Moxifloxacin "Double-E Pharma"

filmovertrukne tabletter 400 mg

Double-E-Pharma Ltd.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moxifloxacin Double-E Pharma 400 mg filmovertrukne tabletter.

Voksne

Aktivt stof: Moxifloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Brug ikke denne medicin igen uden medicinsk ordinering, selv om du ønsker at behandle en tilsvarende sygdom. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin tabletter 

 3. Sådan skal du tage Moxifloxacin tabletter 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Moxifloxacin tabletter indeholder det aktive stof moxifloxacin, som tilhører en gruppe af antibiotikamidler, der kaldes fluoroquinoloner. Moxifloxacin tabletter virker ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner.  

 

Moxifloxacin tabletter anvendes til patienter på 18 år og derover til behandling af følgende bakterieinfektioner, når de forårsages af bakterier, som moxifloxacin virker mod. Moxifloxacin tabletter må kun anvendes til at behandle disse infektioner, når almindelige antibiotikamidler ikke kan anvendes eller ikke har virket: 

 

Infektion i bihulerne, pludselig forværring af længerevarende luftvejsbetændelser eller infektion i lungerne (lungebetændelse), som patienten har pådraget sig uden for hospitalet (undtagen i alvorlige tilfælde). 

 

Milde til moderate infektioner i de øvre genitialier hos kvinder (underlivsbetændelse), herunder infektioner i æggelederne og infektioner i livmoderslimhinden. 

Moxifloxacin tabletter er ikke tilstrækkelige i sig selv til behandling af denne type infektion. Derfor skal din læge ordinere et andet antibiotikamiddel ud over Moxifloxacin tabletter til behandling af infektioner i de øvre genitialier hos kvinder (se pkt. 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin tabletter, Advarsler og forsigtighedsregler, Kontakt lægen, før du tager Moxifloxacin tabletter). 

 

Hvis følgende bakterieinfektioner har vist forbedringer under den indledende behandling med en opløsning af Moxifloxacin til infusion, kan din læge også ordinere Moxifloxacin tabletter til at fuldføre behandlingsforløbet: 

Infektion i lungerne (lungebetændelse), som patienten har pådraget sig uden for hospitalet, infektioner i hud og bløddele. 

Moxifloxacin tabletter må ikke anvendes til at påbegynde behandling af enhver type infektion i hud og bløddele eller af alvorlige infektioner i lungerne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin tabletter

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, om du tilhører en patientgruppe, der beskrives herunder. 

Tag ikke Moxifloxacin tabletter

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof moxifloxacin, andre quinolon-antibitiotikamidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6. Yderligere oplysninger). 

 • hvis du er gravid eller ammer. 

 • hvis du er under 18 år. 

 • hvis du tidligere har haft problemer med dine sener i forbindelse med behandling med quinolon-antibiotika (se punktet Advarsler og forsigtighedsregler … og pkt. 4. Bivirkninger). 

 • hvis du er født med eller har 

  • en tilstand med unormal hjerterytme (set på EKG, elektrisk registrering af hjertet) 

  • en ubalance i blodets saltindhold (specielt lavt kalium- eller magnesiumindhold i blodet) 

  • en meget langsom hjerterytme (kaldet ‘bradykardi’) 

  • et svagt hjerte (hjerteinsufficiens) 

  • tidligere tilstande med unormal hjerterytme eller 

  • hvis du tager anden medicin, som kan give unormale EKG-ændringer (se punktet Brug af anden medicin og Moxifloxacin tabletter). Dette skyldes at Moxifloxacin tabletter kan give ændringer i EKG’et, der er en forlængelse af QT-intervallet, dvs. en forsinket overførsel af elektriske signaler. 

 • hvis du har en alvorlig leversygdom eller forøgede leverenzymer (transaminaser), der er 5 gange højere end den øverste normalgrænse. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Moxifloxacin tabletter 

 • Moxifloxacin tabletter kan ændre dit hjertes EKG, især hvis du er kvinde eller du er ældre. Hvis du samtidig tager medicin, som nedsætter dit kaliumniveau i blodet, skal du kontakte din læge, før du tager Moxifloxacin tabletter (se også punkterne Tag ikke og Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin tabletter)

 • hvis du lider af epilepsi eller en tilstand, hvor du har risiko for at få kramper, skal du tale med din læge, før du tager Moxifloxacin tabletter. 

