Cipralex®

orale dråber, opløsning 20 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CIPRALEX®

20 mg/ml orale dråber, opløsning

Escitalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Cipralex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cipralex.
 3. Sådan skal du tage Cipralex.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Cipralex indeholder det aktive stof escitalopram. Cipralex tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Cipralex påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme. 

 • Du kan tage Cipralex til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og angsttilstande (såsom panikangst med eller uden agorafobi, socialangst (socialfobi), generaliseret angst og tvangstanker og/eller tvangshandlinger (også kaldet OCD) hos voksne over 18 år. 

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand.

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cipralex

Tag ikke Cipralex

 • hvis du er allergisk over for escitalopram, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cipralex (angivet i punkt 6). 

 • hvis du tager anden medicin, som tilhører gruppen af medicin kaldet MAO-hæmmere som f.eks. selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum). 

 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer). 

 • hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Cipralex” nedenfor). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Cipralex 

 • hvis du har epilepsi. Behandling med Cipralex bør stoppes, hvis du får anfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger. 

 • hvis du har diabetes. Behandling med Cipralex kan ændre blodsukkertallet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes. 

 • hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet. 

 • hvis du let kommer til at bløde eller få blå mærker. 

 • hvis du får elektrokonvulsiv behandling. 

 • hvis du har koronar hjertesygdom. 

 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald. 

 • hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin). 

 • hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme. 

 • hvis du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet). 

 • hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen være nødt til at justere dosis. 

OBS!

Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet.
Kontakt lægen, hvis du oplever dette.
 

Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer.
 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. 

 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin. 

 • hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Børn og unge

Cipralex bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Cipralex til patienter under 18 år, fordi han/hun mener, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Cipralex, og du ønsker at diskutere dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Cipralex. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Cipralex hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Cipralex

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

  • Depression (Non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranylcypromin) som det aktive indholdsstof. Hvis du har taget et af disse lægemidler skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Cipralex. Efter ophør med Cipralex skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse lægemidler. 

  • Depression (Reversible selektive MAO-A-hæmmere (RIMA), der indeholder moclobemid samt imipramin, desipramin, fluvoxamin, bupropion, clomipramin og nortriptylin, og naturlægemidlet prikbladet perikon) 

  • Parkinsons sygdom (irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin) 

  • Infektioner (linezolid) 

  • Maniodepressive lidelser (lithium og tryptofan) 

  • Migræne (sumatriptan) 

  • Svære smerter (tramadol) 

  • Mavesår (cimetidin, lansoprazol og omeprazol) 

  • Blodprop eller blødning i hjernen (ticlopidin) 

  • Smerter (acetylsalicylsyre og nonsteroide antiinflammatoriske midler) 

  • Forebyggelse og behandling af blodpropper (warfarin, dipyridamol og phenprocoumon) 

  • Malaria (mefloquin) 

  • Skizofreni og andre psykoser (tricykliske antidepressiva, SSRI’ere, risperidon, thioridazin og haloperidol) 

  • Hjerte-karsygdomme (flecainid, propafenon og metoprolol) 

  • Hjerterytmeforstyrrelser (lægemidler, der nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet) 

Tag ikke Cipralex, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Cipralex sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Cipralex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 • I lighed med en række lægemidler bør Cipralex ikke kombineres med alkohol, selvom Cipralex ikke forventes at interagere med alkohol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Cipralex, hvis du er gravid. Det må kun ordineres af lægen, hvis det er strengt nødvendigt. 

 • Hvis du tager Cipralex under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: Åndedrætsbesvær, blålig hud, uregelmæssig vejr- trækning med vejrtrækningspauser, kramper, temperatursvingninger, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, rysten, nervøsitet, irritabilitet, søvnligende tilstand, vedvarende gråd, søvnighed og søvnbesvær. Disse symptomer optræder straks eller hurtigt efter fødslen (under 24 timer). Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer. 

 • Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Cipralex. Når medicin som Cipralex tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 • Hvis du tager Cipralex, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Cipralex, da det går over i mælken. Tal med lægen. 

Fertilitet: 

 • Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Cipralex påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cipralex

 • Denne medicin indeholder små mængder ethanol (alkohol), mindre end 100 mg pr. dosis. Hver dråbe indeholder 4,7 mg ethanol. 

3. Sådan skal du tage Cipralex

Tag altid Cipralex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tilsæt det rette antal dråber til et glas væske (vand, appelsinjuice eller æblejuice), rør let rundt og drik så det hele. 

  

Cipralex orale dråber må ikke blandes med andre væsker eller med anden medicin. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

  

Moderat til svær depression 

Den sædvanlige dosis er 10 mg (10 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. 

  

Panikangst med eller uden agorafobi 

Startdosis er 5 mg (5 dråber) Cipralex dagligt i den første uge, hvorefter dosis øges til 10 mg (10 dråber) dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. 

Den maksimale effekt opnås efter ca. 3 måneder. 

  

Socialangst 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis til 5 mg (5 dråber) dagligt eller øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt, afhængigt af hvordan du reagerer på medicinen. Behandlingen anbefales at fortsætte 12 uger for at sikre virkning. Det bør regelmæssigt vurderes i samråd med lægen om behandling og dosis er optimal ved langtidsbehandling på 6 måneder. 

