Humalog KwikPen

injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge

Eli Lilly NL

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Humalog 100 E/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.
 • Lægen har ordineret Humalog KwikPen til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humalog KwikPen  

3. Sådan skal du bruge Humalog KwikPen  

4. Bivirkninger 

5. Opbevaring  

6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Humalog KwikPen anvendes til at behandle diabetes. Det virker hurtigere end almindelig human insulin, fordi insulinmolekylet er blevet ændret en smule.  

 

Du får diabetes, hvis din bugspytkirtel ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere dit blodsukkerniveau. Humalog er en erstatning for dit eget insulin og bruges til at kontrollere dit blodsukker på langt sigt. Det virker meget hurtigt og i kortere tid end opløselig insulin (2-5 timer). Du bør normalt anvende Humalog indenfor 15 minutter før eller efter et måltid.  

 

Din læge kan bede dig om at bruge Humalog KwikPen sammen med et længerevirkende insulin. Til hver insulintype hører en separat indlægsseddel med oplysninger om den enkelte insulintype. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. Vær meget forsigtig, hvis du skal ændre insulin.  

 

Humalog kan bruges af voksne og børn. Humalog kan bruges af børn, når det har en fordel frem for opløselig insulin, f.eks. tidspunktet for injektionen i forhold til måltider. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge HUMALOG KWIKPEN

Brug ikke Humalog KwikPen

 • hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Senere i denne indlægsseddel beskrives, hvordan du skal behandle et mildt tilfælde af hypoglykæmi.
 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for insulin lispro eller et af de øvrige indholdsstoffer i Humalog KwikPen.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Humalog KwikPen

 • Hvis dit blodsukkerniveau er velkontrolleret med din nuværende insulinbehandling, fornemmer du måske ikke advarselssymptomerne, når dit blodsukker bliver for lavt. Advarselssymptomer beskrives senere i denne vejledning. Du må derfor grundigt overveje, hvornår du vil lægge dine måltider, hvor ofte du vil dyrke motion og hvor meget. Du skal også holde nøje øje med dit blodsukkerniveau ved ofte at måle dit blodsukker.
 • Enkelte personer, som har haft hypoglykæmi efter at have skiftet fra animalsk insulin til human insulin har fortalt, at de tidlige advarselssymptomer for human insulin var mindre tydelige eller forskellige fra animalsk insulin. Hvis du ofte har hypoglykæmi eller har svært ved at føle det, bør du tale med din læge om det.
 • Hvis du kan svare JA til et hvilket som helst af nedenstående spørgsmål, skal du fortælle det til din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.
  • Har du været syg for nylig?
  • Har du symptomer fra dine nyrer eller lever?
  • Dyrker du mere motion end normalt?
 • Dit insulinbehov kan også ændres, hvis du indtager alkohol.
 • Du skal også fortælle din læge, diabetessygeplejerske eller dit apotek, hvis du planlægger at rejse til udlandet. Tidsforskellen mellem lande kan betyde, at du skal have dine injektioner og måltider på andre tidspunkter, end når du er hjemme.
 • Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, og som blev behandlet med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, f.eks. hvis du bliver usædvanligt stakåndet eller får hurtig vægtstigning eller væskeansamlinger (ødemer).

Brug af anden medicin

Dit insulinbehov kan ændre sig hvis du bruger ppiller, steroider, skjoldbruskkirtelhormon, orale antidiabetika, acetylsalicylsyre, sulfapræparater, octreotid, beta2-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin), beta-blokkere, visse midler mod depression (monoaminooxidasehæmmere eller selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)), danazol, visse ACE-hæmmere (f.eks. captopril og enalapril) og angiotensin II-receptor blokkere. 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept (se afsnittet ” Vær ekstra forsigtig med at bruge Humalog KwikPen”).  

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

 

Er du gravid, overvejer du at blive gravid eller ammer du? Dit insulinbehov nedsættes sædvanligvis under de første 3 måneder af graviditeten og øges under de resterende 6 måneder af graviditeten. Hvis du ammer, kan det være nødvendigt at justere din insulindosis eller din kost.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du har hypoglykæmi (lavt blodsukker). Vær opmærksom på dette problem i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør drøfte med din læge om bilkørsel er tilrådeligt, hvis du har:  

 • hyppige tilfælde af hypoglykæmi
 • nedsat eller manglende evne til at mærke advarselstegn på hypoglykæmi

3. Sådan skal du bruge HUMALOG KWIKPEN

Kontrollér altid insulinets navn og type på kartonen og pennens etiket, når du får insulinet fra apoteket. Vær opmærksom på, om du får Humalog 100 E/ml KwikPen, som din læge har sagt, at du skal bruge.  