 • hvis du har eller nogensinde har haft psykiske problemer, skal du rådføre dig med din læge, før du tager Moxifloxacin tabletter. 

 • hvis du eller et af dine familiemedlemmer har glucose-6-phosphat-dehydrogenase-deficiens (en sjælden arvelig sygdom), skal du fortælle det til din læge, som vil rådgive dig om, hvorvidt Moxifloxacin tabletter er velegnede til dig. 

 • hvis du lider af myasthenia gravis (unormal muskeltræthed, der fører til svækkelse og i alvorlige tilfælde lammelse), kan indtagelse af Moxifloxacin tabletter forværre symptomerne på din sygdom. Hvis du mener, at du er angrebet, skal du omgående konsultere din læge. 

 • hvis du har en kompliceret infektion i de øvre genitialier hos kvinder (f.eks. i forbindelse med en byld i æggelederne og æggestokkene eller i bækkenet), som din læge mener, skal behandles intravenøst, er en behandling med Moxifloxacin tabletter ikke passende. 

 • Til behandling af milde til moderate infektioner i de øvre genitalier hos kvinder skal din læge ordinere et andet antibiotikamiddel ud over Moxifloxacin- abletter. Konsulter din læge, hvis der ikke er forbedringer i symptomer efter 3 dages behandling. 

Når du tager Moxifloxacin tabletter

 • hvis du oplever hjertebanken eller uregelmæssigt hjerteslag under behandlingen, skal du omgående fortælle det til din læge. Han/hun kan have brug for at udføre et EKG for at måle din hjerterytme. 

 • Risikoen for hjerteproblemer kan øges med øget dosis. Derfor skal den anbefalede dosis følges. 

 • Der er en lille risiko for, at du kan opleve en alvorlig, pludselig allergisk reaktion (en/et anafylaktisk reaktion/chok) selv i forbindelse med den første dosis. Symptomer omfatter strammen over brystet, svimmelhed, utilpashed eller besvimelse eller svimmelhed i stående stilling. Søg i disse tilfælde omgående lægehjælp, og hold op med at tage Moxifloxacin tabletter. 

 • Moxifloxacin tabletter kan forårsage en hurtig og alvorlig leverbetændelse, som kan føre til livstruende leversvigt (herunder dødsfald, se pkt. 4. Bivirkninger). Hvis du pludselig føler dig utilpas og/eller syg og også har gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, kløen i huden, en tendens til at bløde eller leverinduceret hjernesygdom (symptomer på en nedsat leverfunktion eller en hurtig og alvorlig leverbetændelse), skal du kontakte din læge, før du tager flere tabletter.
 • hvis du udvikler en hudreaktion eller blæredannelse / afskalning af huden og/eller reaktioner i slimhinderne (se pkt. 4. Bivirkninger), skal du omgående kontakte din læge, før du fortsætter behandlingen.
 • Quinolon-antibiotikamidler, herunder Moxifloxacin tabletter, kan forårsage kramper. Hvis det sker, skal du omgående holde op med at tage Moxifloxacin tabletter og kontakte din læge. 

