Om indlægssedlen

1000097803-001-01 

1000097803-001-01 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

NORPROLAC® 75 mikrogram, tabletter

Quinagolid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssed- len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Norprolac® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssed- len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Norprolac® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Tlf.: +45 6395 2700 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac®.

 3. Sådan skal du tage Norprolac®.

 4. Bivirkninger.

 5. Opbevaring.

 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Norprolac® er en såkaldt prolaktinhæmmer. Norprolac® virker ved at mindske dannelsen af hormonet prolaktin, som blandt andet er nødvendigt for normal mælkeproduktion hos ammende mødre. Norprolac® anvendes mod forhøjet niveau af hormonet prolaktin 

af enten ukendt årsag eller stammende fra en prolaktinproducerende svulst i hypofysen. 

Lægen kan have givet dig Norprolac® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac®

Tag ikke Norprolac®
 • hvis du er overfølsom over for quinagolid, 

  eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • hvis du har kraftigt nedsat lever- eller nyre- 

  funktion. 

  Vær ekstra forsigtig med at tage Norpro- lac®

  Vær opmærksom på følgende: 

 • De kvinder, som ikke ønsker at blive gravide, skal anvende pålidelige præventionsmidler under behandlingen med Norprolac®, efter- som frugtbarheden kan øges med dette lægemiddel. Dette gælder selv ufrugtbare 

kvinder. 

 • Blodtryksfald med svimmelhed i stående stil- ling eller når man hurtigt rejser sig op, kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse. Der- for bør blodtrykket kontrolleres i de første dage og efter dosisøgning. Denne kontrol af blodtrykket er også relevant for personer med svære sygdomme. 

 • I få tilfælde har behandling med Norprolac® været forbundet med psykotiske episoder. Hvis du har, eller tidligere har haft psykotiske episoder, bør du tale med lægen, inden du tager Norprolac®

 • I sjældne tilfælde kan visse patienter plud- seligt falde i søvn uden at føle sig træt på forhånd. Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil eller betjene maskiner, som kræver din fulde opmærksomhed. Hvis du pludselig føler dig træt eller sløv, bør du kontakte din læge. 

 • Du bør ikke drikke alkohol i forbindelse med behandling med Norprolac®, da bivirkninger i så fald lettere opstår. 

 • For patienter der er blevet behandlet for Par- kinsons sygdom med lægemidler der ligner Norprolac er der rapporteret tegn på spille- lidenskab (overdrevet spil af hasardspil uden evne til at stoppe) samt øget seksuallyst og seksuel aktivitet. 

  Brug af anden medicin

  Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlan- det, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  Brug af Norprolac® sammen med mad og drikke

  Du skal tage Norprolac® i forbindelse med et måltid. 

  Du bør ikke drikke alkohol i forbindelse med behandling med Norprolac®, da bivirkninger i så fald lettere opstår. 

  Graviditet og amning

  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  Graviditet

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Norprolac® 

  efter aftale med lægen. 

 • Kvinder, som ønsker at blive gravide, bør afbryde behandlingen med Norprolac®, når graviditet er bekræftet, hvis ikke lægen fortsat anbefaler behandling af medicinske årsager. 

  mængde vand (1½ dl). 

  Den sædvanlige dosis er Voksne:

  Norprolac® tages sammen med et måltid én gang dagligt om aftenen for at mindske bivirk- ninger som kvalme og sløvhed. 

  Dosis er individuel og lægen vil udskrive den 

  bedst passende dosis til dig. 

  Behandlingen påbegyndes normalt med en optrapningsdosis på 25 mikrogram én gang dagligt i 3 dage efterfulgt af 50 mikrogram én gang dagligt i 3 dage. Fra dag 7 og fremad er dosis 75 mikrogram dagligt, hvilket kan øges, 

  Alvorlige bivirkninger

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

 • Psykose / Sindslidelse, som ophører når behandlingen stoppes. Kontakt lægen. 

  Ikke alvorlige bivirkninger

  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

 • Svimmelhed, hovedpine. 

 • Kvalme, opkastning. 

 • Træthed. 

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

 • Appetitmangel. 

3. Sådan skal du tage Norprolac®

Tag altid Norprolac® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Norprolac® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte dose- ringer. 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig 

stillende effekt er opnået. 

Hvis du har taget for mange Norprolac® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer:

Kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, 

døsighed, lavt blodtryk og hallucinationer. 

Hvis du har glemt at tage Norprolac® Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvan- lige dosis.

Hvis du holder op med at tage Norpro- lac®

Du må kun holde pause eller stoppe behand- 

lingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Norprolac® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og 

forbigående. 

Bivirkningerne er sjældent så alvorlige, at der 

er behov for at afbryde behandlingen. 

 • Stoppet næse. 

 • Mavesmerter, forstoppelse, diaré. 

 • Muskelsvaghed. 

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

 • Døsighed. 

 • Der er rapporteret om tegn på spillelidenskab (overdrevet spil af hasardspil uden evne til at stoppe) samt øget seksuallyst og seksuel aktivi- tet hos patienter behandlet med medicin som ligner Norprolac®, specielt ved høj dosering. 

  Dette forsvinder normalt ved mindskning af 

  dosis eller afbrydning af behandlingen. 

  Risiko for overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes. 

  Indberetning af bivirkninger til Sundhedssty- relsen

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke 

  er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirk- ninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adres- sen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  Quinagolid hydrochlorid svarende til quinago- 

  lid 75 mikrogram. 

  Øvrige indholdsstoffer:

  Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, majssti- velse, hypromellose, magnesiumstearat, kol- loid vandfri silica. 

  Pakningsstørrelse

  Norprolac® 75 mikrogram fås i en pakning med 30 tabletter. 

