Atenativ®

pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml

Octapharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

ATENATIV 50 IE/mL pulver og solvens til infusionsvæske 

Human Antithrombin III 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apoteketpersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apoteketpersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at bruge Atenativ
 3. Sådan skal du bruge Atenativ
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsindhold og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atenativ er en såkaldt antithrombitisk (blodfortyndende) medicin, som indeholder antithrombin IIIder er et humant blodderivat. Antithrombin III er en normal bestanddel af humant plasma og et vigtigt antikoagulerende stof.  

Atenativ bruges til behandling af mangel på antithrombin III. 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Atenativ

Lægen kann have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atenativ

 • hvis du er allergisk over for humant antithrombin III eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atenativ (angivet i punkt 6).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen , apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Atenativ. 

Virussikkerhed

Når medicin fremstilles af humant blod eller plasma, tages der særlige forholdsregler for at forhindre, at virus overføres fra én patient til en anden. Disse indbefatter omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre, at eventuelle bærere af infektioner udelukkes, samt for test af hver enkelt blodportion og plasmapool for tegn på virus/infektioner. Fremstillerne af disse produkter anvender endvidere processer under fremstillingen af blod eller plasma, der kan inaktivere eller fjerne virus. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre infektion ikke elimineres helt i forbindelse med fremstilling af medicin af humant blod eller plasma. Dette gælder også for en hvilken som helst ukendt eller opstået virus eller andre infektionstyper. 

 

De forholdsregler, der tages, betragtes som værende effektive over for kappebærende virus, såsom human immundefekt virus (HIV), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus. 

Forholdsreglerne kan have begrænset virkning over for ikke-kappebærende virus, såsom hepatitis A-virus og parvovirus B19. 

 

Det anbefales, at sundhedspersonalet så vidt muligt registrerer produktets navn og batchnummer, hver gang du får en dosis Atenativ. 

 

Din læge vil muligvis anbefale, at du skal vaccineres mod hepatitis A og B, hvis du regelmæssigt/gentagne gange modtager antithrombin-produkter udvundet af humant plasma. 

Brug af anden medicin sammen med Atenativ

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tageranden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Heparins antikoagulerende virkning øges ved behandling med Atenativ, og risikoen for blødninger kan øges. Hvis du har øget risiko for blødninger, skal samtidig behandling med heparin overvejes meget nøje. Hvis lægen beslutter, at du skal tage heparin, vil du blive kontrolleret nøje med laboratorieundersøgelser. 

Brug af Atenativ sammen med mad og drikke

Ikke relevant 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke observeret nogen indvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Du er personligt ansvarlig for at vurdere, om du er i stand til at føre motorkøretøj eller udføre andre opgaver, der kræver øget opmærksomhed. 

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Atenativ

Dette lægemiddel indeholder 6,3 - 10,5 mmol (eller 144,9 - 241,5 mg) natrium pr. dosis (30-50 IE/kg). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du bruge Atenativ

Din læge beslutter, om du skal behandles med Atenativ og med hvilken dosis. Atenativ gives som infusion af sundhedspersonale. Du vil blive kontrolleret med de nødvendige laboratorieundersøgelser under behandlingen. 

Hvis du har fået for meget Atenativ

Der er ingen symptomer rapporteret ved overdosis af Atenativ. 

Hvis du har glemt at tage Atenativ

Din læge er ansvarlig for at følge behandlingen og at sikre at laboratorieværdierne holdes inden for det angivne område. 

Hvis du holder op med at bruge Atenativ

Baseret på laboratorieværdierne beslutter din læge, hvornår behandlingen med Atenativ skal stoppes, og han vurderer mulige risici. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Brugen af plasmaderivater kan - men gør det sjældent - føre til overfølsomhedsreaktioner (f.eks. feber, nældefeber, opkast, dyspnø (åndenød), lavt blodtryk eller chok). 

 

Hvis der er mistanke om allergi eller overfølsomhed, reaktioner med symptomer som feber, kvalme, opkast, svimmelhed, bankende hjerte, åndenød, kløen, udslæt, lavt blodtryk og chok, skal behandlingen omgående stoppes. De almindelige retningslinjer for behandling af chok skal følges af din læge. 

Indberetning af mistanke om bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, børdu tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe flere oplysninger om sikkerheden ved denne medicin. 

5. Opbevaring

Opbevares Atenativ lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i et køleskab (2ºC - 8ºC). Opbevar hætteglassene i emballagen, så de beskyttes mod lys. 

 

Brug ikke Atenativ efter den udløbsdatoen, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Produktet kan opbevares ved rumtemperatur (25 °C) op til en måned uden at komme i køleskab igen, men skal kasseres, hvis det ikke anvendes efter denne periode. 

 

Efter rekonstitution skal produktet anvendes så hurtigt som muligt. Hvis det ikke anvendes straks, ligger ansvaret for opbevaring og betingelser før brug hos brugeren og må normalt ikke være mere end 24 timer ved 2 til 8 ºC, med mindre produktet er rekonstitueret under kontrollerede og aseptiske omgivelser. Kassér al ubrugt opløsning. 

 

Anvend ikke Atenativ, hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenativ indeholder: 

 • Aktive stof: Humant antithrombin III (50 IU/ml).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Pulver: Natriumchlorid, humant albumin, N-acetyltryptophan og caprylsyre.
  • Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser 

Atenativ er et pulver til opløsning til infusionsvæske. Pakken indeholder et frysetørret pulver i et hætteglas (type II glas) og en solvens (vand til injektionsvæsker) i et hætteglas (type I glas), der bruges til rekonstitution af pulveret. Normalt er opløsningen klar eller en anelse opaliserende. Den rekonstituerede opløsning indeholder 50 IU/ ml humant antithrombin III. 

Atenativ leveres i to forskellige pakningsstørrelser: 500 IE eller 1000 IE.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Octapharma AB 

Lars Forssells gata 23 SE-112 75 Stockholm Sverige 

Fremstiller: 

Octapharma AB 

SE-112 75 Stockholm Sverige 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Danmark, Finland, Grækenland, Italien, Kroatien, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østrig: Atenativ  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11/2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...