Daktacort

salve 20+10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DAKTACORT®

20 mg/g / 10 mg/g salve  

  

Miconazolnitrat/ hydrocortison 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Daktacort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort. 

 3. Sådan skal du bruge Daktacort. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Daktacort tilhører gruppen af svagtvirkende (gruppe I) hudmidler, indeholdende et binyrebarkhormon (hydrocortison) og et svampemiddel (miconazolnitrat).
 • Daktacort virker ved at hæmme den betændelsestilstand (inflammation), som ses ved eksem, med rødme, udslæt og kløe. Samtidig virker Daktacort svampehæmmende og antibakteriel overfor visse bakterietyper.
 • Du kan bruge Daktacort til behandling af svampeinficeret eksem i huden.

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daktacort

Brug ikke Daktacort

 • hvis du er allergisk over for miconazolnitrat eller andre imidazolderivater, hydrocortison, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daktacort (angivet i punkt 6).
 • hvis du har kronisk betændelseslignende hudsygdom i ansigtet, med rødme, betændte knopper og udvidede blodkar (rosacea).
 • hvis du har kløende rødt udslæt omkring munden, med knopper væske og skældannelse (perioral dermatitis).
 • hvis du har meget uren hud (akne).
 • hvis du har infektion (bakteriel eller viral).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Daktacor 

 • hvis du får symptomer på irritation eller overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt (nældefeber) og hævelser eller pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), bør behandlingen stoppes. 

 • hvis du får Daktacort i øjnene. 

 • brug ikke Daktacort på store områder i ansigtet eller under tæt forbinding i ansigtet. 

 • brug ikke Daktacort til langtidsbehandling. Når symptomerne er forsvundet, kan du fortsætte med svampehæmmende creme (20 mg/g). Tal med lægen. 

 • anvend gerne bomuldsundertøj, hvis tøjet kan risikere at komme i kontakt med det behandlede område. 

 • undgå at latexprodukter (fx. kondom eller pesar) kommer i kontakt med Daktacort, da det kan skade latex. 

Børn og unge

 • vær varsom med at smøre Daktacort på større områder, og særligt hvis den påsmurte hud lukkes inde (under fx en ble).
 • undgå langvarig behandling til mindre børn.

Brug af anden medicin sammen med Daktacort

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • diabetes (tabletter) 

  • epilepsi (phenytoin) 

  • betændelsestilstande i huden (creme eller salve indeholdende hydrokortison, særligt hvis det kun indeholder hydrocortison) 

  • blodfortyndende medicin (warfarin)
  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

 • Under graviditet kan du bruge Daktacort med forsigtighed. Undgå at at behandle med Daktacort i større områder, og undgå at lukke det behandlede område inde (okklusiv forbinding).

Amning 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Daktacort efter aftale med lægen.
 • Undgå at behandle med Daktacort i større områder, og undgå at lukke det behandlede område inde, så længe du ammer.

Fertilitet 

 • Ingen kendte problemer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daktacort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Daktacort

 • Daktacort indeholder binyrebarkhormon. Det kan beskadige syntetiske materialer, hvis det berøres af Daktacort. Brug gerne bomuld.

3. Sådan skal du bruge Daktacort

Brug altid Daktacort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

 • Du skal smøre Daktacort på det angrebne hudområde 2 gange daglig i et tyndt lag. Fortsæt behandlingen i 1-2 uger efter, at symptomerne er forsvundet.

  

Brug til børn og unge: 

 • Du må kun bruge Daktacort til børn efter aftale med en læge.
 • Vær forsigtig med brug af Daktacort til spædbørn og børn, når det bruges på større områder eller det lukkes inde (af forbinding eller ble).
 • Undgå langvarig brug af Daktacort til spædbørn. Se evt. under punktet Advarsler og forsigtighedsregler.

  

Ældre 

 • Anvend kun Daktacort sparsomt, og i kortere perioder.

Anvendelse

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og herefter presse hættens yderside mod tubens spids.
 3. Vask det angrebne hudområde og tør det godt.
 4. Gnid salven let ind i huden med fingerspidserne. Salven skal ikke kun smøres på den angrebne hud, men også på området omkring den.
 5. Vask hænderne grundigt efter påsmøring af salven, med mindre det er dine hænder, der behandles. Dette er særlig vigtigt for at undgå at overføre bakterier fra den angrebne hud til andre legemsdele eller andre mennesker.

  

Reserver et håndklæde til eget brug - derved kan du undgå at overføre smitte til andre.
Tøj, der kommer i kontakt med den angrebne hud, skal skiftes regelmæssigt for at undgå, at du smitter dig selv igen. 

Hvis du har brugt for meget Daktacort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daktacort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Symptomer 

 • Hudirritation ved langvarig og overdreven brug, som forsvinder, når du holder op med at bruge Daktacort.
 • Hvis du bruger meget Daktacort gennem længere tid kan dine binyrers hormondannelse blive nedsat. Det kan give dig problemer ved akut sygdom.

Hvis du har glemt at bruge Daktacort

Smør Daktacort på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt behandlingen som anvist af lægen. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Daktacort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • hudirritation hos børn behandlet med Brentacort creme

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudirritation.
 • Brændende fornemmelse i huden.
 • Nældefeber
 • Kløe, irriteret hud.

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Overfølsomhed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kontakteksem.
 • Rødmen af huden.
 • Betændelsestilstand i huden.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Reaktion på det område, hvor cremen smøres på.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Daktacort utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Daktacort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Daktacort ved temperaturer over 25 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daktacort, 20 mg/g / 10 mg/g, salve indeholder:

Aktivt stof:  

Miconazolnitrat 20 mg og hydrocortison 10 mg.  

  

Øvrige indholdsstoffer:  

Polyethylen, paraffinoliegel.  

Udseende og pakningsstørrelser:

Daktacort er en fedtet hvid salve, i en tube med 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

  

I Danmark markedsføres Daktacort også som Brentacort.  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 5/2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...