Hexasoptin Retard

hårde depotkapsler 120 mg og 240 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Hexasoptin Retard, 120 mg og 240 mg, depotkapsler, hårde

Verapamilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexasoptin Retard 

 3. Sådan skal du tage Hexasoptin Retard 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Hexasoptin Retard er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.  

 

Du kan bruge Hexasoptin Retard til: 

 • forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris) 

 • behandling af for højt blodtryk. 

 • forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme. 

 • forebyggelse efter blodprop i hjertet. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexasoptin Retard

Tag ikke Hexasoptin Retard:

 • hvis du er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6

 • hvis du er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Hexasoptin Retard tilhører gruppen af calciumantagonister 

 • hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb 

 • hvis du lider af hjertesvigt 

 • hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock) 

 • hvis du har for hurtig hjerterytme 

 • hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen 

 • hvis du har meget lavt blodtryk 

 • hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme 

 • hvis du er i behandling med ivabradin (mod visse hjertelidelser) 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Hexasoptin Retard 

 • hvis du har meget langsom puls 

 • hvis du lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb 

 • hvis du lider af forsnævring i aorta 

 • hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen 

 • hvis du lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi) 

 • hvis du har nedsat leverfunktion 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion 

Fortæl altid lægen at du tager Hexasoptin Retard, hvis du skal bedøves.  

  

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Hexasoptin Retard.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hexasoptin Retard. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Hexasoptin Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • hjertemedicin (digoxin, digitoxin, ivabradin) 

 • dabigatran (lægemiddel, der forebygger dannelse af blodpropper) 

 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin) 

 • anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere (metoprolol, propranolol), prazosin, terazosin) 

 • vanddrivende medicin 

 • medicin som udvider blodårerne 

 • medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus) 

 • medicin mod mani (lithium) 

 • kolesterolsænkende medicin (simvastatin, atorvastatin, lovastatin) 

 • medicin mod astma (theofyllin) 

 • naturmedicin mod depression (perikum) 

 • medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, telithromycin, rifampicin) 

 • medicin mod migræne (clonidin, almotriptan) 

 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) 

 • mavesårsmedicin (cimetidin) 

 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre) 

 • medicin mod angst og uro (buspiron, midazolam) 

 • muskelafslappende medicin 

 • inhalationsanæstetika (til bedøvelse) 

 • øjendråber mod grøn stær (timolol) 

 • medicin mod spastiske tilstande (dantrolen) 

 • medicin mod urinsur gigt (colchicin, sulfinpyrazon) 

 • medicin til behandling af kræft (doxorubicin) 

 • medicin mod HIV (ritonavir) 

 • medicin mod depression (imipramine) 

 • medicin mod for højt blodsukker (glibenclamid) 

Brug af Hexasoptin Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Hexasoptin Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.
Du skal være opmærksom på, at Hexasoptin Retard kan øge virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Hexasoptin Retard efter aftale med lægen. 

  

Amning: 

Hvis du ammer, må du kun tage Hexasoptin Retard efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hexasoptin Retard kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hexasoptin Retard indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Hexasoptin Retard

Du skal synke depotkapslerne hele. Du må ikke tygge eller knuse kapselindholdet.  

 

Drik evt. et glas væske, når du tager Hexasoptin Retard. 

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

240 mg 1-2 gange daglig. Følg lægens anvisninger 

 

Brug til børn: 

Du må ikke give Hexasoptin Retard til børn. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Hexasoptin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hexasoptin Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, forhøjet blodsukker, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme. 

Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at tage Hexasoptin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hexasoptin Retard

Du bør kun stoppe behandlingen med Hexasoptin Retard efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Forstyrrelser i hjertets funktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Depression 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112 

 • Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112 

 • Hjertestop. Ring 112 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Svimmelhed 

 • Sløvhed 

 • Træthed 

 • Hovedpine 

 • Lavt blodtryk 

 • Hævede ankler 

 • Forstoppelse 

 • Sure opstød, halsbrand 

 • Kvalme 

 • Kløe 

 • Eksem 

 • Nældefeber 

 • Hårtab 

 • Impotens 

 • Uregelmæssig menstruation 

 • Brystspændinger 

 • Varmefølelse 

 • Ansigtsrødme med varmefølelse 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Søvnforstyrrelser og livlige drømme 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Overfølsomhed 

 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens 

 • Appetitmangel/madlede 

 • Forvirring 

 • Mareridt 

 • Øresusen (tinnitus) 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden 

 • Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter 

 • Synsforstyrrelser 

 • Rysten 

 • Brystsmerter 

 • Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens) 

 • Mundtørhed 

 • Diaré 

 • Mavesmerter 

 • Opkastning 

 • Ubehag i maven 

 • Muskelkramper 

 • Hyppig vandladning 

 • Hjertebanken 

 • Svimmelhed på grund af ubalance i det indre øre 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd 

 • Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber 

 • Øget svedtendens 

 • Overvækst af tandkød 

 • Muskelsmerter 

 • Ledsmerter 

 • Blå mærker 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Øget lysfølsomhed i huden (evt. beskadigelse af huden) 

 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. Kan være alvorligt 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Pletformet udslæt 

 • Muskelsvaghed 

 • Mælkesekretion 

 • Hævelser i fx ben 

 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Ring evt. 112 

Hexasoptin Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx blod- og urinprøver.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hexasoptin Retard 120 mg og 240 mg depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse; saccharose; shellac; eudragit; diethylphthalat; talcum, gelatine, titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hexasoptin Retard er hvide og gule, hårde kapsler som indeholder små hvide kugler. 

 

Pakningsstørrelser 

120 mg: 30, 100 stk. 

240 mg: 30, 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret April 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...