Voltarol®

plastre 140 mg

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltarol 140 mg medicineret plaster

Til anvendelse hos teenagere fra 16 år og voksne  

  

Diclofenacnatrium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol 
 3. Sådan skal du bruge Voltarol 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltarol er et lægemiddel, der lindrer smerter. Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’er).  

  

Voltarol anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker, hos teenagere fra 16 år og voksne. 

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltarol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens eller apotekspersonalets anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 • Brug ikke Voltarol: 

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6

 • hvis du er allergisk over for andre ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’ere, f.eks acetylsalicylsyre eller ibuprofen) 

 • hvis du på noget tidspunkt har fået astmaanfald, nældefeber eller hævelse og irritation i næsen efter du har taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID’ere 

 • hvis du har et mavesår eller sår i tarmene 

 • hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten 

 

Voltarol må ikke anvendes på beskadiget hud (f.eks. hudafskrabninger, snitsår, brændsår), betændt hud eller væskende hududslæt eller eksem. 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du bruger Voltarol 

 • Hvis du bemærker hududslæt. Fjern straks det medicinerede plaster og stop med behandlingen, hvis det forekommer. 

 • Hvis du har nyre- hjerte- eller leverlidelser, eller hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller sår i tarmene eller betændelse i tarmene eller er tilbøjelig til blødninger

 

Kontakt en læge eller apotekspersonalet før du anvender Voltarol, hvis noget af ovenstående gælder for dig.   

  

Bivirkninger kan reduceres ved at anvende den laveste effektive dosis i kortest mulig tid. 

 

VIGTIGE forholdsregler

 • Du bør kontakte din læge, hvis symptomer varer længere end 7 dage. 

 • Det medicinerede plaster må ikke komme i kontakt med eller påføres øjne eller slimhinder. 

 • Ældre patienter bør anvende Voltarol med forsigtighed, da ældre har større tilbøjelighed for at få bivirkninger. 

 

Når du har fjernet det medicinerede plaster, skal du undgå at udsætte det behandlede område for direkte sollys eller solarielys, for at nedsætte risikoen for lysfølsomhed. 

  

Du må ikke anvende Voltarol samtidig med andre diclofenac-holdige eller andre ikke-steroide smertestillende og betændelseshæmmende lægemidler, uanset om disse anvendes udvortes eller tages gennem munden. 

 

Børn og teenagere

Voltarol frarådes til børn og teenagere under 16 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe. 

 

Brug af anden medicin sammen med Voltarol

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

  

Kun en lille mængde diclofenac optages i kroppen, forudsat at Voltarol anvendes korrekt. Det er derfor ikke sandsynligt at der opstår de interaktioner, der er beskrevet for de diclofenac-holdige lægemidler, der tages gennem munden. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Voltarol. 

  

Voltarol må kun anvendes efter aftale med lægen i første og andet trimester af graviditeten eller hvis du gerne vil være gravid. Voltarol må ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten, fordi det ikke kan udelukkes at der er en øget risiko for komplikationer for moderen og barnet (se ” Brug ikke Voltarol). 

  

Amning 

Små mængder diclofenac udskilles i modermælken. 

Tal med lægen før du anvender Voltarol under amning. Under alle omstændigheder må Voltarol ikke påsættes direkte på brystet, hvis du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltarol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Voltarol

Brug altid Voltarol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den anbefalede dosis er ét medicineret plaster to gange dagligt. 

  

Påfør ét medicineret plaster på det smertefulde område to gange dagligt, om morgenen og aftenen. Den højeste daglige dosis er 2 medicinerede plastre, selv hvis der er flere smertefulde områder, der skal behandles. Der må kun behandles et smertefuldt område ad gangen. 

  

Brug til børn og teenagere 

Voltarol frarådes til brug til børn og unge under 16 år. Der er utilstrækkelig data tilgængelig på effektivitet og sikkerhed af Voltarol hos børn og teenagere under 16 år (se afsnit 2). 

  

For voksne og teenagere over 16 år, hvis dette produkt skal anvendes i mere end 7 dage for smertelindring eller hvis symptomerne forværres bør patienten/forældrene kontakte en læge. 

 

Sådan anvendes Voltarol

Må kun anvendes til behandling på huden (kutant). Må ikke tages gennem munden. 

