Fucidin®

filmovertrukne tabletter 250 mg

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin®, filmovertrukne tabletter 250 mg

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucidin® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin®.
 3. Sådan skal du tage Fucidin®.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Fucidin® indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum. Fucidin® forhindrer bakterierne i at formere sig. 

 

Du kan tage Fucidin® mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Fucidin®

 • hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin).
 • du er overfølsom over for natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin® (angivet i afsnit 6).

Vær ekstra forsigtig med at tage Fucidin®

 • Hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du tager Fucidin®.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin®. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Brug af Fucidin® sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidin® sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin®

Fucidin® tabletter indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: Du bør ikke tage Fucidin® under graviditeten. Tal med lægen. 

 

Amning: Fucidin® går over i mælken. Da dit nyfødte barn kan få bivirkninger, skal du holde op med at amme, hvis det er nødvendigt, at du tager Fucidin®. Tal med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Brug af anden medicin sammen med Fucidin®

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon).
 • medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir).

 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. 

3. Sådan skal du tage Fucidin®

Tag altid Fucidin® nøgagtigt efter lægens anvisning.  

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du bør ikke give Fucidin® til nyfødte og børn op til 12 år (inklusiv). 

Dosering

Voksne: 2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt. 

 

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have 10 mg/kg 3 gange dagligt, f.eks. skal et barn, der vejer 25 kg, have en tablet 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 

Betændelse i hud og underhud

Voksne: Dosis afhænger af, hvor alvorlig betændelsen er. Du skal tage 1 tablet (250 mg) 2 gange dagligt. 

Følg lægens anvisninger. 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Har du taget for meget Fucidin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fucidin® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Hvis du tager flere tabletter end anbefalet, risikerer du at få diarré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot. 

Har du glemt at tage Fucidin®?

Har du glemt at tage Fucidin®, skal du fortsætte med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fucidin®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Fucidin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Ophobning af galde i galdegangene.
 • Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed, træthed, feber og infektioner. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Diarré, opkastning og kvalme.
 • Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. Mavegener.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Appetitmangel. Hovedpine.
 • Leverbetændelse.
 • Gulsot. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, nældefeber og kløe.
 • Anormal leverfunktions-prøve.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverfunktion, abnorm. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Det gælder også mulige bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Fucidin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin® tabletter 250 mg indeholder: 

Aktivt stof: Natriumfusidat. 

Øvrige indholdsstoffer: Alpha-tocopherol, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, magnesiumstearat, talcum, kolloid vandfri silica og hypromellose. 

Farvestof: Titandioxid E171. 

 

Pakningsstørrelser 

Pakningen indeholder 20, 40 eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

LEO Pharma A/S 

Industriparken 55 

DK-2750 Ballerup 

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...