 • Du kan opleve symptomer på neuropati som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed og/eller kraftesløshed. Hvis det sker, skal du omgående informere din læge, inden du fortsætter behandlingen med Moxifloxacin tabletter.
 • Du kan opleve psykiske problemer, selv når du tager quinolon-antibiotikamidler, herunder Moxifloxacin tabletter, for første gang. I meget sjældne tilfælde har depression eller psykiske problemer ført til selvmordstanker og selvskadende adfærd som f.eks. selvmordsforsøg (se pkt. 4. Bivirkninger). Hvis du udvikler sådanne reaktioner, skal du omgående holde op med at tage Moxifloxacin tabletter og informere din læge.
 • Du kan udvikle diarré under eller efter indtagelse af antibiotikamidler, herunder Moxifloxacin tabletter. Hvis denne bliver alvorlig eller vedvarende, eller du bemærker, at din afføring indeholder blod eller slim, skal du omgående holde op med at tage Moxifloxacin tabletter og konsultere din læge. Du må ikke tage medicin, der stopper eller nedsætter tarmfunktionen.
 • Moxifloxacin tabletter kan forårsage smerte og betændelse i dine sener, selv inden for 48 timer fra behandlingsstart og i op til adskillige måneder efter afbrydelse af behandling med Moxifloxacin tabletter. Risikoen for betændelse og seneruptur øges, hvis du er ældre, eller hvis du også tager kortikosteroider. Ved det første tegn på smerte eller betændelse skal du holde op med at tage Moxifloxacin tabletter, hvile de(n) berørte ekstremitet(er) og omgående konsultere din læge. Undgå al unødvendig motion, da denne kan øge risikoen for en seneruptur. (se punkterne Tag ikke Moxifloxacin tabletter og 4. Bivirkninger).
 • Hvis du er ældre og har nyreproblemer, skal du sørge for at drikke rigeligt, mens du tager Moxifloxacin tabletter. Hvis du bliver dehydreret, kan dette øge risikoen for nyresvigt. 

 • Hvis dit syn svækkes, eller hvis dine øjne synes at blive påvirket, mens du tager Moxifloxacin tabletter, skal du omgående konsultere en øjenspecialist (se punkterne Trafik- og arbejdssikkerhed og 4. Bivirkninger). 

 • Quinolon-antibiotikamidler kan gøre din hud mere følsom over for sollys eller UV-lys. Du skal undgå længerevarende eksponering over for sollys eller stærkt sollys og må ikke gå i solarium eller tage andet UV-lys, mens du tager Moxifloxacin tabletter.
 • Virkningen af Moxifloxacin tabletter til behandling af alvorlige forbrændinger, infektioner i bindevævet og diabetiske fodinfektioner med osteomyelitis (infektioner i knoglemarven) er ikke fastlagt. 

Brug til børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn og unge under 18 år, fordi virkningen og sikkerheden ikke er blevet fastlagt for denne aldersgruppe (se punktet Tag ikke Moxifloxacin tabletter). 

Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin tabletter

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Vær klar over følgende i forbindelse med Moxifloxacin tabletter: 

 • Hvis du tager Moxifloxacin tabletter og anden medicin, der påvirker dit hjerte, er der en øget risiko for at ændre din hjerterytme. Tag derfor ikke Moxifloxacin tabletter sammen med følgende lægemidler: 

  • lægemidler, der tilhører gruppen af antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) 

  • antipsykotika (f.eks. phenothiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) 

  • tricykliske antidepressiva 

  • visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, saquinavir, intravenøs erythromycin, pentamidin, malariamidler især halofantrin) 

  • visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin) 

  • andre lægemidler (f.eks. cisaprid, intravenøs vincamin, bepridil og diphemanil). 

 • Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager anden medicin, der kan sænke dit kaliumniveau i blodet (f.eks. visse diuretika, visse afføringsmidler og lavementer [høje doser] eller kortikosteroider [anti- inflammatorisk medicin], amphotericin B) eller forårsage en langsom hjertefrekvens, da disse også kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser under behandling med moxifloxacin.
 • Al medicin, der indeholder magnesium eller aluminium (som f.eks. antacider for fordøjelsen), jern, zink eller didanosin eller et lægemiddel, der indeholder sucralfat (til behandling af mavelidelser), kan reducere virkningen af Moxifloxacin tabletter. Tag din Moxifloxacin tabletter 6 timer før eller efter indtagelsen af den anden medicin. 

 • Indtagelse af medicin, der indeholder kul, på samme tid som Moxifloxacin tabletter reducerer virkningen af Moxifloxacin tabletter. Det frarådes at anvende disse lægemidler sammen. 

 • Hvis du i den aktuelle situation tager medicin til fortynding af dit blod (orale antikoagulanter som f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt, at din læge overvåger din blodkoaguleringstid.

