Tobramycin "Paranova"

depotøjendråber 3 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tobramycin Paranova 3 mg/ml depotøjendråber, opløsning

tobramycin 

  

Tobramycin Paranova svarer til Tobrex® Depot. 

Tobrex® er et registreret varemærke, som tilhører Novartis AG. 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.
 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Tobramycin Paranova 

 3. Sådan skal De bruge Tobramycin Paranova 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Tobramycin Paranova indeholder det aktive stof tobramycin som er et bredspektret antibiotikum.  

Tobramycin Paranova anvendes til behandling af øjeninfektioner. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge TOBRAMYCIN PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke Tobramycin Paranova, hvis De:

 • er allergisk over for tobramycin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De bruger Tobramycin Paranova.
 

Kontakt straks lægen, hvis De:
 

 • får kløende øjenlåg, hævelse eller rødme i øjet, blæredannelse, hududslæt, overfølsomhedsreaktioner så som åndedrætsbesvær og besvimelse.

  

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ved langtidsbehandling med Tobramycin Paranova kan det ske, at der udvikles en ny infektion med bakterier eller svampe. 

 • Brug af kontaktlinser frarådes under behandlingen med Tobramycin Paranova. Det frarådes generelt at anvende kontaktlinser ved infektioner i øjnene.

Brug af anden medicin sammen med Tobramycin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis De bruger mere end ét øjenlægemiddel, skal der gå mindst 5 minutter i mellem brugen af de forskellige lægemidler. Hvis De bruger øjensalve skal denne anvendes sidst.
 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Tobramycin Paranova efter aftale med lægen. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis De ammer, må De kun bruge Tobramycin Paranova efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tobramycin Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
I forbindelse med drypningen af Tobramycin Paranova kan der forekomme sløret syn eller synsforstyrrelser. Vent derfor med at køre bil eller betjene maskiner til synet er klart igen.
 

Tobramycin Paranova indeholder benzododecinium bromid

Tobramycin Paranova indeholder konserveringsmidlet benzododecinium bromid som kan give irritation af øjnene.
Undgå kontakt med bløde kontaktlinser da disse kan blive misfarvet. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter før De sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal De bruge TOBRAMYCIN PARANOVA

Brug altid Tobramycin Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tobramycin Paranova må kun bruges i øjnene. 

 

Flasken skal være tæt tillukket når den ikke er i brug. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre: 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange daglig (morgen og aften) i 6-8 dage. 

 

Ved alvorlige betændelser (infektioner): 

1. dag: Dryp det/de angrebne øje/øjne 4 gange i dagtimerne. 

Derefter skal du dryppe 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange daglig (morgen og aften) i 5-7 dage. 

 

Brug til børn: De kan bruge Tobramycin Paranova til børn fra 1 år og opefter. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Kontakt lægen, hvis De tager andet antibiotika. 

 

BRUGSANVISNING

Vær opmærksom på, at flaskens dråbespids ikke må berøre øjenlåget, de omgivende øjenomgivelser og andre flader, da der er risiko for forurening af dråbespidsen og øjendråberne. 

 

Sådan bruger De Tobramycin Paranova korrekt: 

Tobramycin "Paranova" Paranova Danmark A/S, depotøjendråber 3 mg/ml 

 1. Hent flasken med Tobramycin Paranova. 

 2. Vask Deres hænder, og placer Dem foran et spejl. 

 3. Hætten af flasken skrues af og kraven fjernes. 

 4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger (billede 1) 

 5. Læn hovedet bagover. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, så der dannes en ”lomme” mellem det nedre øjenlåg og dit øje. Placer dråben der. 

 6. Spidsen af flasken holdes tæt hen til øjet. De kan evt. bruge et spejl, hvis det gør det nemmere. 

 7. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øjendråberne i flasken. 

 8. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af flasken er alt, der skal til (billede 2). 

 9. Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe Tobramycin Paranova ad gangen (billede 3). 

 10. Hvis De bruger Tobramycin Paranova i begge øjne, gentages trinnene 4-9 for det andet øje. 

 11. Umiddelbart efter brug lukkes flasken omhyggeligt. 

 12. Brug kun én flaske ad gangen. 

 

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen. 

 

Hvis De har brugt for meget Tobramycin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Tobramycin Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Tobramycin Paranova. 

 

Hvis De har glemt at bruge Tobramycin Paranova

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den glemte dosis så snart De kommer i tanke om den glemte dosis. Hvis det snart er tid for den næste dosis, skal De blot fortsætte med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis De holder op med at bruge Tobramycin Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 • Rødmen og kløe i øjet. 

 • Øget tåredannelse. 

 • Rødmen i den hvide del af øjet pga. bristede blodkar.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Kløe, rødmen, hævelse af øjenomgivelserne og øget tårevæske pga. allergi. 

 • Hævede og røde øjenlåg. 

 • Ubehag, puds og hævelse af øjet. 

 • Nedsat syn, sløret syn. 

 • Smerter i øjet, tørhed i øjet. 

 • Hornhindebetændelse, ridse på hornhinden. 

 • Tab af øjenbryn og/eller øjenvipper. 

 • Nældefeber, udslæt, kløe, tørhed, tab af pigment.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 • Øjenirritation, øjenlågskløe, udslæt. 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tobramycin Paranova utilgængeligt for børn. 

 • Tobramycin Paranova skal kasseres 4 uger efter åbning. 

 • Brug ikke Tobramycin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tobramycin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Tobramycin 3 mg/ml. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Xanthangummi (E415), benzododecinium bromid (BDAB), mannitol (E421), trometamol, borsyre (E284), polysorbat 80 (E433), svovlsyre og/eller natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tobramycin Paranova er en klar og farveløs opløsning. 

 

Tobramycin Paranova findes i pakningsstørrelserne 1 x 4 ml samt 1 x 5 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...