 

Brug altid Humalog KwikPen nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Dosering

 • Du bør normalt injicere Humalog indenfor 15 minutter før et måltid. Hvis det er nødvendigt, kan du injicere Humalog lige efter et måltid. Din læge har fortalt dig præcist, hvor meget du skal bruge, hvornår du skal bruge det og hvor ofte. Lægens instruktioner gælder kun for dig. Følg dem nøjagtigt og besøg dit diabetesambulatorium regelmæssigt.
 • Hvis du ændrer insulintype (f.eks. fra human eller animalsk insulin til et Humalog produkt), skal du måske tage mere eller mindre insulin end før. Dette gælder måske kun den første injektion eller kan være en gradvis ændring over flere uger eller måneder.
 • Injicer Humalog under huden. Du bør kun injicere Humalog i en muskel, hvis din læge har sagt dette.

Klargøring af Humalog KwikPen

 • Humalog er allerede opløst i vand, så du behøver ikke at blande det. Du må dog kun bruge opløsningen, hvis den ser ud som vand. Den skal være klar, farveløs og uden småpartikler. Kontrollér dette før hver injektion.

Klargøring af KwikPennen (se venligst brugsanvisningen)

 • Vask hænderne.
 • Læs brugsanvisningen til din éngangspen. Følg instruktionerne omhyggeligt. Husk at gøre følgende:
  • Brug en ren nål. (Nåle medfølger ikke).
  • Kontrollér insulinflowet før brug. På denne måde sikres det, at der kommer insulin ud, og at eventuelle luftbobler fjernes fra pennen. Der kan stadig være nogle små luftbobler tilbage i pennen. Disse er uskadelige, men hvis luftboblerne er for store, kan det gøre din insulindosis unøjagtig.

Injektion af Humalog

 • Rens huden som anvist før du foretager en injektion. Injicer Humalog under huden, som du er blevet instrueret. Injicer ikke direkte i en blodåre. Efter injektionen skal du lade nålen blive i huden i 5 sekunder for at være sikker på, at du har fået hele din dosis. Gnid ikke på indstiksstedet. Vær opmærksom på, at injicere Humalog mindst 1 cm fra forrige indstikssted og at skifte indstikssted mellem hver injektion, som du er blevet instrueret. Uanset hvilket sted du injicerer, overarm, lår, balde eller mave, virker din Humalog injektion hurtigere end almindelig insulin.
 • Du må ikke injicere Humalog direkte i blodet. Injicer Humalog som din læge eller diabetessygeplejerske har lært dig. Det er kun din læge, der kan give dig Humalog direkte i blodet. Lægen kan benytte sig af denne mulighed i ganske særlige tilfælde, f.eks. under en operation eller hvis dit blodsukker bliver for højt under en sygdom.

Efter injektionen

 • Umiddelbart efter at du har foretaget injektionen, skal du skrue nålen af KwikPennen ved hjælp af nålens ydre hætte. Dette vil bevare insulinet sterilt og forhindre lækage. Det vil også forhindre luft i at trænge ind i pennen samt tilstopning af nålen. Del ikke dine nåle med andre. Del ikke din pen med andre. Sæt penhætten på igen.

Yderligere injektioner

Hver gang du bruger KwikPennen, skal du bruge en ny nål. Før hver injektion skal du fjerne eventuelle luftbobler. Du kan se hvor meget insulin, der er tilbage i KwikPennen, ved at holde pennen lodret med nålen nedad. Skalaen på cylinderampullen viser omtrent hvor mange enheder, der er tilbage.  

 • Bland ikke andet insulin i din éngangspen. Når KwikPennen er tom, skal du ikke bruge den mere. Kassér pennen med forsigtighed - dit apotek eller din diabetessygeplejerske kan fortælle dig, hvordan du skal gøre dette.