Brug af Moxifloxacin tabletter sammen med mad og drikke

Moxifloxacin tabletter kan tages med eller uden mad (herunder mejeriprodukter). 

Graviditet, amning og fertilitet

Tag ikke Moxifloxacin tabletter, hvis du er gravid eller ammer. 

  

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Dyrestudier indikerer ikke, at din fertilitet vil blive nedsat ved at tage dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moxifloxacin tabletter kan få dig til at føle dig svimmel eller ør, du kan opleve et pludseligt forbigående synssvigt, eller du kan besvime et kort øjeblik. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du er påvirket. 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Moxifloxacin tabletter kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Moxifloxacin tabletter

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Den anbefalede dosis for voksne er en 400 mg filmovertrukket tablet en gang dagligt. 

 

Moxifloxacin tabletter er til oral brug. Synk tabletten hel (for ikke at mærke den bitre smag) og sammen med rigelig væske. Du kan tage Moxifloxacin tabletter med eller uden mad. Forsøg at tage tabletten på omtrent det samme tidspunkt hver dag. 

 

Den samme dosis kan tages af ældre patienter, patienter med en lav kropsvægt eller patienter med nyreproblemer. 

 

Den periode, du skal tage Moxifloxacin tabletter i, afhænger af din infektion. Medmindre din læge siger andet, vil din behandling være følgende: 

 • ved pludselig forværring (akut eksacerbation) af kronisk bronchitis 5-10 dage 

 • ved infektion af lungerne (lungebetændelse) undtagen ved lungebetændelse, som starter under en hospitalsindlæggelse 10 dage 

 • ved akut infektion af bihulerne (akut bakteriel sinusitis) 7 dage 

 • Milde til moderate infektioner i de øvre genitalier hos kvinder (underlivsbetændelse), herunder infektion i æggelederne og infektion i livmoderslimhinden. 14 dage 

Når Moxifloxacin tabletter anvendes til at fuldføre et behandlingsforløb, der er påbegyndt med moxifloxacin-opløsning til infusion, er den anbefalede anvendelsesvarighed: 

 • Infektion i lungerne (lungebetændelse), som patienten har pådraget sig uden for hospitalet 7-14 dage 

De fleste patienter med lungebetændelse gik over til oral behandling med Moxifloxacin tabletter inden for 4 dage. 

 • Infektioner i hud og bløddele 7-21 dage 

De fleste patienter med infektioner i hud og bløddele gik over til oral behandling med Moxifloxacin tabletter inden for 6 dage. 

  

Det er vigtigt, at du fuldfører behandlingsforløbet, selvom du begynder at føle dig bedre tilpas efter nogle få dage. Hvis du holder op med at tage Moxifloxacin tabletter for hurtigt, kureres din infektion måske ikke helt, og den kan vende tilbage, eller din tilstand kan forværres. De bakterier, der forårsagede din infektion, kan blive resistente over for Moxifloxacin tabletter.
 

Behandlingens anbefalede dosis og varighed må ikke overskrides (se pkt. 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin tabletter, Advarsler og forsigtighedsregler). 

Hvis du har taget for mange Moxifloxacin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moxifloxacin tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Moxifloxacin tabletter

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage den lige så snart, du kommer i tanke om det den samme dag. Hvis du ikke husker det den samme dag, skal du tage din normaldosis (en tablet) den næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Moxifloxacin tabletter

Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel for hurtigt, kureres din infektion måske ikke helt. Tal med din læge, hvis du ønsker at holde op med at tage dine tabletter, før behandlingsforløbet er færdigt.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål i forbindelse med dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Informer omgående din læge, som vil stoppe behandlingen, hvis du har nogle af følgende symptomer på alvorlige allergiske reaktioner: 

 • pludseligt åndedræts-, tale- eller synkebesvær 

 • hævelse af læber, tunge, ansigt eller hals 

 • ekstrem svimmelhed eller kollaps 

 • alvorligt eller kløende hududslæt, specielt hvis dette viser blæredannelse og ømhed ved øjne, mund eller kønsorganer 

Kontakt omgående din læge, hvis du bemærker et af følgende punkter: 

 • Alvorlig diarré, der indeholder blod og/eller slim (antibiotisk relateret colitis inklusive pseudomembranøs colitis), som meget sjældent kan udvikle sig til komplikationer, der er livstruende. Din læge kan stoppe behandlingen. 

