Oxycodonhydrochlorid "Acino"

depottabletter 10 mg

Acino

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxycodonhydrochlorid ”Acino”, 10 mg depottabletter 

Oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Oxycodonhydrochlorid ”Acino” til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 

 3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” virker i det centrale nervesystem, er stærkt smertestillende og tilhører gruppen af smertestillende medicin, som kaldes opioider.  

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” bruges sædvanligvis til at behandle stærke smerter, der kun kan lindres tilstrækkeligt med opioider. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

 • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6), 

 • hvis du lider af alvorligt nedsat åndedræt (respirationssvækkelse) med for lidt ilt i blodet (hypoxi) og/eller for meget kuldioxid i blodet, 

 • hvis du lider af rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller forstørret højre hjertekammer (ændringer i hjertet pga. kronisk overbelastning af lungecirkulationen) eller alvorlig anfald af åndenød med hæmmet udånding (bronkial astma), 

 • hvis du lider af tarmtilstopning, der er opstået som følge af lammelser i fordøjelsessystemet (paralytisk ileus), 

 • hvis du pludseligt får mavesmerter eller lider af forsinket mavetømning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 

 • hvis du er ældre eller svækket, 

 • hvis du har stærkt nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion, 

 • hvis du lider af myksødem (en bestemt sygdom i skjoldbruskkirtlen), nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, 

 • hvis du lider af nedsat funktion af binyrerne (Addison’s sygdom), 

 • hvis du lider af forstørret prostata (prostatahypertrofi),- hvis du lider af nedsat udskillelse af hormoner fra binyrerne/ binyrebarkinsufficiens 

 • hvis du lider af alkoholisme eller er i behandling for alkoholisme, 

 • hvis du er afhængig af opioider, 

 • hvis du lider af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), 

 • ved en tilstand med øget tryk i hjernen (f.eks. efter hovedlæsion), 

 • hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser, 

 • hvis du lider af kramper i galde- og urinveje, 

 • hvis du lider af en betændelsestilstand i tarmen, 

 • hvis du har lavt blodtryk (hypotension), 

 • hvis du har nedsat blodvolumen (hypovolæmi), 

 • hvis du lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald, 

 • hvis du tager MAO-hæmmere (til behandling af depression). 

Der skal udvises særlig forsigtighed, når oxycodon gives til patienter, der skal gennemgå en tarmoperation, da det er kendt at opioider nedsætter tarmbevægelser. 

  

Oxycodonhydrochlorid "Acino" depottabletter frarådes inden eller inden for de første 12-24 timer efter en operation. 

  

Oxycodonhydrochlorid "Acino" kan medføre afhængighed. Ved anvendelse igennem længere tid udvikles tolerance over for virkningen og der kræves højere doser for at bibeholde den smertestillende effekt. 

  

Kronisk brug af Oxycodonhydrochlorid ”Acino” kan medføre fysisk afhængighed og der kan opstå abstinenssymptomer ved brat ophør, der kan omfatte gaben, forstørrede pupiller, øget tåreflåd, løbende næse, rysten, øget svedtendens, angst, ophidselse, kramper og søvnløshed. Når du ikke længere har behov for behandling med oxycodon, bør du gradvist nedtrappe dosis for at forebygge abstinenssymptomer. 

  

Når patienter med kroniske smerter tager Oxycodonhydrochlorid ”Acino" efter lægens anvisninger, er risikoen for fysisk eller psysisk afhængighed stærkt reduceret og bør derfor afvejes mod de potentielle fordele ved behandlingen. Tal med din læge om dette. 

  

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Oxycodonhydrochlorid "Acino” kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko, for at åndedrættet ophører, eller bevidstløshed. Det frarådes at drikke alkohol, mens du tager Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. 

  

Depottabletterne bør undgås hos patienter med tidligere eller nuværende alkohol- eller stofmisbrug. 

Børn og unge

Oxycodonhydrochlorid "Acino" frarådes hos børn og unge under 18 år. 

Ældre patienter

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Medicin, der dæmper aktiviteten af centralnervesystemet (f.eks. sovepiller eller beroligende midler [sedativa, hypnotika], anden medicin som virker på nervesystemet [phenotiaziner, neuroleptika], medicin der anvendes til at behandle allergi eller kvalme [antihistaminer, antiemetika]) ligesom andre opioider eller alkohol kan øge bivirkningerne af Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. Det gælder især nedsat åndedræt (respirationssvækkelse). 

