Bricanyl Retard

depottabletter 5 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bricanyl® Retard, depottabletter, 5 mg og 7,5 mg

Terbutalinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Bricanyl Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Retard 
 3. Sådan skal du tage Bricanyl Retard 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl Retard depottabletter indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene, og herved ophæves den forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med astma. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.  

 

Depottabletterne er fremstillet, så det virksomme indholdsstof langsomt bliver frigivet i løbet af 6-8 timer. Depottabletten virker således i op til 12 timer. Du skal bruge Bricanyl Retard til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær.  

 

Du skal kun anvende Bricanyl Retard til vedligeholdelsesbehandling af stabil astma. Bricanyl Retard må ikke anvendes alene til regelmæssig behandling af astma eller andre problemer med vejrtrækningen. Hvis du bruger Bricanyl Retard hver dag, så bør lægen også have udskrevet en anden type medicin, som hjælper med at nedsætte hævelsen og betændelsen i dine lunger.  

Bricanyl Retard virker ikke på et astmaanfald, der er i gang.  

  

Lægen kan have givet dig Bricanyl Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Retard

Tag ikke Bricanyl Retard:

 • hvis du er allergisk over for terbutalinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Bricanyl Retard, hvis du har hjerte-/karsygdom, høj og uregelmæssig puls, brystsmerter, og du er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin, du har sukkersyge eller for højt stofskifte.  

 

Kontakt din læge, hvis medicinen ikke har samme virkning, som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød, eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger.  

 

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidigt tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer (xanthinderivater) eller binyrebarkhormon. Tal med din læge.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontol, at du er i behandling med Bricanyl Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Du kan tage Bricanyl Retard sammen med anden medicin, men tal med din læge først, hvis du er i behandling for: 

 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin).
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge).

Eller du er i behanding med: 

 • Medicin, der øger hjerterytmen.
 • Vanddrivende midler.
 • Binyrebarkhormon.
 • Astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer (xanthinderivater).

Visse typer narkose bør undgås, når du tager Bricanyl Retard, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narkoselægen, hvis du tager Bricanyl Retard.  

 

Hvis du bliver behandlet med anden astmamedicin (af typen binyrebarkhormoner), skal du fortsætte denne behandling mens du tager Bricanyl Retard, også selvom dine symptomer aftager. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved.  

Hvis du begynder at mærke en nedsat virkning af Bricanyl Retard og derfor oplever, at du behøver tage højere doser end normalt, skal du kontakte din læge. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Bricanyl Retard.  

 

Graviditet:  

Du kan bruge Bricanyl Retard, men rådfør dig med din læge. Bricanyl Retard skal anvendes med forsigtighed i slutningen af graviditeten, da det får livmoderen til at slappe af. Bricanyl Retard kan hæmme veerne under fødslen. 

  

Amning:  

Du kan bruge Bricanyl Retard, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken.  

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du fortælle stævnelægen, at du anvender Bricanyl Retard, inden konkurrencen begynder. (Se www.doping.dk eller kontakt Team Danmark for yderligere information). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Retard påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Bricanyl Retard

Tag altid Bricanyl Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen.  

 

Du skal sluge depottabletten hel, du må ikke tygge eller knuse den. Den tomme depottablet kan passere uændret gennem tarmkanalen, og du kan evt. se den i afføringen.  

Den anbefalede dosis er: 

Brug til voksne:  

1 depottablet på 5 mg eller 7,5 mg morgen og aften. Hvis du har natlige symptomer, kan du tage begge depottabletterne om aftenen.  

Hvis du har taget for meget Bricanyl Retard

Brug kun det antal depottabletter, som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger.  

Symptomer på overdosering er:  

Hovedpine, kvalme, angst, rysten, muskelkramper, hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme og evt. blodtryksfald (besvimelse). Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Bricanyl Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Hvis du har glemt at tage Bricanyl Retard

Hvis du har glemt at tage en depottablet, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste depottablet, så spring den glemte depottablet over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte depottablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling.  

Alvorlige bivirkninger:

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls, utilpashed eller besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Fortæl din læge, hvis du oplever disse symptomer, mens du bliver behandlet med Bricanyl Retard, men stop ikke med at tage din medicin, medmindre din læge fortæller dig det.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Hovedpine.
 • Rysten.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)  

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Længerevarende muskelkramper.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Kvalme.
 • Hududslæt og nældefeber.
 • Søvn- og adfærdsforstyrrelser som uro, hyperaktivitet og rastløshed.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstra hjerteslag. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bricanyl Retard utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Bricanyl Retard tørt.
 • Brug ikke Bricanyl Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Retard, depottabletter 5 mg og 7,5 mg, indeholder:

 • Aktivt stof: Terbutalinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Polyvinylchlorid. Silica, kolloid, vandfri. Vinsyre. Stearylalkohol. Ethylcellulose. 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Udseende: 

Bricanyl Retard, depottabletter 5 mg, er runde, bikonvekse, hvide til svagt gule og mærket med A/TS.  

Bricanyl Retard, depottabletter 7,5 mg, er runde, bikonvekse, hvide til svagt gule og mærket med A/BD.  

  

Pakningsstørrelser:  

100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S  

Arne Jacobsens Allé 13  

2300 København S 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige. 

 

© AstraZeneca 2016 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...