyresygdom, forsnævring af blodkarrene til nyrerne eller hvis De har fået fjernet en nyre. 

 • hvis De tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion med hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals, som har givet synke- eller vejrtrækningsbesvær (angioødem). 

 • hvis De er af sort afstamning og tager ACE-hæmmer, da De har større risiko for at få angioødem end en person af anden afstamning. 

 • hvis De er i dialysebehandling eller hvis De har fået en nyretransplantation. 

 • hvis De skal i blodseparationsbehandling (aferese-behandling) eller desensibiliserings- behandling mod allergi, f.eks. efter et hvepse- eller bistik. Lægen vil muligvis afbryde behandlingen med lisinopril for at undgå en mulig allergisk reaktion. 

 • hvis De har en kollagen karsygdom som f.eks. sklerodermi, SLE (også kaldet systemisk lupus erythematosus, som er en allergisk tilstand, der forårsager ledsmerter, hududslæt og feber). 

 • hvis De skal opereres eller bedøves. 

 • hvis De har sukkersyge. 

 • hvis De har forhøjet indhold af kalium i blodet. 

 • De skal fortælle Deres læge, hvis De tror, De er gravid (eller måske vil blive det). De bør ikke tage Lisinopril Mylan tidligt i graviditeten, og De må ikke tage det, hvis De er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give Deres barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 • hvis De samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk: 

  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis De har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge 

  • aliskiren 

Deres læge vil eventuelt måle Deres nyrefunktion, Deres blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i Deres blod med jævne mellemrum. 

  

Se også information under overskriften ”Tag ikke Lisinopril Mylan”.
 

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril Mylan

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt følgende: 

 • vanddrivende medicin, f.eks. amilorid, triamteren, spironolacton 

 • kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning 

 • lithium mod behandling af visse former for sindslidelser 

 • en type smertestillende medicin, der kaldes NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer) mod smerter og betændelsestilstande, f.eks. indometacin eller aspirin 

 • guld til injektion til behandling af ledbetændelse (f.eks. natriumaurothiomalat), og som kan give rødme i ansigtet, kvalme, opkastning og lavt blodtryk 

 • anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk f.eks. atenolol eller glyceryltrinitrat 

 • medicin mod depression, f.eks. amitriptylin 

 • antipsykotisk medicin, f.eks. flufenazin 

 • medicin der stimulerer centralnervesystemet, f.eks. efedrin eller pseudoefedrin, som ofte findes i hoste- eller forkølelsesmedicin 

 • insulin eller anden medicin mod sukkersyge, f.eks. gliclazid, metformin. Deres blodsukker- niveau bør overvåges nøje den første måned efter De er begyndt at tage Lisinopril Mylan 

 • allopurinol (medicin mod urinsyregigt) 

 • procainamid (mod unormal hjerterytme) 

 • medicin som undertrykker immunsystemet til behandling af kronisk leddegigt eller i forbindelse med organtransplantation, f.eks. ciclosporin 

 • heparin der indsprøjtes (til behandling af blodpropper) 

 • bedøvelsesmedicin 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre Deres dosis og/eller tage andre forholdsregler:  

 • Hvis De samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Lisinopril Mylan” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”. 

Graviditet og amning Graviditet

De skal fortælle Deres læge, hvis De tror, De er gravid (eller måske vil blive det). Deres læge vil normalt råde Dem til at stoppe med at tage Lisinopril Mylan og tage en anden medicin i stedet for, før De bliver gravid, eller så snart De finder ud af, at De er gravid.
De bør ikke tage Lisinopril Mylan tidligt i graviditeten, og De må ikke tage det, hvis De er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give Deres barn alvorlige skader.
 

Amning

Fortæl det til lægen, hvis De ammer eller skal til at begynde med at amme. Lisinopril Mylan bør ikke anvendes af ammende mødre og lægen vil muligvis vælge en anden behandling til Dem, hvis De ønsker at amme Deres barn. Dette gælder især, hvis Deres barn er nyfødt eller for tidligt født.
 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller arbejd med maskiner, hvis De føler Dem svimmel eller usædvanlig træt, mens De er i behandling med denne medicin. 

3. Sådan skal De tage Lisinopril Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Synk tabletten sammen med et glas vand 

 • Forsøg så vidt muligt at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag 

I begyndelsen af behandlingen vil lægen følge Dem tæt, tage blodprøver, kontrollere Deres nyrefunktion og med jævne mellemrum kontrollere indholdet af salte i Deres blod. Dette vil ske hyppigere, hvis De har en nyresygdom, en kollagen sygdom eller hvis De behandles med allopurinol, probenecid eller medicin, der undertrykker immunsystemet.  

  

Voksne (herunder ældre) 

Til behandling af forhøjet blodtryk: 

Den anbefalede startdosis er 10 mg dagligt. I nogle tilfælde er startdosis 2,5 mg eller 5 mg dagligt. Lægen vil langsomt øge denne til den dosis, der bedst kan styre Deres blodtryk. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg en gang dagligt. Den maksimale dosis er 80 mg en gang dagligt.
 