  

1. Klip brevet op langs med den prikkede linje og fjern det medicinerete plaster 

  

Sådan påsættes plasteret: 

Voltarol® GlaxoSmithKline Consumer, plastre 140 mg 

2. Fjern den ene af de to beskyttelsesfilm. 

Voltarol® GlaxoSmithKline Consumer, plastre 140 mg 

3. Påsættes det område, der skal behandles og fjern den tilbageværende beskyttelsesfilm. 

Voltarol® GlaxoSmithKline Consumer, plastre 140 mg 

4. Tryk let med håndfladen indtil plasteret hæfter fuldtændigt til huden. 

  

Sådan fjernes plasteret: 

Voltarol® GlaxoSmithKline Consumer, plastre 140 mg 

5. Væd plasteret med vand og tag fat i et hjørne af plasteret og træk det forsigtigt væk fra huden. 

 

6. Vask området med vand og gnub forsigtigt med en finger med kredsende bevægelser, for at fjerne eventuelle rester. 

  

Det medicinerede plaster kan om nødvendigt holdes på plads med en forbinding.  

  

Det medicinerede plaster må kun anvendes på hel sygdomsfri hud. 

  

Brug ikke det medicinerede plaster under tætsluttende forbinding.  

Brug det ikke i forbindelse med bruse- eller karbad. 

  

Du må ikke dele det medicinerede plaster. 

 

Så længe skal plasteret anvendes

Anvend ikke Voltarol mere end 7 dage. Anvendelse af dette lægemiddel igennem længere tid skal drøftes med en læge. 

  

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af at Voltarol’s virkning er for stærk eller svag. 

 

Hvis du har brugt for meget Voltarol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Voltarol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

  

Fortæl det til lægen, hvis der opstår betydelige bivirkninger efter forkert brug af dette lægemiddel eller ved utilsigtet overdosering (f.eks. hos børn). Din læge vil kunne anvise, om der skal tages nogen forholdsregler. 

 

Hvis du har glemt at bruge Voltarol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Stop med at anvende plasteret og fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende: 

Pludselig hududslæt (nældefeber), hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg, vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald eller svaghedsfølelse. 

  

Du kan få følgende bivirkninger: 

  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 patienter) 

Lokale hudreaktioner, såsom hudrødmen, brændende fornemmelse, kløe, betændt hudrødmen, hududslæt, kan være med pustler eller vabler. 

  

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til mellem 1 ud af 10.000 patienter) 

Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner (kontakteksem). 

  

Hos patienter, der udvortes bruger lægemidler fra samme lægemiddelgruppe som diclofenac, har der været enkeltstående indberetninger om alment hududslæt, overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse af hud og slimhinder samt allergisk shock-lignende reaktioner med akutte kredsløbsforstyrrelser og lysfølsomhedsreaktioner. 

  

Kroppens optagelse af diclofenac gennem huden er meget lav sammenlignet med koncentrationen af lægemidlet i blodet efter indtagelse af diclofenac gennem munden. Derfor er der en meget lav sandsynlighed for at der kan opstå bivirkninger i hele kroppen (såsom mave-tarm- eller funktionsforstyrrelser i nyrerne eller vejrtrkningsbesvær). 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod udtørring og lys.  

Opbevar brevet tæt tillukket for at beskytte mod udtørring og lys. 

  

Brug ikke Voltarol, hvis du lægger mærke til at det er beskadiget. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltarol indeholder 

Aktivt stof: diclofenacnatrium. 

Hvert medicineret plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium. 

  

Øvrige indholdsstoffer:  

Understøttende lag:  

Uvævet polyestermateriale 

  

Klæbende lag: 

Butyleret methacrylatcopolymer  

Copolymeracrylatvinylacetat  

PEG-12 stearat 

Sorbitanoleat 

  

Beskyttelseslag: 

Monosilikoneovertrukket papir 

 

Udseende og pakningsstørrelse/pakningsstørrelser

Voltarol er hvide, 10x14 cm selvklæbende plastre, der er lavet af uvævet materiale på den ene side og papir på den anden side. 

Voltarol fås i æsker med 2, 5 eller 10 plastre, hvert pakket i et enkelt brev.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

 

Fremstiller

Novartis Consumer Health GmbH  

Zielstattstr. 40 

81379 Munich  

Tyskland 

  

SPA Italiana Laboratori Bouty 

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160  

20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

Italien 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: Voltaren Schmerzpflaster  

BE: Sophenoderm 140 mg pleister 

CZ: Voltaren 140 mg léčivá náplast  

DK: Voltarol 

EE: Voltaren  

EL: Voltadol 

FI: Voltaren 140 mg lääkelaastari 

HU: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz  

LT: Voltaren 140 mg vaistinis pleistras 

LV: Voltaren 140 mg ārstnieciskais plāksteris  

NO: Voltarol 140 mg medisinert plaster 

PT: Voltaren Plast, 140 mg emplastro medicamentoso  

SE: Voltaren140 mg medicinskt plåster 

SK: Voltaren 140 mg liečivá náplasť  

UK: Voltarol 140 mg medicated plaster 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...