Brug af Humalog i en infusionspumpe

 • Kun visse CE-mærkede insulininfusionspumper kan anvendes til infusion af insulin lispro. Før infusion af insulin lispro påbegyndes skal fremstillerens instruktioner studeres for at sikre egnetheden samt andet i relation til den pågældende pumpe. Læs og følg instruktionerne i produktinformationen, der følger med infusionspumpen.
 • Vær sikker på, at du bruger det rigtige reservoir og infusionskateter til din pumpe.
 • Skift infusionssættet for hver 48 timer. Brug aseptisk teknik, når du sætter infusionssættet i.
 • I tilfælde af hypoglykæmi bør infusionen stoppes, indtil det hypoglykæmiske tilfælde er overstået. Hvis det gentages eller hvis svært nedsatte blodsukkerniveauer forekommer, bør du informere din læge eller dit diabetesambulatorium, og du bør overveje, om det er nødvendigt at nedsætte eller stoppe din insulininfusion.
 • En fejl ved pumpen eller tilstopning af infusionssættet kan give en hurtig stigning af blodsukkerniveauet. Hvis du har mistanke om, at insulinflowet er afbrudt, bør du følge instruktionerne i produktinformationen og hvis nødvendigt informere din læge eller dit diabetesambulatorium.
 • Når Humalog bruges i en insulininfusionspumpe, bør det ikke blandes med andet insulin.

Hvis du har taget for meget Humalog

Hvis du tager mere Humalog end du bør, kan det ske, at dit blodsukker bliver for lavt. Mål dit blodsukker. Hvis dit blodsukker er lavt, skal du spise druesukker, sukker eller drikke en sukkerholdig drik. Derefter bør du spise frugt, kiks eller brød efter din læges råd og hvile dig. Dette vil ofte hjælpe dig over et mildt tilfælde af hypoglykæmi eller en mindre insulinoverdosis. Hvis du får det værre, din vejrtrækning bliver overfladisk og din hud bleg, skal du straks kontakte din læge. En injektion med glukagon kan behandle selv svær hypoglykæmi. Indtag druesukker eller sukker efter glukagoninjektionen. Hvis du ikke reagerer på glukagon, skal du på hospitalet. Bed din læge fortælle dig om glukagon.  

 

Hvis du har glemt at tage Humalog

Hvis du glemmer at tage Humalog, kan det ske, at dit blodsukker bliver for højt. Mål dit blodsukker.  

 

Hvis hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) ikke bliver behandlet, kan disse tilstande blive meget alvorlige og forårsage hovedpine, kvalme, opkastning, dehydrering, bevidstløshed, koma og i værste fald medføre døden (se afsnit A og B under pkt. 4).  

 • Opbevar altid ekstra éngangssprøjter og ekstra Humalog hætteglas eller en ekstra pen og cylinderampuller i tilfælde af, at du mister din KwikPen, eller at den bliver beskadiget.
 • Medbring altid noget, der viser, at du er diabetiker.
 • Hav altid sukker på dig.

Hvis du holder op med at tage Humalog

Hvis du holder op med at tage Humalog, kan det ske, at dit blodsukker bliver for højt. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det.  

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Humalog kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Lokal allergi er almindelig (≥ 1/100 til < 1/10). Nogle mennesker får rødme, hævelse eller kløe omkring indstiksstedet. Dette forsvinder sædvanligvis i løbet af få dage til få uger. Kontakt din læge, hvis du oplever dette.
 

Systemisk allergi er sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). Symptomerne er: 

 • udslæt over hele kroppen 
 • faldende blodtryk
 • vejrtrækningsbesvær 
 • hjertebanken
 • hvæsende vejrtrækning 
 • svedtendens

Hvis du tror, at du har denne form for insulinallergi med Humalog, skal du straks kontakte din læge.
 

Lipodystrofi (fortykkelse eller fordybninger i huden) er ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Kontakt din læge, hvis du bemærker, at din hud fortykkes eller får fordybninger ved indstiksstedet.
 