 • Ændringer i dit hjerteslag (hjertebanken, uregelmæssigt og hurtigt hjerteslag, brystsmerte, besvimelse, hjertestop). Din læge kan have brug for at udføre et EKG for at måle din hjerterytme. Du skal holde op med at tage Moxifloxacin tabletter. 

 • Alvorlig leverbetændelse, som kan føre til livstruende leversvigt (herunder dødsfald). Tegnene kan være: 

  • du begynder pludselig at føle dig utilpas 

  • gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene eller på huden) 

  • mørk urin 

  • hudkløen 

  • tendens til at bløde 

  • tankeforstyrrelser eller søvnløshed 

 • Depression (inklusive selvskader, selvmordstanker/selvmordsforsøg). Hvis du udvikler sådanne reaktioner, skal behandlingen med Moxifloxacin tabletter stoppes. 

 • Alvorlige hudreaktioner herunder alvorlig blæredannelse og afskalning af huden og slimhinderne (Steven-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse). 

Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppigheder:

Almindelig, forekommer hos 1 til 10 pr. 100 brugere: 

 • Infektioner, der er forårsaget af resistente bakterier eller svampe, f.eks. orale og vaginale infektioner, der er forårsaget af candida (trøske) 

 • Hovedpine 

 • Svimmelhed 

 • Utilpashed (kvalme) 

 • Syg (opkastning) 

 • Mavepine 

 • Diarré 

 • Forøgelse af et specielt leverenzym i blodet (transaminaser) 

Ikke almindelig, forekommer hos 1 til 10 pr. 1.000 brugere 

 • Allergisk reaktion 

 • Lavt antal røde blodlegemer (anæmi) 

 • Lavt antal hvide blodlegemer 

 • Lavt antal specielle hvide blodlegemer (neutrofiler) 

 • Fald eller stigning i specielle blodlegemer, der er nødvendige til blodkoagulering 

 • Øget antal specialiserede hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • Reduceret blodkoagulering 

 • Øget antal blodlipider (fedtindhold) 

 • Følelse af at være ængstelig, rastløs eller nervøs 

 • Snurrende følelse (prikkende fornemmelse) og/eller følelsesløs 

 • Smagsændringer (i meget sjældne tilfælde smagstab) 

 • Følelse af forvirring og desorientering 

 • Søvnproblemer (f.eks. søvnløshed eller søvnighed) 

 • Rysten 

 • Følelse af svimmelhed (dreje rundt eller falde omkuld) 

 • Synsproblemer (herunder dobbelt eller sløret syn) 

 • Udvidelse af blodkarrene (blussen) 

 • Åndedrætsbesvær (herunder astmatiske tilstande) 

 • Nedsat appetit og fødeindtagelse 

 • Tarmluft og forstoppelse 

 • Mavetilfælde (fordøjelsesbesvær eller halsbrand) 

 • Mavebetændelse 

 • Forøgelse af et specielt fordøjelsesenzym i blodet (amylase) 

 • Problemer med leverfunktion (herunder forøgelse af et specielt leverenzym i blodet (LDH)), forøgelse af bilirubin i blodet, forøgelse af et specielt leverenzym i blodet (gamma-glutamyl-transferase og/eller alkalisk fosfatase) 

 • Kløen, udslæt, nældefeber, tør hud 

 • Ledsmerte, muskelsmerte 

 • Dehydrering 

 • Følelse af utilpashed (usædvanlig svag eller træt), smerter i f.eks. ryg, bryst, bækkensmerter og smerter i lemmerne 

 • Svedafsondring 

Sjælden, forekommer hos 1 til 10 pr. 10.000 brugere: 

 • Smerter og hævede sener (tendonitis) 

