Strepsils Ingefær

sugetabletter 0,6+1,2 mg

Reckitt Benckiser Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strepsils Warm, sugetabletter

2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som lægen eller apotekspersonalet har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Warm 

 3. Sådan skal du bruge Strepsils Warm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Strepsils Warm sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils Warm anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

Lægen kan have givet dig Strepsils Warm for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Warm

Brug ikke Strepsils Warm
 • hvis du er allergisk over for 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils Warm: 

 • Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase- isomaltasemangel. 

 • Hvis du er diabetiker, da Strepsils Warm indeholder 1,1 g glucose og 1,4 g saccharose pr. sugetablet. 

  Brug af anden medicin sammen med Strepsils Warm

  Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig. 

  Graviditet, amning og fertilitet

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  Graviditet

  Du kan bruge Strepsils Warm under graviditet. Som med al medicin skal man være forsigtig med at tage dette produkt under graviditet og søge medicinsk rådgivning, om nødvendigt. Der findes ingen eller begrænset mængde data om, hvorvidt Strepsils Warm kan anvendes af gravide. 

  Amning

  Du kan bruge Strepsils Warm, selvom du ammer. Det vides ikke om 2,4- dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf udskilles i modermælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. 

  Fertilitet

  Der findes ingen tilgængelige data om hvorvidt Strepsils Warm påvirker fertiliteten. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Strepsils Warm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  Strepsils Warm indeholder glucose og saccharose hvor advarsel er påkrævet

  Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Strepsils Warm kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug. 

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du bruge Strepsils Warm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Warm skal opløses langsomt i munden 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid. 

Brug til børn

Børn over 6 år: 

Som ovenfor til voksne. 

Børn på 6-11 år: 

Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn. 

Børn under 6 år: 

På grund af lægemidlets form bør lægemidlet ikke anvendes af børn under 6 år 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre. 

Hvis du har brugt for mange Strepsils Warm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Strepsils Warm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven. 

Hvis du har glemt at bruge Strepsils Warm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles ved længere tids brug. Der kan ligeledes være risiko for huller i tænderne ved længere tids brug. 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

 • Overfølsomhedsreaktioner. Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme.Ubehag/gener i munden samt halsirritation og føleforstyrrelse i munden. Udslæt. , halsirritation 

  Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

 • Kvalme samt sure opstød/halsbrand 

  Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)

 • Mavesmerter 

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 6 år, som for voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

Lægemiddelstyrelsen: Axel Heides Gade 1 2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkningdk E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Strepsils Warm utilgængeligt for børn. Opbevar Strepsils Warm i original emballage. 

Opbevar ikke Strepsils Warm ved temperaturer over 25C. 

Brug ikke Strepsils Warm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strepsils Warm, sugetabletter indeholder:
 • Aktive stoffer: 2,4-dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol 

 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende saccharose, flydende glucose, vinsyre (E 334), fruity plum- smag, warm ingefærsmag, warm sensation-smag, lindrende flødesmag, anthocyaniner (E163), mellemkædede triglycerider (MCT). 

Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils Warm er en rød, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten. 

Strepsils Warm findes i blisterpakninger med 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 

44, 48 og 72 sugetabletter og i rør med 10 stk sugetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited 103-105 Bath Road

Slough Berkshire SL1 3UH 

England 

Repræsentant 

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tel.: 4444 9701 

Fremstiller 

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Thane Road 

Nottingham NG90 2DB 

England 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 24. maj 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...