 • Medicin med antikolinerg effekt (f.eks. medicin der dæmper psykoser [neuroleptika], medicin til behandling af allergier [antihistaminer] eller opkastning [antiemetika], medicin anvendt til behandling af Parkinsons sygdom) kan øge nogle af bivirkningerne af Oxycodonhydrochlorid ”Acino” (f.eks. forstoppelse, mundtørhed, eller urinvejsproblemer). Cimetidin kan hæmme omsætningen af Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen af andre lægemidler, der markant kan påvirke omsætningen af Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. 

 • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) kan øge bivirkningerne af Oxycodonhydrochlorid ”Acino” (f.eks. sænket stemningsleje eller øget blodtryk). Oxycodon bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der får MAO-hæmmere eller som har fået MAO-hæmmere inden for de sidste to uger. 

 • I enkelte tilfælde er der set større eller mindre tendens til blodpropper, hvis lægemidler mod blodpropper (antikoagulantia af kumarintypen) tages sammen med Oycodonhydrochlorid Acino”.

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler kan forårsage nedsat nedbrydelse af oxycodon i kroppen, der kan føre til en stigning i plasmakoncentrationen og en forstærket virkning af oxycodon: 

 • medicin til behandling af infektioner med bakterier, såkaldte makrolidantibiotika (f.eks. clarithromycin, erythromycin og telithromycin) 

 • medicin til behandling af infektioner med svamp (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol og posaconazol) 

 • medicin der kaldes proteasehæmmere, der anvendes til behandling af hiv (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og saquinavir), 

 • paroxetin mod depression 

 • quidin mod rytmeforstyrrelser samt 

 • grapefrugt juice.

Det kan være nødvendigt at justere dosis af oxycodon tilsvarende.
 

Følgende lægemidler kan fremme nedbrydningen af oxycodon i kroppen, som kan føre til en nedsat virkning af oxycodon: 

 • rifampicin, et antibiotikum 

 • carbamazepin og phenytoin, krampestillende lægemidler, samt 

 • naturlægemidlet perikum

Det kan være nødvendigt at justere dosis af oxycodon tilsvarende. 

Brug af Oxycodonhydrochlorid ”Acino” sammen med mad og drikke

Alkohol øger svækkelsen af opmærksomheden og reaktionsevnen og kan øge risikoen for bivirkninger som sløvhed og svækket åndedræt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet
Du bør ikke tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino”, hvis du er gravid. Der er begrænsede data fra anvendelse af oxycodon til gravide kvinder. Oxycodon passerer igennem moderkagen ind i barnets kredsløb. Langtidsbrug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenser hos nyfødte. Brug af oxycodon ved fødslen kan medføre vejrtrækningsproblemer hos den nyfødte.
 

Amning
Hvis du ammer, bør du ikke bruge Oxycodonhydrochlorid ”Acino”, da oxycodon går over i modermælken og kan forårsage nedsat vejrtrækning hos den nyfødte. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxycodonhydrochlorid ”Acino” virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. For at se de bivirkninger, der muligvis påvirker envnen til at færdes sikkert i trafikken og koncentrationen se punkt 4 (bivirkninger).
Med stabil behandling er det individuelt om der må køres bil. Din læge afgører din individuelle situation. Tal med din læge om og under hvilke forudsætninger du må køre bil. 

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” indeholder saccharose

Dette produkt indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne (over 18 år) 

Den sædvanlige startdosis er 10 mg Oxycodonhydrochlorid ”Acino” (1 depottablet) med 12 timers interval. Din læge vil dog udskrive den nødvendige smertestillende dosis. 

  

Yderligere bestemmelse af den daglige dosis, fordeling af dosis i enkelte doser samt enhver dosisjustering i det videre behandlingsforløb foretages af den behandlende læge og vil afhænge af den forrige dosis. 

  

Patienter der allerede behandles med opioder kan starte behandlingen med en højere dosis Oxycodonhydrochlorid ”Acino”, når deres erfaring med tidligere behandling med opioder tages i betragtning. 

  

Nogle patienter, der behandles med Oxycodonhydrochlorid ”Acino” i et fast skema, har behov for et hurtigtvirkende smertestillende middel som akutmedicin til gennembrudssmerter. Oxycodonhydrochlorid ”Acino” er ikke beregnet til gennembrudssmerter. 

  

Ved behandling af ikke-cancersmerter er en daglig dosis på 4 depottabletter (20 mg Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 2 gange daglig) generelt nok, men højere doser kan være nødvendige. Patienter med cancer smerter behøver som regel doser fra 80 til 120 mg Oxycodonhydrochlorid ”Acino”, men i individuelle tilfælde kan der være behov for op til 400 mg. 

  

I tilfælde af højere dosis er Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 20 mg, 40 mg og 80 mg depottabletter tilgængelige. 

