Tizanidin "2care4"

tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Tizanidin 2care4 2 mg, tabletter 

Tizanidin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin 2care4
 3. Sådan skal du tage Tizanidin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Tizanidin 2care4 tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes muskelafslappende midler.
 • Dit lægemiddel anvendes til at lindre stivheden og den begrænsede bevægelse i dine muskler, der er opstået som følge af multipel sklerose, beskadigelse af eller sygdom i rygmarven.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Tizanidin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for tizanidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tizanidin 2care4 (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion 

 • hvis du tager medicin, såsom fluvoxamin (mod depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) (se også ”Brug af anden medicin sammen med Tizanidin 2care4” nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tizanidin 2care4 hvis du: 

 • har nyreproblemer 

 • har hjerteproblemer, såsom sygdom i kranspulsåren 

 • har leverproblemer.

Brug af anden medicin sammen med Tizanidin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tizanidin 2care4 må ikke tages samtidig med fluvoxamin (til behandling af depression) eller ciprofloxacin (et antibiotika) (se også ”Tag ikke Tizanidin 2care4” ovenfor).
 

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis du tager: 

 • medicin til behandling af unormal hjerterytme, såsom amiodaron, mexiletin eller propafenon. 

 • cimetidin (for fordøjelsen og mavesår). 

 • visse antibiotika kendt som fluoroquinoloner, såsom enoxacin, pefloxacin eller norfloxacin. 

 • rofecoxib (smertestillende). 

 • p-piller. Du kan reagere på en lavere dosis af Tizanidin 2care4, hvis du tager p-piller. 

 • ticlopidin (forebyggende mod blodpropper). 

 • medicin til behandling af højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin. 

 • betablokkere, f.eks. atenolol, propranolol. 

 • digoxin (anvendes til behandling af hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser). 

 • beroligende midler (sovemedicin eller medicin mod angst), f.eks. temazepam. 

 • anden medicin, som kan påvirke din hjerterytme, når det tages samtidigt med Tizanidin 2care4. Spørg din læge eller på apoteket.

Brug af Tizanidin 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Tizanidin 2care4 kan tages uafhængigt af måltiderne. Alkohol kan øge Tizanidin 2care4s beroligende virkning. Det anbefales, at du ikke drikker alkohol, mens du tager Tizanidin 2care4.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Tizanidin 2care4 efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Tizanidin 2care4. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.
Det betyder, at Tizanidin 2care4 virker sløvende og kan give bivirkninger, som f.eks. døsighed og
svimmelhed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Tizanidin 2care4 indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tizanidin 2care4

Tag altid Tizanidin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Din læge vil sædvanligvis starte dig på en dosis på 2 mg en gang dagligt, der så gradvist vil blive øget. 

Din dosis bør ikke øges oftere end hver tredje til fjerde dag. Som dosis øges, vil din læge bede dig om at dele din dosis op i 3 til 4 daglige doser. 

 

Den sædvanlige daglige dosis er mellem 12 og 24 mg.
Den maksimale daglige dosis er 36 mg. 

 

Ældre: 

Din læge vil beslutte, om du skal tage Tizanidin 2care4. 

 

Brug til børn og unge (under 18 år): 

Tizanidin 2care4 anbefales ikke til børn og unge. 

 

Patienter med nyreproblemer: 

Behandling bør påbegyndes med 2 mg en gang dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvordan du øger din dosis. 

Hvis du har taget for mange Tizanidin 2care4 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tizanidin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Overdosis kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk, langsom eller unormal hjerterytme, svimmelhed, små pupiller, vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab, rastløshed eller søvnighed. 

Hvis du har glemt at tage Tizanidin 2care4 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tizanidin 2care4 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet med nedenstående omtrentlige hyppigheder: 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • døsighed, træthed, svimmelhed
 • blodtryksfald
 • blodtryksforhøjelse, hvis behandlingen afbrydes pludseligt
 • tør mund, kvalme, dårlig mave
 • fald i eller øgning af hjertefrekvens.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • hallucinationer
 • søvnforstyrrelser, herunder søvnbesvær
 • allergiske reaktioner (kløe, udslæt)
 • ændringer i leverfunktionen - det kan være nødvendigt at få taget blodprøver for at overvåge dette
 • muskelsvaghed.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • leverbetændelse eller leversvigt, der kan føre til gulfarvning af det i hvide øjnene eller huden og/ eller mørk urin. Kontakt straks din læge, hvis dette forekommer.

 

Ikke kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • unormal hjerterytme
 • hovedpine, unormale bevægelser
 • besvær med at fokusere med øjnene
 • appetittab
 • ængstelse.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tizanidin 2care4 utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke Tizanidin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tizanidin 2care4 indeholder:
 • Aktivt stof: 2 mg tizanidin (som hydrochlorid). 

 • Øvrige indholdsstoffer: lactose vandfri, mikrokrystallinsk cellulose, stearinsyre og silica kolloid vandfri. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Tizanidin 2care4 2 mg er runde, hvide tabletter, mærket med ”T 2” på den ene side og med delekærv på den anden side. 

Tizanidin 2care4 2 mg fås i pakningsstørrelser med 120 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Tizanidin 2care4 svarer til Tizanidin Teva. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...