Imigran®

injektionsvæske, opl. 12 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

IMIGRAN®

12 mg/ml injektionsvæske opløsning

Sumatriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Imigran til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkningen og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran 

 3. Sådan skal du bruge Imigran 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

 • Imigran tilhører gruppen af triptaner.
 • Ved migræne udvider blodkarrene sig i hjernen. 

  Imigran virker ved at trække blodkarrene sammen, og smerten vil lette.
 • Du kan bruge Imigran til behandling af migræneanfald med eller uden aura og Horton's hovedpine. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran

Brug ikke Imigran

 • hvis du er overfølsom over for sumatriptan, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imigran (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom), hjerteanfald og brystsmerter (angina). 

 • hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene, og dette forårsager krampelignende smerter, når du går (perifer karlidelse). 

 • hvis du har haft et slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (cerebrovaskulære tilfælde (CVA) eller transitorisk iskæmisk attack (TIA)) 

 • hvis du har et forhøjet blodtryk, som er ukontrolleret. 

 • hvis du lider af en leversygdom, skal du kontakte lægen. Hvis din leversygdom er alvorlig, er Imigran ikke egnet for dig. 

 • sammen med anden migrænemedicin, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin, eller lægemidler, der ligner ergotamin, f.eks. methysergid. 

 • sammen med antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Imigran, hvis du: 

 • har særlige risikofaktorer i forbindelse med hjertelidelse: 

  • hvis du er mand over 40 år eller 

  • hvis du er kvinde og har været i overgangsalderen 

  • hvis du ryger eller er overvægtig 

  • hvis du har sukkersyge eller forhøjet kolesterol 

  • hvis du eller andre i din familie har, eller har haft, problemer med hjertet. 

   Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at du har større risiko for at udvikle en hjertelidelse. Kontakt lægen, så du kan få kontrolleret din hjertefunktion, inden du får Imigran.
 • ikke tidligere har fået stillet en migrænediagnose. 

 • har fået at vide, at du har en særlig form for migræne (med lammelser eller andre alvorlige symptomer). 

 • har nedsat lever- eller nyrefunktion. 

 • har haft krampeanfald eller været udsat for risikofaktorer, der kan sænke krampetærsklen. 

 • er overfølsom over for sulfonamid (mod betændelse). 

 • bruger visse typer medicin mod nedtrykthed eller depression (Perikon eller SSRI/SNRI-midler) 

 • bruger anden migrænemedicin (triptaner). Hvis du bruger Imigran sammen med disse præparater, kan du risikere at udvikle et såkaldt serotonin syndrom. Det viser sig ved feber, muskelstivhed, hurtig vejrtrækning, svedtendens, forvirring og uro. Det kan udvikle sig livstruende. 

 • har haft forhøjet blodtryk, skal du bruge Imigran med forsigtighed, da du kan opleve forbigående stigninger i blodtrykket. 

 • Imigran må ikke indgives intravenøst (i en blodåre). 

 • Kontakt læge eller skadestue, hvis du efter indtagelse af Imigran får trykken for brystet eller stærke smerter i brystet med udstråling til halsen. Det kan være tegn på akut hjertelidelse (blodprop ved hjertet). 

 • Tag ikke mere Imigran end du har aftalt med lægen. Hvis du tager for meget Imigran, kan du få kronisk hovedpine eller forværret migræne. 

Brug af anden medicin sammen med Imigran

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod migræne (ergotamin eller triptaner). Vent mindst 24 timer efter brug af ergotamin eller andre triptaner, inden du bruger Imigran og vent mindst 6 timer efter brug af Imigran før du bruger ergotamin eller andre triptaner. 

 • medicin mod depression (MAO-hæmmere og SSRI/SNRI-præparater). 

 • naturlægemidler, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), da risikoen for bivirkninger bliver større. 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Imigran efter aftale med lægen. 

Amning:
 • Imigran bliver udskilt i modermælken. Undgå at amme 12 timer efter brug af Imigran. Brystmælk, malket ud i denne periode, smides ud og må ikke gives til dit barn. 

