Hexapindol®

tabletter 15 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hexapindol® 5 mg, 10 mg og 15 mg tabletter
Pindolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexapindol
 3. Sådan skal du tage Hexapindol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hexapindol er hjerte- og blodtryksmedicin (en såkaldt betablokker). Hexapindol virker bl.a. ved at udvide blodkarrene, således at blodtrykket nedsættes. 

Du kan bruge Hexapindol: 

 • Ved forhøjet blodtryk.
 • Til forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris).
 • Hvis du har uregelmæssig, hurtig hjerterytme (arytmier).
 • Som forebyggende medicin efter blodprop i hjertet.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexapindol

Tag ikke Hexapindol:

 • Hvis du er allergisk over for pindolol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har astma, svært ved at trække vejret eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger). Hexapindol kan dels forværre din sygdom, dels modvirke effekten af medicin mod disse sygdomme.
 • Hvis du har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb, fx unormalt langsomt hjerteslag, uregelmæssig hjerterytme, nedsat hjertefunktion som ikke er velbehandlet, alvorligt hjertesvigt, belastet hjerte på grund af forhøjet blodtryk i lungerne, brystsmerter, dårlig blodcirkulation i arme og ben, som giver kolde hænder og fødder. Tal med lægen.
 • Hvis du har højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom), som ikke bliver behandlet.
 • Hvis du har for lavt blodtryk.
 • Hvis du har en overvægt af syre i blodet, som kan skyldes diabetes eller nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Hexapindol: 

 • Hvis du tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner.
 • Hvis du har hjerteproblemer (blodprop i hjertet eller ændring i hjerterytmen (AV-blok grad I).
 • Hvis du har smerter i benene når du går, på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).
 • Hvis du lider af ”hvide” eller ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom).
 • Hvis du har diabetes eller fastet i lang tid. Hexapindol kan sløre symptomerne på lavt blodsukker. Tal med lægen.
 • Hvis du har stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du har for højt stofskifte (hyperthyroidisme, tyreotoksikose), da Hexapindol kan sløre symptomerne.
 • Hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • Hvis du har eller tidligere har haft psoriasis, da Hexapindol kan forværre din psoriasis.
 • Hvis du oplever øjenproblemer (tørre, grusede eller brændende øjne). Tal med lægen.
 • Hvis du har forhøjet blodtryk på grund af en svulst i binyrerne (fæokromocytom), da du bør have en anden behandling samtidig.


Vær opmærksom på at: 

 • Hexapindol kan give lavt blodsukker, hvis du er i dialysebehandling eller har en kronisk leversygdom samt hos børn og ældre.
 • Hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Hexapindol.
 • Hvis du er ældre, da et overdrevent fald i blodtryk eller puls kan mindske blodforsyningen til vitale organer. Tal med lægen.
 • Efter langvarig behandling med Hexapindol skal du gradvist nedsætte dosis over 1-2 uger, når du stopper behandlingen. Tal med lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hexapindol. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Doping

Hexapindol hører under "Stofgrupper forbudt i visse sportsgrene". Ved særlige og livstruende sygdomme som f.eks. hjertesygdom kan du søge om dispensation, således at deltagelse i konkurrenceidræt stadig er muligt. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Hexapindol

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  


Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Migræne (ergotamin, clonidin).
 • Epilepsi (phenobarbital).
 • Psykiske sygdomme (chlorpromazin, flufenazin, levomepromazin, periciazin, perphenazin, prochlorperazin).
 • Depression (fluoxetin (SSRI), isocarboxazid, MAO-hæmmere (fx moclobemid).
 • Astma eller KOL (theophyllin).
 • Diabetes (insulin eller orale diabetika, fx glimepirid, tolbutamid, metformin, pioglitazon, vildagliptin). Hexapindol kan skjule symptomer på lavt blodsukker (hypoglykæmi, insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit blodsukker igen er normalt.
 • For meget mavesyre (cimetidin).
 • Smerter i led og muskler (NSAID præparater, f.eks. flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, naproxen, piroxicam).
 • Tuberkulose (rifampicin, rifabutin).