  5. Opbevaring

 • Opbevar Norprolac® utilgængelig for børn. 

 • Opbevar ikke Norprolac® ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevares i den originale yderpakning for at 

  beskytte mod lys og fugt. 

 • Tag ikke Norprolac® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsda- toen er den sidste dag i den anførte måned. 

  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinre- ster i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  Amning

  ® 

  indtil den optimale dosis er nået. Sædvan- 

 • Søvnløshed. 

 • Du bør ikke tage Norprolac , hvis du ammer. 

  lig dosis er 75-150 mikrogram dagligt. Visse 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra lig- 

  1. Yderligere oplysninger  

  Tal med lægen. 

 • Amning er normalt 

  ikke muligt, da Norpro- 

  patienter kan behøve 300 mikrogram per dag 

  eller mere. I sådanne tilfælde kan den daglige 

  gende til siddende eller fra siddende til stå- 

  ® 

  lac® forhindrer produktionen af modermælk. Hvis mælkeproduktionen ikke ophører, 

  dosis forøges trinvis med 75-150 mikrogram 

  med mindst 4 ugers mellemrum indtil tilfreds- 

  ende stilling pga. lavt blodtryk. Kan i sjældne 

  tilfælde resultere i besvimelse. 

  Norprolac der:

  75 mikrogram, tabletter indehol-

  anbefales amning ikke, da det ikke vides, om quinagolid passerer over i modermælken. Tal med lægen. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

 • Norprolac® kan hos visse personer for- sinke reaktionshastigheden, hvilket man bør tænke på ved tilfælde hvor skærpet opmærksomhed kræves, f.eks. ved bilkørsel og præcisionsarbejde. 

 • I sjældne tilfælde kan visse brugere pludse- ligt falde i søvn uden forudgående trætheds- følelse. Hvis du oplever dette, bør du ikke køre bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

  Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Norprolac®

  Norprolac® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

  1. Sådan skal du tage Norprolac®

   Tag altid Norprolac® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

   Norprolac® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte dose- ringer. 

   Tabletterne bør indtages sammen med rigelig 

   stillende effekt er opnået. 

   Hvis du har taget for mange Norprolac® tabletter

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

   Symptomer:

   Kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, 

   døsighed, lavt blodtryk og hallucinationer. 

   Hvis du har glemt at tage Norprolac® Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvan- lige dosis.

   Hvis du holder op med at tage Norpro- lac®

   Du må kun holde pause eller stoppe behand- 

   lingen efter aftale med lægen. 

   Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 • 6. Yderligere oplysninger

  Tal med lægen. 

 • Amning er normalt 

  ikke muligt, da Norpro- 

  patienter kan behøve 300 mikrogram per dag 

  eller mere. I sådanne tilfælde kan den daglige 

  gende til siddende eller fra siddende til stå- 

  ® 

  lac® forhindrer produktionen af modermælk. Hvis mælkeproduktionen ikke ophører, 

  dosis forøges trinvis med 75-150 mikrogram 

  med mindst 4 ugers mellemrum indtil tilfreds- 

  ende stilling pga. lavt blodtryk. Kan i sjældne 

  tilfælde resultere i besvimelse. 

  Norprolac der:

  75 mikrogram, tabletter indehol-

  anbefales amning ikke, da det ikke vides, om quinagolid passerer over i modermælken. Tal med lægen. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

 • Norprolac® kan hos visse personer for- sinke reaktionshastigheden, hvilket man bør tænke på ved tilfælde hvor skærpet opmærksomhed kræves, f.eks. ved bilkørsel og præcisionsarbejde. 

 • I sjældne tilfælde kan visse brugere pludse- ligt falde i søvn uden forudgående trætheds- følelse. Hvis du oplever dette, bør du ikke køre bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

  Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Norprolac®

  Norprolac® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

  1. Sådan skal du tage Norprolac®

   Tag altid Norprolac® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

   Norprolac® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte dose- ringer. 

   Tabletterne bør indtages sammen med rigelig 

   stillende effekt er opnået. 

   Hvis du har taget for mange Norprolac® tabletter

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

   Symptomer:

   Kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, 

   døsighed, lavt blodtryk og hallucinationer. 

   Hvis du har glemt at tage Norprolac® Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvan- lige dosis.

   Hvis du holder op med at tage Norpro- lac®

   Du må kun holde pause eller stoppe behand- 

   lingen efter aftale med lægen. 

   Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  2. Bivirkninger  

  Norprolac® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  De fleste bivirkninger er dosisafhængige og 

  forbigående. 

  Bivirkningerne er sjældent så alvorlige, at der 

  er behov for at afbryde behandlingen. 

 • Stoppet næse. 

 • Mavesmerter, forstoppelse, diaré. 

 • Muskelsvaghed. 

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

 • Døsighed. 

 • Der er rapporteret om tegn på spillelidenskab (overdrevet spil af hasardspil uden evne til at stoppe) samt øget seksuallyst og seksuel aktivi- tet hos patienter behandlet med medicin som ligner Norprolac®, specielt ved høj dosering. 

  Dette forsvinder normalt ved mindskning af 

  dosis eller afbrydning af behandlingen. 

  Risiko for overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes. 

  Indberetning af bivirkninger til Sundhedssty- relsen

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke 

  er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirk- ninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adres- sen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. 

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  Quinagolid hydrochlorid svarende til quinago- 

  lid 75 mikrogram. 

  Øvrige indholdsstoffer:

  Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, majssti- velse, hypromellose, magnesiumstearat, kol- loid vandfri silica. 

  Pakningsstørrelse

  Norprolac® 75 mikrogram fås i en pakning med 30 tabletter. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

  Mail: info@orifarm.com 

  Fremstiller:

  Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366 

  25301 Hostivice, CZ 

   

  For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...