Nix®

shampoo 1%

ACO Hud Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nix 1 %, shampoo

permethrin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix 

 3. Sådan skal du bruge Nix 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Nix mod hovedlus. Nix dræber både lus og æg. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nix

Hvis du er allergisk over for permethrin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nix (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

For at undgå at blive smittet igen, er det vigtigt at finde ud af, hvorfra lusene kommer, således at alle i omgangskredsen, som har lus, kan blive behandlet. 

Virkningen af Nix kan være begrænset, idet der ved behandling af hovedlus er konstateret modstandsdygtighed over for permethrin nogle steder i Danmark. Utilstrækkeligt gennemførte behandlinger øger risikoen for, at lus bliver modstandsdygtige mod lusemidler. Hvis Nix efter gentagen behandling ikke har bekæmpet lusene, skal du kontakte apoteket eller læge for at få råd 

om anden behandling. Børn, ældre mennesker samt handicappede kan have behov for hjælp til at udføre behandlingen rigtigt. 

 

Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Nix shampoo, bør benytte handsker for at undgå eventuel irritation af hænderne. 

Brug af anden medicin sammen med Nix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Nix sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin/mineralpræparater eller kosttilskud. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Nix. 

  

Graviditet 

Tal med lægen, før du begynder at bruge Nix under graviditet. 

  

Amning 

Tal med lægen, før du begynder at bruge Nix, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nix indeholder:

 • methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

 • propylenglycol, som kan give irritation af huden. 

 • cetylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Nix

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år: 1 flaske rækker til behandling af en person med skulderlangt hår. 

Du må kun bruge Nix til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

 

Alle i familien/omgangkredsen, som har lus, bør behandles samtidigt.  

Brugsanvisning

1. Vask først håret med almindelig shampoo. Anvend ikke balsam eller kombinerede shampoo/balsam produkter. Medicinsk shampoo med lav pH-værdi er heller ikke hensigtsmæssig. Efter skylning tørres håret omhyggeligt med et håndklæde. Håret skal være fugtigt, ikke vådt. 

Nix® ACO Hud Nordic AB, shampoo 1%
 

2. Ryst flasken med Nix grundigt inden brug. Lav skilninger i håret, begynd med den ene side af hovedet. Påsmør Nix i skilningerne og massér omhyggeligt. Forsæt til hele hårbunden er behandlet. Det er vigtigt, at Nix kommer grundigt ned i hårbunden. Området bag ørene og i nakken er specielt vigtige. Sørg herefter for at Nix fordeles i resten af håret. 

Nix® ACO Hud Nordic AB, shampoo 1% 

 

3. Lad Nix virke i 10 minutter. Skyl omhyggeligt håret og tør herefter med et rent håndklæde. 

Nix® ACO Hud Nordic AB, shampoo 1% 

 

4. Mens håret stadig er vådt, fjernes døde lus ved hjælp af den medfølgende tættekam. Æggene sidder fastklæbede på hårstråene og kan være svære at fjerne. 

Nix® ACO Hud Nordic AB, shampoo 1% 

Undertiden kan enkelte æg overleve behandlingen og nye lus udklækkes. Disse dør sædvanligvis i løbet af nogle dage. Du bør forsætte kæmning med tættekammen et par gange i ugen efter behandlingen for at fjerne eventuelt nyudklækkede lus. 

Du skal gentage behandlingen efter 1 uge. 

 

Produktets indvirkning på kemisk farvet, afbleget eller permanentet hår er ikke klarlagt. Reklamationer af sådan karakter er ekstremt sjældne, men for en sikkerheds skyld anbefales det at behandle et lille parti af håret inden hele hovedbunden behandles. 

 

Undgå at få Nix shampoo i øjnene. Hvis dette sker, bør øjnene straks skylles med vand. 

Hvis du har brugt for meget Nix shampoo:

 • Opsøg lægehjælp i tilfælde af utilsigtet indtagelse af indholdet af en flaske. Dette gælder især for små børn. Tag pakningen/emballagen med. 

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere shampoo, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

 • Symptomer ved overdreven brug kan være overfølsomhedsreaktioner. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede 

 • Hævelse af hårbund. 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede. 

 • Prikken i huden. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 • Rødme af huden. Kløe. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare lægemidlet ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nix indeholder:

 • Aktivt stof: Permethrin. 1 g shampoo indeholder 10 mg permethrin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Isopropanol, stearylkoniumchlorid, cetylalkohol, ceteth-10, hydroxyetylcellulose, animalsk protein, metylparahydroxybenzoat (E218), neutral canadabalsam, propylparahydroxybenzoat (E216), propylenglycol, sunset yellow (E110), vandfri citronsyre, parfume og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Shampoo 

 

Pakningsstørrelse 

Flaske (plastik, polyetylen), 59 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige  

Fremstiller

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, BE-8560 Wevelgem, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...