Fertilitet:
 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran kan hos enkelte give bivirkninger (døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de andre indholdsstoffer i Imigran

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis. dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Imigran

Brug altid Imigran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du kan ikke bruge Imigran til at forebygge migræne. Brug Imigran så snart de første tegn på migrænehovedpine, eller ledsagesymptomer som kvalme, opkastninger eller lysskyhed, begynder. 

Effekten af Imigran afhænger af anfaldets varighed, når behandlingen startes. Selv om du bruger Imigran ved de første tegn forhindrer det ikke med sikkerhed udvikling af migrænehovedpine. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. 

Imigran injektion indsprøjtes under huden (subkutan) ved hjælp af GlaxoPen. 

Den sædvanlige dosis er

Migræne

Voksne: 

1 indsprøjtning (6 mg) indsprøjtes under huden med GlaxoPen. Se brugsvejledningen. 

Hvis hovedpinen vender tilbage og du oplevede lindring af startanfaldet, kan du tage yderligere en dosis, men der skal være gået mindst 1 time siden den første dosis. 

Du må ikke tage mere end 2 indsprøjtninger i døgnet (12 mg). 

 

Hvis du ikke oplever effekt af den første indsprøjtning, bør du ikke tage en dosis mere. Hvis Imigran ikke hjælper dig, så kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. 

Hortons hovedpine

Voksne: 

1 indsprøjtning (6 mg) indsprøjtes under huden ved anfald. Du må ikke tage mere end 2 indsprøjtninger i døgnet (12 mg). Der skal gå mindst 1 time mellem de 2 doser. 

  

Ældre (over 65 år): 

Imigran bør ikke anvendes til ældre over 65 år, da erfaringen med behandling af ældre er utilstrækkelig. 

  

Børn og unge (under 18 år): 

Imigran bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og effekt. 

Hvis du har brugt for meget Imigran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Imigran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer på overdosering er de samme som nævnt under bivirkninger. Tal med lægen. 

Hvis du holder op med at bruge Imigran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper eller lignende tilstande. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hvide "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen. 

 • Tarmlidelse (iskæmisk colitis). Symptomer: diarré, feber, mavesmerter, opkastninger og lyserødt blod i afføring. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Forbigående smerte og sviende/brændende fornemmelse ved injektionsstedet. Hævelse, rødme, blå mærker og blødning er også set. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed, døsighed. 

 • Føleforstyrrelser inklusive prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseshed, nedsat følelse ved berøring. 

 • Smerter, kulde- eller varmefølelse og trykken og følelse af tyngde overalt på kroppen, inkl. bryst og hals, sædvanligvis forbigående, kan dog være intens. 

 • Følelse af svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående og mild til moderat. 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Forbigående blodtryksstigning umiddelbart efter behandling, rødme. 

 • Kvalme og opkastning kan forekomme, men skyldes ofte selve migrænen. 

 • Muskelsmerter. 

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Hududslæt (såsom nældefeber). 

 • Pletter i synsfeltet, flimren, dobbeltsyn, nedsat syn. Synstab (ofte forbigående, men permanente skader er også set). Synsforstyrrelser kan dog også skyldes selve migrænen. 

 • Hurtig, langsom eller uregelmæssig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller meget langsom og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertebanken, forbigående ændringer i måling af hjertets elektriske aktivitet (EKG ændringer) 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Diarré. 

 • Nakkestivhed, ledsmerter. 

 • Angst. 

 • Stærkt forøget svedtendens. 

 • Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, rykvise ufrivillige øjenbevægelser. 

Imigran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Imigran utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Imigran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Må ikke opbevares over 30 °C. Beskyttes mod lys. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imigran, 12 mg/ml, injektionsvæske, opløsning indeholder:

Sumatriptansuccinat svarende til sumatriptan 12 mg/ml. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Imigran er en klar, farveløs væske. 

Imigran 12 mg/ml fås i pakninger med 2x0,5 ml + GlaxoPen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Brugsanvisning

GlaxoPen er kun beregnet til brug sammen med Imigran injektionsvæske ordineret af lægen. 

 

Denne brugervejledning beskriver, hvordan du gør GlaxoPen klar til brug og hvordan du skal bruge den. 