Væskeophobning (ødem, f.eks hævelse i armene, anklerne) er blevet indberettet, specielt i starten af insulinbehandlingen, eller hvis behandlingen ændres for at forbedre kontrollen med dit blodsukker.
 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Almindelige problemer ved diabetes

  

A. Hypoglykæmi 

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) betyder, at der ikke er tilstrækkeligt sukker i blodet. Dette kan skyldes, at: 

 • du tager for meget Humalog eller andet insulin;
 • du springer et måltid over, det bliver forsinket, eller at du ændrer din kost;
 • du motionerer eller arbejder for hårdt lige før eller efter et måltid;
 • du har en infektion, eller du er syg (specielt diarré eller opkastning);
 • der er en ændring i dit behov for insulin; eller
 • du har nyre- eller leverproblemer, der forværres.

Alkohol og visse lægemidler kan påvirke dit blodsukkerniveau.
 

De første symptomer på for lavt blodsukker kommer sædvanligvis hurtigt og inkluderer: 

 • træthed 
 • hjertebanken
 • nervøsitet eller kulderystelser 
 • kvalme
 • hovedpine 
 • koldsved

Hvis du ikke er sikker på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, bør du undgå situationer, som f.eks. bilkørsel, hvor du selv eller andre kan komme i fare på grund af hypoglykæmi. 

  

B. Hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose (syreforgiftning) 

Hyperglykæmi (højt blodsukker) betyder, at din krop ikke har tilstrækkeligt insulin. Hyperglykæmi kan være forårsaget af: 

 • at du ikke tager Humalog eller andet insulin;
 • at du tager mindre insulin, end din læge har anvist;
 • at du spiser mere, end din diæt tillader dig; eller
 • feber, infektion eller følelsesmæssig ubalance.

Hyperglykæmi kan resultere i diabetisk ketoacidose. De første symptomer kommer langsomt over mange timer eller dage. Symptomerne inkluderer følgende: 

 • søvnig 
 • manglende appetit
 • blussende ansigt 
 • frugtagtig ånde
 • tørst 
 • kvalme og opkastning

Svære symptomer er tung vejrtrækning og hurtig puls. Søg lægehjælp straks

  

C. Sygdom 

Hvis du er syg, særligt hvis du har kvalme eller opkastninger, kan dit insulinbehov ændre sig. Selv nårdu ikke spiser normalt, har du stadig brug for insulin. Test din urin eller dit blod, følg de almindelige regler ved sygdom og informér din læge. 

5. Opbevaring

Humalog KwikPen opbevares i et køleskab (2 ºC – 8 ºC), indtil den tages i brug. Må ikke nedfryses.  

 

Opbevar den pen, der er i brug, ved temperaturer (15 ºC – 30 ºC) og kasser den efter 28 dage. Læg den ikke nær varme eller i solen. Du må ikke opbevarer den pen, der er i brug, i køleskabet. Pennen må ikke opbevares med nålen påsat.  

 

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Humalog KwikPen efter udløbsdatoen, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Brug ikke Humalog KwikPen hvis du ser en farvning af produktet, eller der er faste partikler i produktet. Du må kun bruge det, hvis det ser ud som vand. Kontrollér det hver gang du skal injicere dig selv.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Humalog 100 E/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Insulin lispro. Insulin lispro er fremstillet ved gensplejsning. Det er en ændret form for human insulin og er derfor forskellig fra andre humane og animalske insuliner. Insulin lispro er nært beslægtet med human insulin, som er et naturligt hormon, der produceres af kroppens bugspytkirtel.
 • Øvrige indholdsstoffer: m-cresol, glycerol, dinatriumphosphat heptahydrat, zinkoxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden (pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Humalog 100 E/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning er en steril klar farveløs vandig opløsning og indeholder 100 enheder insulin lispro per milliliter (100 E/ml) injektionsvæske. Hver Humalog KwikPen indeholder 300 enheder (3 milliliter).  

Humalog KwikPen leveres i pakker med 5 penne samt i en multipakning med 2 x 5 penne.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

KwikPennen indeholder det samme Humalog, som findes i løse Humalog cylinderampuller. En cylinderampul er blot indbygget i en pen.  

Når pennen er tom, kan du ikke bruge den igen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Humalog 100 E/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning, fremstilles af:

 • Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrig
 • Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH &amp; Co. KG, Teichweg 3, 35396, Giessen, Tyskland.

Indehaver af markedsføringstilladelsen er: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Holland.
 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.  