Hvis du tager anden medicin mod for højt blodtryk eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (f.eks. adrenalin, noradrenalin, efedrin, phenylefedrin, isoprenalin, phenylpropanolamin, guanethidin, betanidin, reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, amiodaron, disopyramid, flecainid, propafenon, lidocain, quinidin eller verapamil, diltiazem, nifedipin eller andre calciumantagonister eller digoxin) kan det eventuelt være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brug af Hexapindol sammen med mad og drikke

Du kan tage Hexapindol sammen med mad og drikke. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager medicinen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Hexapindol efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Du kan amme, selvom du tager Hexapindol. Hexapindol udskilles i modermælken, og din læge vil fortælle dig, hvordan du skal observere dit barn for eventuelle bivirkninger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hexapindol kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hexapindol indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Hexapindol

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

Forhøjet blodtryk: 

Startdosis: 1 tablet på 5 mg eller 1 tablet på 10 mg 1 gang daglig om morgenen. 

Vedligeholdelsesdosis: 1 tablet på 10 mg eller 1 tablet på 15 mg 1 gang daglig om morgenen. 

 

Hjertekrampe (angina pectoris) og uregelmæssig hurtig hjerterytme: 

1 tablet på 5 mg eller 1 tablet på 10 mg 2-3 gange daglig. 

 

Til forebyggelse efter blodpropper i hjertet: 

Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 5 mg eller 1 tablet på 10 mg 2 gange daglig. 

 

Ældre: 

Du skal følge lægens anvisninger. 

 

Brug til børn: 

Du bør ikke give Hexapindol til børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis, hvis dine nyrer eller din lever fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Hexapindol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hexapindol, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være: Langsom puls, lavt blodtryk og evt. hjerteproblemer med uregelmæssig hjerterytme og hjertestop. I sjældne tilfælde meget hurtig puls og forhøjet blodtryk. Desuden kan det være åndenød, vejrtrækningsbesvær, opkastning, lavt blodsukker, nedsat bevidsthed, kramper, koma og død. Børn kan få alvorligt vejrtrækningsbesvær og træthed, søvnforstyrrelser og mareridt. 

Hvis du har glemt at tage Hexapindol

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hexapindol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Når du skal stoppe en langvarig behandling med Hexapindol, skal du gradvist nedsætte dosis over 1-2 uger. Tal med lægen. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Hallucinationer. Meget langsom puls. Kontakt læge eller skadestue.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Forstyrrelser i hjerterytmen, hjertesvigt og pludselig trykkende brystsmerter og vejrtrækningsproblemer. Kontakt læge eller skadestue.


Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Forandringer i blodet, der viser sig ved feber, træthed, blødning fra hud eller slimhinder og blå mærker. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede  

 • Søvnforstyrrelser.


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Angst, nervøsitet, mareridt.
 • Sløvhed, træthed og svimmelhed. Hovedpine.
 • Snurren og prikken i huden.
 • Vand i kroppen med hævede hænder og fødder.
 • Kvalme, opkastning og diaré.
 • Muskeltræthed, muskelkramper, muskel- og ledsmerter.
 • Stigning i leverenzymer ved leverfunktionstest (transaminaser).


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Depression.
 • For lavt blodtryk. Hjertebanken. Pludseligt bevidsthedstab eller besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Åndenød.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Rysten, specielt på hænderne.
 • Hududslæt, rødmen, kløe.
 • Impotens, nedsat lyst til sex.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede  

 • For højt eller for lavt blodsukker, selvom du ikke har diabetes (hyppig vandladning, tørst eller rysten, sved, svaghed, sult).
 • Forværring af psoriasis.
 • Forhøjede levertal (basiske fosfataser og LDH).
 • Vejrtrækningsbesvær hos disponerede patienter.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)  

 • Hvide, kolde og ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom).
 • Øget svedtendens.
 • Hjerteproblemer (ledningsforstyrrelser).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske/sundhedspersonale eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hexapindol 5 mg, 10 mg og 15 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: pindolol, henholdsvis 5 mg, 10 mg og 15 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose; povidon; crospovidon; majsstivelse; kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hexapindol 5 mg er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side og mærket 5 på den anden side.
Hexapindol 10 mg er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side og mærket 10 på den anden side. Hexapindol 15 mg er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side. 


Pakningsstørrelser: 

Hexapindol 5 mg: 25 stk. og 100 stk. 

Hexapindol 10 mg: 100 stk. 

Hexapindol 15 mg: 100 stk. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Januar 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...