 

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du begynder at bruge Imigran injektionsvæske og GlaxoPen. 

 

Gør ikke GlaxoPen klar til brug, før du er klar til at injicere en dosis

Beskrivelse af GlaxoPen

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Sådan bruges GlaxoPen

1. Luk etuiet op. 

2. Riv forseglingen af låget til en ampul og luk låget op. Brug ikke ampullen, hvis forseglingen tidligere har været brudt. 

3. Tag injektionspennen op af etuiet. Undersøg om det hvide stempel stikker længere ud end enden af pennen. Hvis dette er tilfældet, er pennen ikke klar til brug. Sæt pennen til bage i etuiet og tryk den ned til det siger klik og det hvide stempel er skubbet tilbage. Pennen er nu klar til brug. 

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

4. Sæt pennen ned i den åbne dosisbeholder og drej den med uret til den ikke kan komme længere (omtrent en halv omgang). 

5. Undgå at røre ved den blå udløserknap og træk pennen op af dosisbeholderen. En sikkerhedsanordning sørger for, at du ikke kommer til at stikke dig på nålen ved et uheld. 

6. Pennen er nu klar til brug. 

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Sæt ikke en klargjort pen tilbage i etuiet, før efter at injektionen er givet. Nålen kan blive beskadiget. 

Sådan gives injektionen

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

7. Hold rundt om det grå stykke af pennen og pres enden ind mod huden - sædvanligvis ydersiden af låret. Tryk derefter den grå del af pennen så langt ned, den kan komme, så sikkerhedsanordningen kan udløses. 

8. Hold godt fast om pennen og tryk den blå udløserknap ned. Hold pennen helt stille med udløserknappen i bund og pennen presset ind mod låret, mens der tælles langsomt til 10. 

 

Fjern ikke pennen fra huden for hurtigt, da noget af injektionen ellers kan gå tabt. 

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

9. Efter 10 sekunder fjernes pennen forsigtigt fra huden. Undgå at røre ved nålen. 

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

10. Sæt pennen tilbage i den tomme dosisbeholder med det samme. 

11. Tryk pennen ned i dosisbeholderen, så langt den kan komme, og drej mod uret (omtrent en halv omgang), indtil pennen løsnes fra ampullen. 

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

12. Tag pennen op af dosisbeholderen og luk låget på dosisbeholderen. 

Den hvide del af stemplet stikker nu ud, hvilket betyder, at pennen er blevet brugt. 

Klargøring til næste injektion

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

13. Sæt pennen på plads i etuiet og tryk den ned, så langt den kan komme og det siger klik. Pennen er nu klar til næste gang. 

14. Luk låget på etuiet. Når du har brugt begge ampuller i dosisbeholderen, skal du fjerne dosisbeholderen og udskifte med en refill-pakning. 

 

Etui og GlaxoPen kan genbruges mange gange, men det anbefales at udskifte GlaxoPen en gang imellem, afhængigt af hvor ofte pennen bruges. 

Sådan fjernes dosisbeholderen, når begge ampuller er brugt.

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Når begge ampuller er blevet brugt, skal dosisbeholderen fjernes fra etuiet. 

 

15. Hold om etuiet og klem knapperne på siden af etuiet sammen med tommelfinger og pegefinger. 

16. Træk forsigtigt dosisbeholderen op af etuiet med den anden hånd. 

 

Aflever altid dosisbeholderen med de brugte ampuller på apoteket. 

Sådan sættes en ny refill-pakning i etuiet

Imigran® Orifarm A/S, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 

Nye refill-pakninger med Imigran injektionsvæske ordineres af lægen. En refill-pakning består af en dosisbeholder med to ampuller.  

 

17. Luk låget på etuiet op. Pennen skal blive siddende.  

18. Tryk dosisbeholderen ned i etuiet, og klem samtidig de blå knapper på siden af etuiet sammen.  

19. Dosisbeholderen sidder korrekt, når de to blå knapper kan ses gennem hullet på begge sider af etuiet.  

20. Dosisbeholderen kan opbevares sikkert i etuiet indtil næste injektion.  

Gem vejledningen.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...