Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flurolon 1 mg/ml, øjendråber, suspension

Fluormetolon 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Flurolon til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Flurolon 

 3. Sådan skal De bruge Flurolon 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Flurolon indeholder et binyrebarkhormon (kortikosteroid). 

Det virker ved at dæmpe inflammation (hævelse, rødme og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe). 

  

De skal bruge Flurolon mod øjenbetændelse, som ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. 

  

Lægen kan have givet Dem Flurolon for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Flurolon

Brug ikke Flurolon

 • hvis De er allergisk over for fluormetolon, benzalkoniumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flurolon (angivet i punkt 6). 

 • hvis De har en bakteriel, virus- eller svampeinfektion i øjet.

Advarsler og forsigtighedsregler

De bør ikke bruge Flurolon i mere end en uge, medmindre Deres læge eller øjenspecialist tilråder det.
 

Langvarig brug kan få trykket inde i Deres øje (det intraokulære tryk) til at stige, hvilket kan medføre grøn stær (glaukom), sjælden beskadigelse af synsnerven, sløret syn, grå stær (katarakt), forsinket sårheling eller øjenbetændelse. Trykket i Deres øje vil blive målt regelmæssigt. 

 • hvis De har eller tidligere har haft herpes simplex, må De kun bruge Flurolon under nøje opsyn fra Deres læge.

  

Hvis flasken bruges af mere end én person, kan det sprede en infektion.
 

Børn

Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 2 år eller derunder er ikke klarlagt. 

  

Brug af anden medicin sammen med Flurolon

Fortæl altid tlægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler..
 

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Flurolon og det andet præparat.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De bruger dette lægemiddel. Deres læge vil afgøre, om De skal bruge Flurolon under graviditeten, eller mens De ammer. Det anbefales normalt ikke.
 

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger nogen form for medicin.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flurolon kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen.
 

Flurolon indeholder benzalkoniumchlorid, hvor advarsel er påkrævet

Flurolon indeholder benzalkoniumchlorid, som er et konserveringsmiddel, der vides at misfarve bløde kontaktlinser og kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal De bruge Flurolon

Brug altid Flurolon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er 1-2 dråber Flurolon 2-4 gange daglig i hvert øje, der skal behandles. I nogle tilfælde hyppigere, hvis lægen anbefaler det. 

De må ikke afbryde behandlingen for tidligt. 

  

Brugsanvisning

De må ikke begynde at bruge øjendråberne, hvis den børnesikrede plombering på flaskehalsen er brudt. 

  

Ryst flasken omhyggeligt før brug. Vask hænder, før De åbner flasken. 

  

Dråberne anvendes på følgende måde: 

  

Flurolon® Allergan Pharmaceuticals Ireland, øjendråber, suspension 1 mg/ml 

  

Forsøg igen, hvis dråben løber ved siden af øjet. 

  

For at undgå øjenskader og holde øjendråberne fri for urenheder må flaskens spids ikke berøre øjet eller noget andet. Sæt låget på igen, og luk flasken tæt efter brug. Tør eventuel overskydende væske af kinden med en ren serviet. 

  

Hvis De har brugt for meget Flurolon

Kontakt læge, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere av Flurolon, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

Hvis De bruger flere dråber Flurolon, end De skal, vil det sandsynligvis ikke skade Dem. Hvis De har dryppet for mange dråber i øjet/øjnene, skal De vaske øjnene med rent vand. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

  

Hvis De drikker Flurolon ved et uheld

Hvis De eller et barn drikker Flurolon ved et uheld, vil det sandsynligvis ikke forårsage skade. Ved indtag af Flurolon anbefales det at drikke væske for at fortynde det indtaget Flurolon. 

  

Hvis De har glemt at bruge Flurolon

Hvis De har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart De kommer i tanker om det, med mindre det næsten er tid til Deres næste dosis. I så fald skal De tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

  

Hvis De holder op med at bruge Flurolon

Hvis det skal virke rigtigt, skal Flurolon bruges som anvist af lægen eller apotekspersonalet.  

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger, ved man, kan forekomme, men hyppigheden af dem kan variere, som vist. 

  

Hvis De får synke- eller åndedrætsbesvær, hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge, skal De straks kontakte Deres læge eller tage på hospitalet, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. Hyppigheden af allergiske reaktioner kendes ikke. 

  

Påvirkning af øjet

Hyppighed - Almindelig (rammer op til 1 ud af 10 patienter):  

Øget tryk inde i øjet 

  

Hyppighed ikke kendt: 

Grå stær (tab af gennemsigtighed i øjets linse med delvis eller fuldstændigt synstab)  

Øjenirritation 

Synsforstyrrelser  

Rødme i øjet  

Kløe i øjet  

Smerte i øjet 

En følelse af at have noget i øjet  

Besvær med at se klart 

Hævelse af øjenlåget eller øjet  

Rindende øjne 

Overdreven udvidelse af pupillen  

Overdreven tåredannelse 

Sår på øjets overflade 

Små revner i øjets overflade  

Synsfeltdefekter 

Sekundære infektioner 

  

Påvirkning af kroppen

Hyppighed ikke kendt: 

Udslæt, unormal smagssans, allergiske reaktioner (overfølsomhed) 

  

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Andre bivirkninger indberettet fra øjendråber, der indeholder phosphat: 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den forreste klare del af øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden, som skyldes dannelse af kalk i løbet af behandlingen. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Flurolon utilgængeligt for børn. 

 

De kan opbevare Flurolon ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke Flurolon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Kasser flasken 4 uger efter første åbning, selv om der stadig er nogle dråber tilbage. Skriv datoen for første åbning af flasken i feltet på æsken, så De bedre kan huske den. Hold flasken tæt tillukket for at forhindre forurening, og opbevar den i opretstående stilling. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flurolon 1 mg/ml øjendråber, suspension indeholder:

 • Aktivt stof: fluormetholon. 

 • Øvrige indholdsstoffer: polyvinylalkohol, benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), dinatriumedetat, natriumchlorid, dinatriumphosphatheptahydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, polysorbat 80, natriumhydroxid (til justering af pH) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Flurolon øjendråber er en hvid væske i en pakning, der indeholder en hvid plastflaske med skruelåg og dråbetæller. 

 

Hver dråbeflaske er halvt fuld og indeholder 5 ml opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland  

Castlebar Road 

Westport  

County Mayo  

Irland 

  

Repræsentant i Danmark 

Allergan Norden AB  

Strandbergsgatan 61  

112 51 Stockholm  

Sverige 

Tel.: + 46 8 594 100 00 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...