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 

  

Lietuva 

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600 

  

България 

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40 

  

Česká republika 

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111 

  

Danmark 

Eli Lilly Danmark A/S  

Tlf: +45 45 26 6000 

  

Deutschland 

Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 

  

Eesti 

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal
Tel: +372 6817 280 

  

Ελλάδα 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  

Τηλ: +30 210 629 4600 

  

España 

Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00 

  

France 

Lilly France S.A.S.
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 

  

Hrvatska 

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999 

  

Ireland 

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377 

  

Ísland 

Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000 

  

Italia 

Eli Lilly Italia S.p.A. 

 Tel: + 39- 055 42571 

  

Κύπρος 

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000 

  

Latvija 

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V.  

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 

  

Magyarország  

Lilly Hungária Kft.  

Tel: + 36 1 328 5100 

  

Malta 

Charles de Giorgio Ltd.  

Tel: + 356 25600 500 

  

Nederland 

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 

  

Norge 

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00 

  

Österreich 

Eli Lilly Ges. m.b.H. 

 Tel: + 43-(0) 1 711 780 

  

Polska 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.  

Tel: +48 (0) 22 440 33 00 

  

Portugal 

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600 

  

România 

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000 

  

Slovenija 

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10 

  

Slovenská republika  

Eli Lilly Slovakia, s.r.o. 

 Tel: + 421 220 663 111 

  

Suomi/Finland 

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250 

  

Sverige 

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800 

  

United Kingdom 

Eli Lilly Holdings Limited  

Tel: + 44-(0) 1256 315000 

  

Latvijā 

Eli Lilly and Company Limited pārstāvniecība 
Tel: +371 67364000
 

Brugsanvisning

BRUGSANVISNING

  

KwikPen™ 

Produkt til indgivelse af insulin 


LÆS VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING FØR PENNEN TAGES I BRUG 

  

Introduktion 


 

KwikPennen™ er designet, så den er let at bruge. Det er en éngangspen, der indeholder 3 ml (300 enheder) af 100 E insulin. Du kan injicere fra 1 til 60 enheder insulin i én injektion. Du kan indstille din dosis i trin af 1 enhed. Hvis du indstiller pennen til for mange enheder, kan du korrigere indstillingen, uden at der går noget insulin til spilde. 

  

Læs hele brugsanvisningen inden du bruger KwikPennen, og følg anvisningerne nøje. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan du få for meget eller for lidt insulin.
 

Din KwikPen må kun bruges til dine egne injektioner. Del ikke din pen eller nåle med andre, da der er risiko for, at smitsomme stoffer kan overføres. Brug en ny nål til hver injektion.
 

BRUG IKKE din pen, hvis noget synes at være knækket eller i stykker. Hav altid en ekstra pen på dig i tilfælde af, at du mister din pen, eller den bliver beskadiget.
 

Denne pen anbefales ikke til blinde eller synshæmmede uden hjælp fra en person, som er trænet i korrekt brug af produktet. 

  

Klargøring af KwikPen

  

Vigtige bemærkninger 

 • Læs og følg de anvisninger, der er givet i indlægssedlen for insulinen.
 • Kontroller etiketten på din pen før hver injektion for udløbsdato og for at sikre, at du bruger den rigtige type insulin. Fjern ikke penetiketten.

Bemærk: Din KwikPen har en farvekodet doseringsknap, som passer til farven på penetiketten. Doseringsknappen er vist med gråt i denne brugsanvisning. Pennens base er blå, hvilket viser at den hører til gruppen af Humalog-produkter. 

  

Farvekodekort for doserings-knappen: 

 Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge
Humalog Humalog Mix25 Humalog Mix50 Humalog Basal
 • Din læge har ordineret den mest velegnede type insulin til dig. Ændringer i din insulin- behandling bør kun foretages under lægens vejledning.
 • KwikPen anbefales til brug sammen med nåle fra Becton, Dickinson and Company (BD).
 • Vær sikker på, at nålen er korrekt påsat pennen før brug.
 • Gem denne vejledning til senere brug.

