Bricanyl Turbuhaler

inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bricanyl® Turbuhaler®, inhalationspulver 0,25 mg/dosis

og 0,5 mg/dosis

Terbutalinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Bricanyl Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler
 3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl Turbuhaler er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin.  

 

Bricanyl Turbuhaler indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene, og herved ophæves den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Turbuhaler, følger medicinen med ned i dine lunger. Bricanyl Turbuhaler virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i op til 6 timer. Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær.  

 

Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling på nær ved alvorlige problemer med vejrtrækningen. Bricanyl Turbuhaler må ikke anvendes alene til regelmæssig behandling af astma eller andre problemer med vejrtrækningen. Hvis du bruger Bricanyl hver dag, så bør lægen også have udskrevet en anden type medicin, som hjælper med at nedsætte hævelsen og betændelsen i dine lunger.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

 • Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dosis indeholder 100 eller 200 doser (se på etiketten). En dosis (en inhalation) indeholder 0,25 mg terbutalinsulfat.
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis indeholder 100 doser. En dosis (en inhalation) indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

 • hvis du er allergisk over for terbutalin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Bricanyl Turbuhaler hvis 

 • du har haft nogle ualmindelige reaktioner ved behandling med Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) eller ved brug af anden medicin.
 • du har andre helbredsmæssige problemer, specielt hvis du har eller har haft hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme, smerter ved hjertet (angina), sukkersyge eller forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). Du skal altid informere din læge om al den medicin, du bruger, også den der er købt uden recept. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler”. I nogle tilfælde skal Bricanyl Turbuhaler anvendes med forsigtighed.

Hvis du bliver behandlet med anden astmamedicin (af typen binyrebarkhormoner), skal du fortsætte denne behandling mens du tager Bricanyl Turbuhaler, også selvom dine symptomer aftager. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved.  

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Visse typer narkose bør undgås, når du tager Bricanyl Turbuhaler, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narkoselægen, hvis du tager Bricanyl Turbuhaler.  

 

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Bricanyl Turbuhalers virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl Turbuhaler anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-derivater, steroider, digoxin og vanddrivende lægemidler). Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen. 

 

Vær opmærksom på, at dette også kan ske med lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Bricanyl Turbuhaler.  

 

Graviditet: Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, men rådfør dig med din læge. Bricanyl Turbuhaler kan hæmme veerne under fødslen.  

 

Amning: Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken.  

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at du anvender Bricanyl Turbuhaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler

Du bør kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling.  

  

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl Turbuhaler, have brug for hjælp fra en voksen. 

 

Doseringen er individuel.  

  

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,50 mg/dosis:  

Voksne og børn 12 år og ældre:  

1 sug (svarende til 0,5 mg) efter behov. Er det nødvendigt, kan dosis øges til 3 sug (1,5 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 12 sug (6 mg).  

  

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,25 mg/dosis:  

Børn i alderen 3-11 år:  

1-2 sug (svarende til 0,25 - 0,50 mg) efter behov. Er det nødvendigt kan dosis øges til 4 sug (1 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 16 doser (4 mg).  

  

Tag altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med din læge.  

  

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet.  

  

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbuhaler, for at mindske risikoen for bivirkninger. 

Hvis du har taget for meget Bricanyl Turbuhaler 

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger. Symptomer på overdosering er: Hovedpine, kvalme, angst, rysten, muskelkramper, hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme og evt. blodtryksfald (besvimelse). Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet ,og du føler dig utilpas.  

Hvis du har glemt at tage Bricanyl Turbuhaler 

Bricanyl Turbuhaler bør anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Hovedpine, rysten.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. Langvarige muskelkramper. Hjertebanken.  

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed.  

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Kvalme, hududslæt, nældefeber.  

 

Selvom det ikke er kendt nøjagtigt, hvor ofte det sker, kan nogle personer lejlighedsvis opleve brystsmerter (på grund af hjerteproblemer såsom angina). Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du er i behandling med Bricanyl Turbuhaler, men stop ikke med behandlingen, før du har talt med din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Bricanyl Turbuhaler tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver indeholder:

 • Aktivt stof: Terbutalin som terbutalinsulfat.
 • Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpestoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator. 0,25 mg/dosis: Hver inhalator indeholder 200 doser. Hver pakning indeholder 1 inhalator (1x200 doser). 0,5 mg/dosis: Hver inhalator indeholder 100 doser.  

Hver pakning indeholder 1 eller 2 inhalatorer (1x100 doser eller 2x100 doser).  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S  

Arne Jacobsens Alle 13  

2300 København S 

Fremstiller

AstraZeneca, Södertälje, Sverige 

 

© AstraZeneca 2016 

Klargøring af Bricanyl Turbuhaler-inhalator

Inden du bruger din nye Bricanyl Turbuhaler-inhalator for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Bricanyl Turbuhaler-inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Bricanyl Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation. 

1. Skru den hvide beskyttelseshætte af. 

2. Hold din Turbuhaler lodret med det blå bundstykke nedad. 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler. Drej bundstykket én gang frem, så langt du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbuhaler er nu klar til brug. Selvom du drejer bundstykket frem og tilbage flere gange, vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din Turbuhaler, når du har brug for den. 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

4. Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler. 

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Bricanyl Turbuhaler hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst. 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

6. Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6. 

7. Skru beskyttelseshætten på efter brug. 

8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud. 

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af. 

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug

 • Turbuhaler indeholder 100 eller 200 doser (inhalationer). Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i din Turbuhaler.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny Turbuhaler i brug.

 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...