Imodium Lingual

frysetørrede tabletter 2 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

IMODIUM® LINGUAL

 2 mg, frysetørrede tabletter 

Loperamidhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet 2 dage. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imodium Lingual. 

 3. Sådan skal du tage Imodium Lingual. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Imodium Lingual er er et stoppende middel mod diaré.
 • Imodium Lingual virker stoppende ved at hæmme tarmens bevægelser og øge optagelsen af vand fra tarmen, så afføringen bliver fastere og ikke så hyppig. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten  

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imodium Lingual

Brug ikke Imodium Lingual

 • hvis du er allergisk over for loperamidhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imodium Lingual (angivet i punkt 6.) 

 • til børn under 12 år. 

 • som førstevalgsbehandling ved akut diaré forbundet med høj feber eller blod i afføringen. 

 • som førstevalgsbehandling, hvis du har kraftig diaré efter at have taget antibiotika. 

 • som førstevalgsbehandling, hvis du har betændelse i tynd- og tyktarm, der skyldes bakterier som salmonella, shigella og campylobakter. 

 • som førstevalgsbehandling, hvis du har akut diaré med slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. 

 • hvis du er forstoppet, eller hvis din mave føles oppustet. Behandlingen med Imodium Lingual skal stoppes øjeblikkeligt, hvis du får forstoppelse, tarmslyng eller din mave bliver udspilet. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Imodium Lingual 

 • hvis du har en kronisk inflammatorisk tarmsygdom. 

 • hvis du har en leversygdom. Nogle af bivirkningerne kan blive mere generende. 

 • hvis du har AIDS. Du skal stoppe behandlingen omgående og kontakte din læge, hvis din mave bliver udspilet. 

Imodium Lingual behandler kun symptomerne på diaré. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at behandle årsagen til diaré. Kontakt din læge, hvis symptomerne bliver ved eller bliver værre. Når du har kraftig diaré mister du mere væske, sukker og salte end normalt. Du skal erstatte den tabte væske ved at drikke mere end sædvanligt. Dette er især vigtigt for børn. Du kan købe en særlig sukker-salt blanding på apoteket. 

  

Hvis behandlingen med Imodium Lingual ikke har hjulpet på akut diaré efter 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Imodium Lingual

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • HIV og AIDS (ritonavir). 

 • uregelmæssig hjerterytme (quinidin). 

 • svamp (ketoconazol, itraconazol). 

 • forhøjet indhold af fedt i blodet (gemfibrozil). 

 • ufrivillig natlig vandladning (desmopressin). 

 • lungebetændelse (sulfamethizol+trimethoprim). 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Imodium Lingual efter aftale med lægen. 

Amning:
 • Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium Lingual, da det går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Imodium Lingual kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Imodium Lingual

Denne medicin indeholder Aspartam. Aspartam er en fenylalaninkilde og kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllingssygdom). 

3. Sådan skal du tage Imodium Lingual

Tag altid Imodium Lingual nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet 

 

Træk bagsiden af blisteren af og tag den frysetørrede tablet ud. Den frysetørrede tablet må ikke presses igennem blisteren. 

Lad den frysetørrede tablet ligge på tungen til den er opløst og synk derefter lægemidlet. 

 

Hvis behandlingen med Imodium Lingual ikke har hjulpet indenfor 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Startdosis: 2 frysetørret tabletter (4 mg). Pause 1 time. Derefter 1 frysetørret tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Højst 8 frysetørrede tabletter (16 mg) dagligt. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn over 12 år: 

Startdosis: 1 frysetørret tablet (2 mg). Pause 1 time. Derefter 1 frysetørret tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Højst 4 frysetørrede tabletter (8 mg) dagligt. 

 

Bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Imodium Lingual

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Imodium Lingual, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Sløvhedstilstand, som kan medføre bevidstløshed eller ubevægelighed, besvær med at koordinere bevægelserne, døsighed, små pupiller, muskelspændinger, svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. 

Børn kan være mere følsomme for påvirkninger i centralnervesystemet end voksne. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Bevidstløshed, nedsat bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue.Ring evt. 112. 

 • Sløvhedstilstand, som kan medføre bevidstløshed eller ubevægelighed. Kontakt lægen. 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, kvalme, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine, svimmelhed. 

 • Forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Imodium Lingual i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tand- læge. 

 • Døsighed. 

 • Mavesmerter, ubehag i maven, opkastning, sure opstød/halsbrand. 

 • Udslæt 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed. 

 • Forøget muskelspænding (hypertoni). 

 • Koordinationsforstyrrelser. 

 • Små pupiller. 

 • Udspilning af maven. 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Nældefeber (urticaria). 

 • Kløe. 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Træthed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Imodium Lingual utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Imodium Lingual efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar Imodium Lingual i original beholder, da det er følsomt for fugt. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imodium Lingual, 2 mg, frysetørrede tabletter indeholder:

Aktivt stof:  

Loperamidhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Gelatine, mannitol (E421), aspartam (E951), natriumhydrogencarbonat, mint aroma. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Imodium Lingual 2 mg er en hvid rund frysetørret tablet. 

 

Imodium Lingual 2 mg fås i pakninger med 10, 12 og 60 frysetørrede tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Imodium Lingual også som Imodium. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...