Spørgsmål og svar om klargøring af KwikPen 

 • Hvordan skal min insulin se ud? Nogle typer insulin er uklare mens andre er klare. Kig i indlægssedlen for at se, hvordan din insulin skal se ud.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min dosis er større end 60 enheder? Hvis din dosis er større end 60 enheder insulin, er det nødvendigt med flere injektioner, eller du kan kontakte din læge eller sygeplejerske.
 • Hvorfor skal jeg bruge en ny nål ved hver injektion? Hvis nåle genbruges, kan du få en forkert mængde insulin, en tilstoppet nål, en blokeret pen eller en infektion, da sterilitet ikke længere kan sikres.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke er siker på hvor meget insulin, der bliver tilbage i min ampul? Hold pennen med nålen pegende ned ad. Skalaen på den klare ampulholder viser et estimat på antallet af enheder, der er tilbage. Dette antal må IKKE bruges til at afmåle en insulin dosis.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan fjerne penhætten? Træk hætten lige af. Hvis du har svært ved at fjerne hætten, kan du forsigtigt vride hætten frem og tilbage, og dernæst trække hætten lige af.

Kontrol af insulinflow fra KwikPen

Vigtige bemærkninger 

 • Insulinflowet skal kontrolleres før hver injektion. Insulinflowet skal kontrolleres før hver injektion for at sikre, at pennen er klar til brug.
 • Hvis du ikke kontrollerer at der er insulinflow, kan du få for meget eller for lidt insulin.

Spørgsmål og svar om kontrol af insulinflow 

 • Hvorfor skal jeg kontrollere insulinflowet før hver dosis?
  1. For at sikre, at pennen er klar til brug.
  2. For at bekræfte, at der kommer en stråle af insulin ud gennem nålen, når du trykker doseringsknappen ind.
  3. For at fjerne luft, der kan være i nålen, eller der kan have samlet sig i insulinampullen ved normal brug.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan trykke doseringsknappen helt ind, når jeg kontrollerer insulinflowet fra KwikPennen?
  1. Skift nålen.
  2. Kontroller insulinflowet fra pennen.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kan se luftbobler i insulinampullen? Du skal kontrollere insulinflowet. Husk at opbevare pennen uden nålen påsat, da det kan bevirke, at luft samles i insulinampullen. En lille luftbobbel påvirker ikke din dosis, og du kan fortsætte med at tage din dosis som sædvanligt.

Injektion af din dosis

Vigtige bemærkninger 

 • Brug den injektionsteknik, som din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.
 • Ved at trykke og holde dosisknappen inde og tælle langsomt til 5 inden nålen fjernes, sikrer du dig at du får hele dosen. Hvis der løber insulin ud af pennen, kan det være fordi, at du ikke har holdt den inde i huden længe nok.
 • En dråbe insulin ved nåleenden er normalt og vil ikke påvirke din dosis.
 • Pennen vil ikke tillade, du indstiller mere end det antal enheder, der er tilbage i pennen.
 • Hvis du er i tvivl, om du har fået den fulde dosis, må du ikke tage en ny dosis, Ring til Lilly eller din læge eller sygeplejerske for at få hjælp.
 • Hvis din dosis er større end det antal enheder, der er tilbage i pennen, kan du enten injecere det antal enheder, der er tilbage i din nuværende pen, og derefter afslutte din dosis med en ny pen ELLER injecere den totale dosis med en ny pen.
 • Forsøg ikke at injicere din insulin ved at dreje doseringsknappen. Du vil IKKE modtage din insulin ved at dreje doseringsknappen. Du skal trykke doseringsknappen helt ind for at tilføre hele dosen.
 • Forsøg ikke at ændre på doseringen mens du injicerer.
 • Anvisningerne vedrørende håndtering af nåle er ikke ment som erstatning for lokale, sundheds- faglige eller institutionelle procedurer.
 • Fjern nålen efter afslutning af hver injektion.

Spørgsmål og svar om injektion 

 • Hvorfor er det vanskeligt at trykke doseringsknappen ind, når jeg prøver at injicere?
  1. Nålen kan være tilstoppet. Prøv at påsætte en ny nål. Hvis du gør dette, ser du muligvis at der kommer insulin ud af nålen. Kontroller insulinflowet fra pennen.
  2. Doseringsknappen kan være hård at trykke ind, hvis man trykker hurtigt. Det kan være lettere at trykke doseringsknappen, hvis man trykker langsommere.
  3. Brug af nåle med større diameter vil gøre det lettere at trykke doseringsknappen ind under injektionen. Kontakt din læge eller sygeplejerske for at finde ud af hvilken størrelse nåle, der er bedst for dig.
  4. Hvis doseringsknappen bliver ved med at være besværlig at trykke ind efter at have fulgt ovenstående, kan det være, at du skal have en ny pen.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min KwikPen blokerer? Din pen er blokeret, hvis det er vanskeligt at injicere eller indstille en dosis. For at fjerne blokeringen:
  1. Påsæt en ny nål. Når du gør dette, ser du muligvis, at der kommer insulin ud af nålen.
  2. Kontroller insulinflowet
  3. Indstil din dosis og injicer.