Lisinopril kan være mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos patienter af sort afstamning.
 

Hvis De tager vanddrivende medicin, vil lægen muligvis bede Dem stoppe med at tage den vanddrivende medicin eller reducere dosis af den vanddrivende medicin, inden De begynder behandlingen med Lisinopril Mylan. Lægen vil igangsætte behandlingen med den vanddrivende medicin igen, så snart Deres blodtryk er stabilt.
 

Til behandling af hjertesvigt: 

Den anbefalede startdosis er 2,5 mg dagligt. Lægen vil langsom øge dosis med højst 10 mg hver anden uge eller med længere mellemrum. Den maksimale dosis er 35 mg dagligt. De vil samtidig skulle tage anden medicin til behandling af Deres tilstand, f.eks. en vanddrivende medicin og digoxin eller en beta-blokker som f.eks. atenolol.
 

Til behandling af patienter, der har haft en blodprop i hjertet: 

Den anbefalede dosis er 5 mg på dag 1 og dag 2 og herefter 10 mg dagligt. Hvis De har lavt blodtryk eller en nyresygdom, vil De muligvis få en lavere dosis på 2,5 mg dagligt.
 

Til behandling af diabetes relaterede tilstande: 

Den anbefalede dosis er 10 mg dagligt. Hvis det er nødvendigt, vil lægen øge dosis til 20 mg dagligt.
 

Patienter med nyresygdom vil muligvis få en lavere dosis lisinopril. 

  

Brug til børn og unge (6 til 16 år) med forhøjet blodtryk 

 • Lisinopril anbefales ikke til børn under 6 år eller til børn med svært nedsat nyrefunktion. 

 • Lægen vil udregne den korrekte dosering til dit barn. Dosis afhænger af barnets vægt. 

 • Til børn der vejer mellem 20 kg og 50 kg er den anbefalede startdosis 2,5 mg en gang dagligt stigende til maksimalt 20 mg dagligt. 

 • Til børn der vejer over 50 kg er den anbefalede startdosis 5 mg en gang dagligt stigende til maksimalt 40 mg dagligt. 

 • Lisinopril anbefales ikke til børn med andre indikationer end hypertension. 

Tabletten kan deles i to lige store doser.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Hvis De har taget for mange Lisinopril Mylan tabletter

Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis De har taget flere Lisinopril Mylan tabletter, end der står her.
Tag pakningen og de resterende tabletter med. Symptomerne på en overdosering er lavt blodtryk, nyresvigt, vejrtrækningsbesvær, uregelmæssig hjerterytme eller manglende hjerteslag, svimmelhed, angst og hoste.
 

Hvis De har glemt at tage Lisinopril Mylan

Tag den næste dosis, så snart De kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
 

Hvis De holder op med at tage Lisinopril Mylan

De må ikke pludselig holde op med at tage Deres medicin, da der så kan ske alvorlige ændringer af Deres blodtryk. Hvis De ønsker at stoppe med behandlingen, skal De først rådføre Dem med Deres læge eller apotek.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger, skal De straks afbryde behandlingen med denne medicin og kontakte lægen eller nærmeste skadestue: 

  

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • allergiske reaktioner med hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær (større sandsynlighed hos sorte patienter) eller i meget sjældne tilfælde åndenød og hvæsende vejtrækning 

 • kraftige smerter i brystet, som kan brede sig til nakken og skuldrene 

 • kraftig svimmelhed, uklarhed (især i begyndelsen af behandlingen eller når dosis øges eller når man rejser sig op). Disse bivirkninger skyldes et pludseligt fald i blodtrykket og kan medføre et hjerteanfald (kraftige brystsmerter) eller slagtilfælde. 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • utilpashed, forvirring og/eller svaghedsfølelse, kvalme, appetitmangel, irritabilitet. Dette kan være tegn på et syndrom med uhensigtsmæssig udskillelse af anti-diuretisk hormon (SIADH). 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • mavesmerter med kvalme og opkastning 

 • alvorlig hudreaktion med blærer på huden, i munden, øjne og på kønsdelene eller sår 

 • alvorlig hudreaktion med røde, ofte kløende pletter, som begynder på arme og ben og nogle gange i ansigtet og resten af kroppen. Pletterne kan få blærer eller udvikle sig til hævede, røde områder med en lys plet i midten. Tilstanden kan give feber, ondt i halsen, hovedpine og/eller diare 

 • nedsat antal blodplader med øget risiko for blødning og blå mærker i huden 

 • nedsat antal hvide blodlegemer, som kan give infektioner med f.eks. feber, voldsomme kulderystelser, ømhed eller sår i munden. Dette er mere sandsynligt hos patienter med nyreproblemer og kollagen karsygdom som f.eks. sklerodermi eller hos patienter, der er i behandling med immunhæmmende medicin, allopurinol eller procainamid 

 • nedsat antal røde eller hvide blodlegemer eller blodplader, som kan medføre svaghedsfølelse eller stakåndethed, træthed, hovedpine, svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og/eller øjnene 

 • betændelse i bugspytkirtlen med kraftige smerter i maven og ryggen 

 • leversygdom som kan medføre kvalme, opkastning, appetitmangel, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af hud og øjne, lys afføring, mørkfarvet urin 