 • Forøget blodsukker 

 • Forhøjet blodurinsyre 

 • Følelse af psykisk uligevægt 

 • Hallucination 

 • Problemer med hudfølefornemmelse 

 • Ændringer i lugtesans (herunder manglende lugtesans) 

 • Unormale drømme 

 • Problemer med balance og koordinering (på grund af svimmelhed) 

 • Krampeanfald 

 • Nedsat koncentrationsevne 

 • Talebesvær 

 • Delvist eller helt hukommelsestab 

 • Problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed og/eller kraftesløshed i lemmerne 

 • Ringen eller støj i ørene, nedsat hørelse herunder døvhed (normalt reversibel) 

 • Højt eller lavt blodtryk 

 • Synkebesvær 

 • Mundbetændelse 

 • Muskelkramper eller -trækninger 

 • Muskelsvækkelse 

 • Nyreproblemer (herunder en stigning i resultater af speciallaboratorietest af nyre som urinstof og kreatinin), nyresvigt 

 • Hævelse (af hænder, fødder, ankler, læber, mund eller hals, ødemer) 

Meget sjælden, forekommer hos færre end 1 pr. 10.000 brugere 

 • Ændringer i hud og slimhinder (smertefulde blærer i mund/næse eller på penis/vagina) 

 • Seneruptur 

 • Øget blodkoagulering, betydeligt fald i specielle hvide blodlegemer (agranulocytose) 

 • En følelse af ikke at være sig selv 

 • Forbigående synstab 

 • Øget hudfølsomhed 

 • Ledbetændelse 

 • Følelse af stive muskler 

 • Forværring af symptomerne på myasthenia gravis (unormal muskeltræthed, der fører til svækkelse og i alvorlige tilfælde lammelse) 

Der har også været meget sjældne tilfælde af følgende bivirkninger, der er indberettet efter behandling med andre quinolon-antibiotikamidler, som måske også vil kunne forekomme under behandling med Moxifloxacin tabletter:
 • Øgede koncentrationer af blodnatrium 

 • Øgede koncentrationer af blodcalcium 

 • En særlig type reduceret rødt blodbillede (hæmolytisk anæmi) 

 • Muskelreaktioner med muskelcelleskade 

 • Øget hudfølsomhed over for sollys eller UV-lys. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moxifloxacin tabletter indeholder

 • Aktivt stof/aktive stoffer: moxifloxacin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mg moxifloxacin som hydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Tabletkerne: Mikrokrystallincellulose, croscarmellosenatrium, copolyvidon, prægelatiniseret stivelse, talkum, vandfri kolloid silica og magnesiumstearat.
  Filmovertrækning: Opadry II 85F18422: Macrogol 3350, rød jernoxid (E172), polyvinylalkohol, titaniumdioxid (E171), talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Hver lyserød filmovertrukken tablet er kapselformet og præget med “400” på den ene side. Moxifloxacin tabletter er pakket i æsker, der indeholder aluminium/aluminiumsblister

De leveres i pakninger med 5, 7 og 10 filmovertrukne tabletter og i hospitalspakninger med 25, 50, 70, 80 eller 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

DOUBLE-E PHARMA LTD. 

7th Floor, Hume House, Ballsbridge  

Dublin 4 

Irland 

Fremstiller:

Laboratoires BTT  

ZI de Krafft,  

67150 Erstein,  

Frankrig 

Lokal repræsentant:  

Copharma ApS  

Kanalholmen14-18  

2650 Hvidovre  

Danmark 

Dette lægermiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Storbritannien Moxifloxacin 400 mg film-coated tablets 

Kroatien Moksifloksacin DOUBLE-E PHARMA 400 mg filmom obložene tablete 

Finland Moxifloxacin Double-E Pharma 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Holland Moxifloxacin Double-E Pharma 400 mg filmomhulde tabletten 

Sverige Moxifloxacin Double-E Pharma 400 mg filmdragerade tabletter 

Frankrig Moxifloxacine Biogaran 400 mg, comprimé pelliculé 

Portugal Moxifloxacina DOUBLE-E PHARMA 400 mg comprimidos revestidos por película 

Tyskland Moxifloxacin DOUBLE-E PHARMA 400 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...