  Forsøg ikke at smøre din pen, da det kan ødelægge funktionsmekanismen.

  Doseringsknappen kan blive hårdere at trykke ind, hvis urenheder (snavs, støv, mad, insulin eller anden væske) kommer ind i pennen. Undgå at få urenheder ind i pennen.
 • Hvorfor løber der insulin ud fra nålen, efter at jeg har afsluttet injektionen? Du kan have taget nålen ud af huden for tidligt.
  1. Vær sikker på, at du kan se et 0 i doseringsvinduet.
  2. Ved næste dosis, tryk og hold doseringsknappen inde og tæl langsomt til 5 før du tager nålen ud.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min dosis er indstillet, og doseringsknappen ved et uheld trykkes ind, uden at der er påsæt en nål?
  1. Drej tilbage til nul
  2. Påsæt en ny nål
  3. Kontroller insulinflowet
  4. Indstil din dosis og injicer.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg indstiller en forkert dosis (for høj eller for lav)? Drej doseringsknappen frem eller tilbage til den rigtige dosis.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser insulin, der løber ud fra nålen, mens jeg indstiller eller korrigerer dosis? Du skal ikke injicere dosis, da det kan være, at du ikke får hele din dosis. Indstil pennen til 0 og kontroller insulinflowet igen (se afsnit om rutinemæssig brug af KwikPen”Kontrol af insulinflowet trin 2B til 2D). Indstil din dosis og injicer.
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan indstille hele min dosis? Du kan ikke indstille en dosis, der er større end det antal enheder, der er tilbage i cylinderampullen. Hvis du for eksempel skal bruge 31 enheder, og der kun er 25 enheder tilbage i pennen, kan du ikke dreje forbi 25. Forsøg ikke at dreje forbi dette punkt. Hvis der kun er en del af en dosis tilbage i pennen, kan du enten:
  1. Injicere dette og bruge en ny pen til den resterende del af dosis, eller
  2. Injicere hele dosis med en ny pen.
 • Hvorfor kan jeg ikke indstille en dosis for at bruge den lille smule insulin, der er tilbage i cylinderampullen? Pennen er designet til at levere minimum 300 enheder insulin. Pennens design forhindrer cylinderampullen i at tømmes helt, fordi den lille resterende mængde insulin ikke kan afgives præcist.

Opbevaring og bortskaffelse

Vigtige bemærkninger 

 • Penne, som ikke er taget i brug, skal opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Brug ikke en pen, der har været udsat for frost.
 • Opbevar den pen, der er i brug, ved stuetemperatur og væk fra varme og lys.
 • Opbevar ikke din pen med nålen påsat. Dette kan medføre, at insulin siver ud af pennen, insulin kan indtørrer inde i nålen og få den til at tilstoppe, eller luftbobler kan dannes i cylinderampullen.
 • Se indlægssedlen for udførlige oplysninger om opbevaring.
 • Efter anbrud bør pennen ikke bruges længere end angivet i indlægssedlen.
 • Kassér brugte nåle i en engangsbeholder, som er punkterfri og kan lukkes, eller som du har fået det vist af din læge eller sygeplejerske.
 • Kassér tomme penne som du har fået det anvist af din læge eller sygeplejerske. Husk at skrue nålen af pennen.
 • Genbrug ikke nålebøtten
 • Spørg din læge eller sygeplejerske om, hvor du kan aflevere den fyldte nålebøtte i dit nærområde.
 • Anvisningerne til håndtering af nåle bør ikke erstatte lokale retningslinjer eller anvisninger af din læge eller sygeplejerske.
 • Opbevar pennen utilgængeligt for børn.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med din KwikPen, så kontakt din læge eller sygeplejerske. 