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Svimmelhed, eller svimmelhed, når De rejser Dem fra siddende eller liggende stilling 

 • Hovedpine 

 • Hoste 

 • Diare 

 • Opkastning 

 • Nyreproblemer 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Humørsvingninger 

 • Snurrende, prikkende, sovende fornemmelse 

 • Følelse af at alting snurrer rundt, svimmelhed (vertigo) 

 • Smagsforstyrrelser 

 • Ændret søvnmønster 

 • Uregelmæssig hjerterytme eller manglende hjerteslag 

 • Hurtigere hjerterytme 

 • Problemer med blodcirkulationen, som medfører kolde, ømme fingre 

 • Kløende, løbende næse 

 • Kvalme 

 • Mavesmerter eller ubehag i maven 

 • Fordøjelsesproblemer 

 • Udslæt eller kløe på huden 

 • Impotens 

 • Udmattelse eller svaghedsfølelse 

 • Øget mængde urinstof, kreatinin eller leverenzymer i blodet 

 • Øget kaliumindhold i blodet, som kan medføre unormal hjerterytme 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Nedsat antal af de blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen 

 • Mental forvirring 

 • Mundtørhed 

 • Nældefeber-lignende udslæt, nældefeber 

 • Hårtab 

 • Hudsygdom med fortykkelse og rødme af huden, ofte med sølvlignende skæl (psoriasis) 

 • Højt indhold af urinstof i blodet, som kan medføre gigt (smertefuld ledbetændelse) 

 • Nyresygdom 

 • Forstørrede bryster hos mænd 

 • Øget mængde bilirubin, som kan medføre gulfarvning af huden 

 • Lavt natriumindhold i blodet, som kan medføre træthed og mental forvirring, muskeltrækninger, krampeanfald eller koma 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Hævede kirtler i halsen, armhulerne eller lysken 

 • Problemer med immunsystemet 

 • Lavt indhold af blodsukker (glukose) i blodet, som kan medføre svedudbrud, svaghedsfølelse, sult, svimmelhed, rysten, hovedpine, rødme eller bleghed, følelsesløshed, hamrende hjerte med hurtig hjerterytme 

 • Hvæsende, besværet vejrtrækning 

 • Betændte og hævede bihuler med smerter, høj temperatur, ømhed 

 • Lungebetændelse 

 • Hævelser i tarmen 

 • Svedudbrud 

 • Forstyrrelser i lymfekirtlerne 

 • Ændret urinfunktion, større urinproduktion eller ingen urinproduktion. 

Lisinopril Mylan kan også forårsage: besvimelse, deprimeret sindstilstand, feber, betændelse i blodkarrene ofte med hududslæt, ledsmerter og lysoverfølsomhed.  

  

Bivirkninger hos børn synes at være sammenlignelige med dem, der ses hos voksne
 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril Mylan indeholder:

 • Aktivt stof: lisinopril. Hver tablet indeholder enten 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg lisinopril (som lisinoprildihydrat). 

 • Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, talcum, mannitol, majsstivelse og calciumhydrogenphosphatdihydrat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Deres medicin er en hvid tablet. 

2,5 mg tabletten er mærket med ”2,5” på den ene side og en delekærv på den anden side.  

5 mg tabletten er mærket med ”5” på den ene side og en delekærv på den anden side. 

10 mg tabletten er mærket med ”10” på den ene side og en delekærv på den anden side.  

20 mg tabletten er mærket med ”20” på den ene side og en delekærv på den anden side. 

 

Lisinopril Mylan 2,5 mg tabletter fås i blisterpakninger med 14, 28, 30, 50 og 100 tabletter. 

Lisinopril Mylan 5 mg tabletter fås i blisterpakninger med 14, 15, 28, 30, 50, 60 og 100 tabletter. 

Lisinopril Mylan 10 mg tabletter fås i blisterpakninger med 15, 28, 30, 50 og 100 tabletter. 

Lisinopril Mylan 20 mg tabletter fås i blisterpakninger med 14, 15, 28, 30, 50 og 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB Ynglingagatan 14  

10435 Stockholm Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

  

Fremstiller

Gerard Laboratories 

35/36 Baldoyle Industrial Estate  

Grange Road 

Dublin 13  

Irland 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Lisinopril Mylan 5mg & 20mg tabletten 

Danmark: Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg & 20 mg tabletter 

 Finland: Lisinopril Mylan 10mg & 20mg Tabletti 

Irland: Zesger 5mg, 10mg & 20mg Tablets 

Italien: Lisinopril Mylan Generics 5mg & 20mg compresse  

Luxembourg: Lisinopril Mylan CPR. 5mg & 20mg  

Storbritannien: Lisinopril 2.5 mg, 5mg, 10mg & 20mg Tablets 

Sverige: Lisinopril Mylan tablett 2.5 mg, 5mg, 10mg & 20mg  

Tyskland: Lisodura 5mg, 10mg & 20mg 

Østrig: Lisinopril "Arcana" 5mg, 10mg & 20mg Tabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...