  

Generaliseret angst 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. Det bør regelmæssigt vurderes i samråd med lægen om behandling og dosis er optimal ved langtidsbehandling på mindst 6 måneder. 

  

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. Behandlingen bør fortsætte indtil du er symptomfri. Det bør regelmæssigt vurderes i samråd med lægen om behandling og dosis er optimal. 

  

Ældre: 

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg (5 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg (10 dråber) dagligt. 

  

Brug til børn og unge: 

Cipralex bør sædvanligvis ikke gives til børn og unge. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Det tilrådes at dosis gives med forsigtighed, hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg (5 dråber) dagligt i de to første uger, hvis du har mild eller moderat nedsat leverfunktion. Afhængigt af hvordan du reagerer på medicinen, kan lægen øge dosis til 10 mg (10 dråber) dagligt. Følg lægens anvisninger. 

  

Behandlingens varighed 

Der kan gå 2-4 uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand. 

  

Du må ikke ændre doseringen af Cipralex uden først at have talt med lægen. 

Bliv ved med at tage Cipralex i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen. 

Hvis du har taget for meget Cipralex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cipralex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Symptomer: 

 • svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning, forandringer i hjerterytmen, blodtryksfald eller forandringer i kroppens salt- og væskebalance. 

Hvis du har glemt at tage Cipralex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt som sædvanlig næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer. 

Hvis du holder op med at tage Cipralex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

Hold ikke op med at tage Cipralex, før lægen anbefaler det. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at nedtrappe Cipralex gradvist i løbet af nogle uger eller måneder.
 

Når du holder op med at tage Cipralex, og især hvis det sker brat, kan du få ophørssymptomer. Det er almindeligt ved stop på behandling med Cipralex. Risikoen er større efter langtidsbrug af Cipralex eller ved store doser eller for hurtig nedtrapning af dosis. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være generende eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Cipralex.
Lægen vil måske foreslå, at du begynder at tage de orale dråber igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem.
 

Ophørssymptomer omfatter: Svimmelhed, føleforstyrrelser (prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, og fornemmelse af at få elektrisk stød), søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, søvnløshed), rastløs uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, skælven/rysten, forvirring eller desorientering, svedtendens, hovedpine, diaré (tynd afføring), hjertebanken, letpåvirkelig eller irritabel og synsforstyrrelser. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Ophidselse, rysten, muskelkramper, feber, koma (serotonin syndrom). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Tilfælde af selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv er indberettet under behandling med Cipralex eller kort efter behandlingsophør (se punktet ”Hvis du holder op med at tage Cipralex”). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtige uregelmæssige hjerteslag (pga. forlænget QT-interval), herunder Torsade de Pointes. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme). Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Kvalme. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Nedsat eller øget appetit. 

 • Vægtstigning. 

 • Angst, uro. 

 • Unormale drømme. 

 • Nedsat sexlyst. 

 • Manglende orgasme hos kvinder. 

 • Søvnløshed, døsighed. 

 • Svimmelhed. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Rysten. 

 • Bihulebetændelse. 

 • Gaben. 

 • Diarré. 

 • Forstoppelse. 

 • Opkastning. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Cipralex i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Øget svedtendens. 

 • Smerter i leddene. 

 • Muskelsmerter. 

 • Manglende sædafgang og impotens hos mænd. 

 • Træthed. 

 • Feber. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vægttab. 

 • Tænderskæren. 

 • Rastløs uro. 

 • Nervøsitet. 

 • Panikanfald. 

 • Forvirring. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Søvnforstyrrelser. 

 • Store pupiller. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Susen for ørerne (tinnitus). 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Næseblod. 

 • Nældefeber. 

 • Hårtab. 

 • Udslæt og hudkløe. 

 • Uregelmæssig, kraftig blødning hos kvinder. 

 • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning. 

 • Vand i kroppen (ødemer). Kontakt lægen. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person. 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Øget tørst, højt væskeindtag, stor vandladning (utilstrækkelig sekretion af ADH). 

 • Nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og ubehag med muskelsvækkelse eller forvirring). For lavt natrium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Appetitmangel (anoreksi). 

 • Opstemthed (manisk). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Ufrivillige bevægelser. 

 • Bevægelsesforstyrrelser. 

 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. 

 • Uregelmæssig puls pga. ekstraslag. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Blødninger i huden. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Mælkeflåd. 

 • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

Cipralex kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cipralex utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Cipralex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Bør anvendes inden 8 uger efter anbrud. 

 • Efter anbrud bør flasken ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cipralex, 20 mg/ml, orale dråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof:  

Escitalopram oxalat svarende til escitalopram 20 mg (hver dråbe indeholder 1 mg) 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Propylgallat, vandfri citronsyre, ethanol 96 %, natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Cipralex orale dråber er en klar næsten farveløs til gullig opløsning. 

 

Cipralex fås i: 

Cipralex 20 mg/ml i pakninger med 15 ml orale dråber, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...