  

Forberedelse
Sørg for at have følgende ting: KwikPen Ny nål Desinfektionsserviet

  

Humalog® Kwikpen Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 


 

Farvekodekort for doserings-knappen: 

 Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge  Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge
Humalog Humalog Mix25 Humalog Mix50 Humalog Basal

  

Rutinemæssig brug 

Følg denne vejledning ved hver injektion 

  

1. Klargøring af KwikPen 

A.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Træk penhætten lige af. Vrid ikke hætten.  

Fjern ikke penetiketten.  

  

Kontroller din insulin for:  

 • Type
 •  Udløbsdato 
 • Udseende 

Advarsel: Læs altid penetiketten for at sikre dig, at du bruger den korrekte insulintype. 

  

B.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Kun for uklare insulintyper: 

Rul forsigtigt pennen 10 gange.  

Og  

Vend pennen op og ned 10 gange. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Det er vigtigt at blande for at sikre sig, at man får den rigtige dosis. Insulinet skal være ensartet blandet 

  

C.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Tag en ny nål.  

Tag beskyttelses-papiret af den ydre nålehætte.  

  

Brug en desinfektionsserviet til at aftørre gummimembranen for enden af holderen til cylinderampul . 

  

D. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Sæt nålen med den ydre nåle-hætte lige på pennen.  

  

Skru nålen godt fast på pennen. 

 

2. Kontrol af insulinflowet fra KwikPennen 

  

Advarsel: Hvis du ikke kontrollerer insulinflowet fra pennen, kan du få for meget eller for lidt insulin. 

A.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Fjern den ydre nålehætte. Smid den ikke væk.
Fjern og kassér den indre nålehætte. 

  

B.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Indstil 2 enheder ved at dreje doseringsknappen. 

  

C.  

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Hold pennen lodret.
Bank let med en finger på holderen til cylinderampullen for at samle luft i toppen. 

  

D. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

  

Med nålen opad, trykkes doseringsknappen helt i bund og 0 kan ses i doseringsvinduet. 

  

Hold doseringsknappen inde og tæl langsomt til 5. 

  

Kontrollen er udført når en lille stråle af insulin kommer ud af nålens spids. 

  

Hvis der ikke kommer en stråle af insulin ud, skal du gentage trin 2B til 2D op til fire gange.
 

Bemærk: Hvis der ikke kommer en stråle af insulin ud fra nålens spids og det er besværligt at indstille en ny dosis, skal du påsætte en ny nål og kontrollere insulinflowet. 

  

3. Injektion af din dosis 

A.Doseringsknap 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Drej doseringsknappen indtil den ønskede dosis ses i doseringsvinduet. Hvis den dosis, du har drejet, er for høj, kan du dreje doseringsknappen tilbage, til den korrekte dosis. 

  

B. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Sæt nålen ind i huden og brug den injektionsteknik, som din læge eller sygeplejerske har vist dig.
Placer din tommelfinger på doseringsknappen og tryk injektionsknappen helt i bund. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

For at få den fulde dosis skal du holde injektionsknappen helt i bund, mens du langsomt tæller til 5. Tag nålen ud af huden.
 

Bemærk: Kontroller at du kan se et 0 i doseringsvinduet for at bekræfte, at du har fået den fulde dosis. 

  

C. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge
Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på igen.
 

Bemærk: Fjern nålen efter hver injektion for at forhindre, at der kommer luft ind i cylinderampullen. Opbevar ikke pennen med nålen påsat.
 

D. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Fjern nålen ved at dreje på hætten og kassér den, som du har fået det anvist af din læge eller sygeplejerske.
Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge 

Sæt penhætten på igen ved at sætte hættenklipsen overfor doseringsvin- duet og trykke den lige på. 

  

Eksempel: 

10 enheder vises. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge
 

Eksempel: 

15 enheder vises. 

Humalog® Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske 100 E/ml (cartridge
De lige numre står på doseringsknappen. De ulige numre, efter nummer et, vises som optrukne linier.
 

Bemærk: Du kan ikke indstille en dosis, der er større end det antal enheder, der er tilbage i pennen. 

  

Hvis du er i tvivl, om du har fået den fulde dosis, må du ikke tage en ny dosis. 


Denne brugervejledning blev senest ændret april 2014. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 04/2011  

 

Du kan finde yderligere information om Humalog KwikPen på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/  

 

Paralleldistribueret og ompakket af

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...