  

Behandlingen skal løbende kontrolleres med hensyn til smertelindringen og andre virkninger, for at opnå den bedst mulige smertebehandling og gøre det muligt at behandle eventuelt opståede bivirkninger i god tid samt vurdere om behandlingen skal fortsætte. 

  

Risikopatienter 

Hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion kan din læge have udskrevet en lavere startdosis. Oxycodonhydrochlorid ”Acino” må ikke tages sammen med alkohol. 

Anvendelse og behandlingsvarighed

Oxycodonhydrochlorid ”Acino”: 

Synk depottabletterne (enten hele eller delte) med tilstrækkelig væske (½ glas vand) med eller uden mad, om morgenen og om aftenen efter et fast skema (f.eks. kl. 8 og kl. 20). 

  

Tabletterne må ikke knuses eller tygges da dette ødelægger depotegenskaberne og medfører hurtig frigivelse af Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. Indtagelse af tygget eller knust Oxycodonhydrochlorid ”Acino” medfører en hurtig frigivelse og optagelse af potentielt dødelige doser Oxycodonhydrochlorid ”Acino" (se punkt ”Hvis du har taget for meget Oxycodonhydrochlorid ”Acino”). 

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” er kun til indtagelse gennem munden. I tilfælde af injektionsmisbrug (indsprøjtning i en vene) kan tablethjælpestoffer (især talkum) forårsage nedbrydning (nekrose) af det omkringliggende væv, ændring af lungevævet (lungegranulomer) samt andre alvorlige og potentielt dødelige tilstande. 

  

Instruktioner for åbning af blisterkortet: 

Dette lægemiddel er i en børnesikret pakning. De filmovertrukne tabletter kan ikke trykkes ud af blisterkortet. Følg instruktionerne nedenfor, når du åbner blisterkortet. 

Oxycodonhydrochlorid "Acino" Acino AG, depottabletter 10 mg 

 1. Udtag en enkelt dosis, ved at rive langs den perforerede linje på blisterkortet. 

 2. En ikke-forseglet del af blisterkortet, der hvor de perforerede linjer skærer hinanden, bliver derved tilgængelig. 

 3. Fjern dækfolien fra den inderste folie ved den ikke-forseglede flap. 

Din læge vil justere dosis afhængig af smerteintensiteten og din reaktion på behandlingen. Tag antallet af depottabletter bestemt af din læge 2 gange dagligt. 

Hvis du har taget for meget Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Oxycodonhydrochlorid ”Acino” depottabletter, end der står i denne information, eller flere end læge har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Følgende symptomer kan forekomme: små pupiller (miose), nedsat åndedræt (respirationssvækkelse), slaphed i skeletmuskulaturen og fald i blodtrykket. I alvorlige tilfælde, kan der forekomme kredsløbskollaps, manglende mental og motorisk aktivitet (torpor), bevidstløshed (koma), nedsættelse af hjerterytmen og ophobning af vand i lungerne (ikke-kardiologisk lungeødem). Misbrug af høje doser stærke opioider såsom Oxycodonhydrochlorid ”Acino” kan være dødeligt. Du bør under ingen omstændigheder udsætte dig selv for situationer som f.eks. at køre bil efter indtagelse af forhøjede koncentrationer. 

Hvis du har glemt at tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Hvis du tager en mindre dosis Oxycodonhydrochlorid ”Acino” end anvist af lægen eller glemmer en depottablet vil den smertestillende virkning være utilstrækkelig eller helt uden effekt. 

  

Du kan tage den glemte tablet, hvis der er mindst 8 timer til næste faste dosering. Du kan derefter fortsætte med tabletterne som foreskrevet. 

  

Du bør også tage depottabletterne hvis der er mindre end 8 timer til næste faste dosering, herefter skubbes den næste faste dosering så der er 8 timer imellem de to doser. Principielt må du ikke tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino” mere end en gang hver 8. time. 

  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino”

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde en pause eller stoppe behandlingen med Oxycodonhydrochlorid ”Acino”. 

  

Når du ikke længere behøver behandling med Oxycodonhydrochlorid ”Acino” bør du gradvist nedtrappe dosis for at forebygge abstinenssymptomer. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Særlige bivirkninger eller symptomer der kræver opmærksomhed og nødvendige handlinger hvis de opstår:

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Oxycodonhydrochlorid ”Acino” og straks kontakte din læge. 

  

Nedsat åndedræt er den mest signifikante bivirkning ved opioider og optræder hyppigst hos ældre og svækkede patienter. Som en konsekvens heraf, kan opioider give alvorligt blodtryksfald hos diponerede patienter. 

  

Derudover kan Oxycodonhydrochlorid ”Acino” give små pupiller, kramper i bronkierne og kramper i glatte muskler samt hæmning af hosterefleksen. 

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer): 

 • Døsighed, svimmelhed, hovedpine 

 • Forstoppelse, kvalme, opkast 

 • Kløe 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Nedsat appetit 

 • Angst, depression, ændring i energiniveauet (primært sløvhed, nogen gange ledsaget af døsighed), nervøsitet, søvnforstyrrelser, forstyrrelser i tankeprocesser, forvirring 

 • Ufrivillige muskelsammentrækninger (rysten) 

 • Bronkospasmer (vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning), kortåndethed (dyspnø) 

 • Mundtørhed, mavekneb, diarré, bøvsen, sure opstød (dyspepsi) 

 • Udslæt, øget svedtendens 

 • Følelse af svaghed 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Overfølsomhedsreaktioner (allergiske) 

 • Stigning i et hormon, der sænker produktionen af urin (ADH), væskemangel i kroppen (dehydrering) 

 • Ophidselse, humørsvingninger, opstemthed, hallucinationer, nedsat seksuel lystfølelse, lægemiddelafhængighed 

 • Hukommelsestab, kramper (epilepsi), øget muskelspænding, ufrivillige muskeltrækninger (muskelspasmer), nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi), taleforstyrrelser, besvimelse, prikkende og stikkende følelse, ændret smag (dysguesi) 

 • Ændret tåreflåd, nedsat syn, sammentrækning af pupil 

 • Drejende fornemmelse (svimmelhed), unormal, akut lydfølsomhed 

 • Opmærksom på hjertebanken (i relation til abstinenssyndrom) 

 • Udvidelse af blodkar 

 • Øget tendens til hoste, betændelse i svælget, løbende næse, stemmeforandringer, nedsat vejrtrækning 

 • Galdekolik, mundsår; gumme- og mundbetændelse (stomatit), besvær med at synke, luftafgang fra tarmen, ræben, blokering i tarmene (tarmslyng) 

 • Stigning i levertal 

 • Tør hud, herpes simplex 

 • Besværet vandladning (urinretention) 

 • Seksuelle forstyrrelser 

 • Skader som følge af uheld, smerter (f.eks. brystsmerter), migræne, rysten, lægemiddelafhængighed med abstinenssymptomer, utilpashed, hævelse af væv på grund af væskeophobning (ødemer), lægemiddeltolerance, tørst 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Lymfeknudesygdom (lymfadenopati) 

 • Krampeanfald især hos patienter med epilepsi eller med tendens til krampeanfald 

 • Lavt blodtryk, kan være i forbindelse med at rejse sig op 

 • Nældefeber 

 • Blod i urinen 

 • Ændringer i kropsvægt (tab eller stigning), cellulitis 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner) 

 • Aggression 

 • Øget følsomhed for smerte 

 • Blødning fra tandkødet, caries, øget appetit, tjærelignende afføring 

 • Blokering af galdeveje, kan være med smerter (ophobning af galde og galdevejskramper) 

 • Udebleven menstruation

Forholdsregler

Hvis du observerer nogen af de ovenstående bivirkninger vil din læge sædvanligvis tage de nødvendige forholdsregler.
Bivirkninger i form af forstoppelse kan forebygges ved en fiberrig diæt og øget væskeindtag.   

Din læge vil ordinere dig et passende lægemiddel, hvis du lider af kvalme eller opkasning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anvendes inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 10 mg depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Oxycodonhydrochlorid. Hver depottablet indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 9 mg oxycodon. 

 • Øvrige indholdsstoffer:  

  Tabletkerne: Saccharosekugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, macrogol 6000, talcum, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, pulveriseret cellulose, vandfri kolloid silica.  

  Tabletovertræk: Hypromellose, talcum, macrogol 6000, titandioxid (E 171), jernoxid, brun (E172), jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 10 mg depottabletters udseende og pakningsstørrelser  

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 10 mg depottabletter er brun røde, hvælvede, aflange depottabletter med en delekærv på begge sider. 

Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 10 mg depottabletter findes i blisterpakninger med børnesikret lukning i 10, 14, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98, og 100 depottabletter såvel som i HDPE glas med børnesikret PP-låg med 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 98, 100 og 200 depottabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Acino AG  

Am Windfeld 35 

83714 Miesbach 

Tyskland 

Fremstiller:

Orion Corporation, Orion Pharma  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

  

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

  

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Oxycodonhydrochlorid ”Acino” 

Tyskland: Oxycodon-HCl-Acino 10 mg Retardtabletten 

Norge: Zacrenoxin depot 10 mg depottabletter 

Polen: Oxycodon Acino, 10 mg 

Slovakiet: Oxykodón Acino 10 mg 

Sverige: Oxikodon Depot Acino 10 mg depottabletter 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...