Lutinus®

vaginaltabletter 100 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

LUTINUS®

100 mg vaginaltabletter

Progesteron  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Lutinus til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus. 

 3. Sådan skal du bruge Lutinus. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Lutinus indeholder det naturlige kvindelige kønshormon progesteron.
 • Lutinus virker på livmoderslimhinden og bidrager til at opretholde graviditet i forbindelse med behandling for barnløshed.
 • Du kan få Lutinus , som en del af behandlingen i forbindelse med (ART), Assisteret Reproduktions Teknologi.
 • Før behandling med Lutinus starter, bør du og din partner undersøges af en læge, med hensyn til årsagen til ufrivillig barnløshed.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus

Brug ikke Lutinus

 • hvis du er allergisk over for progesteron, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lutinus (angivet i punkt 6).
 • hvis du har unormale vaginalblødninger som ikke er blevet vurderet af en læge.
 • hvis du har haft en abort og lægen mistænker at der forelægger væv heraf i livmoderen, eller du har haft graviditet udenfor livmoderen.
 • hvis du har eller har haft alvorlige problemer med leveren.
 • hvis det vides eller mistænkes at du har kræft i bryster eller kønsorganer.
 • hvis du har eller har haft blodpropper i ben, lunger, øjne eller andre steder i kroppen.
 • hvis du lider af porfyri (en gruppe af arvelige eller erhvervede enzymsygdomme).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Lutinus  

 • hvis du oplever smerter i læggene eller brystet, pludselig stakåndethed, eller ophostning af blod, hvilket indikerer mulig blodprop i ben, hjerte eller lunger.
 • hvis du oplever kraftig hovedpine eller opkastninger, svimmelhed, svaghed, eller ændringer i syn eller tale, kraftløshed eller følelsesløshed i arm eller ben, hvilket indikerer en mulig blodprop i hjerne eller øjne.
 • hvis du har haft depression. Tal med lægen hvis du oplever forværring af symptomer på depression.
 • hvis du er over 35 år, ryger eller har risiko for åreforkalkning.
 • Så længe du bruger Lutinus, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. Påvirkning af progesteron kan forværre visse sygdomme (f.eks. mild til moderat nedsat leverfunktion, epilepsi, migræne, astma, nedsat hjerte eller -nyrefunktion, sukkersyge/ insulinfølsomhed).

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Lutinus. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Brug af anden medicin sammen med Lutinus

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • epilepsi (karbamazepin).
  • tuberkulose (rifampin).
  • nedtrykthed (naturlægemiddel perikon).
  • svamp (ketoconazol)
  • svamp i skeden (clotrimazol).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

Graviditet: 

 • Lutinus kan bruges under første trimester af graviditeten hos kvinder som har brug for yderligere progesteron i behandling med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).
 • Risikoen for medfødte misdannelser, herunder kønsabnormaliteter hos drenge- og pigebørn, efter udsættelse af progesteron under graviditeten er ikke fuldstændig klarlagt.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du ikke bruge Lutinus, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lutinus påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner pga. døsighed og/eller svimmelhed. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.  

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lutinus

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Lutinus. 

3. Sådan skal du bruge Lutinus

Brug altid Lutinus nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 tablet (100 mg) indført direkte i skeden tre gange daglig. Behandlingen påbegyndes på æg-udtagningsdagen og bør fortsætte i 30 dage, såfremt graviditet kan bekræftes. 

 

Ældre: 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af kvinder over 65 år. 

 

Børn og unge: 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af kvinder med nedsat nyre eller leverfunktion. 

 

Brugsanvisning

 1. Pak applikatoren ud. 

  Lutinus® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 2. Påsæt en tablet på det tilpassede sted for enden af applikatoren. Tabletten skal sidde godt fast og må ikke falde af. 

  Lutinus® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 3. Applikatoren med tabletten kan føres ind i skeden mens du står, sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde del af applikatoren højt op i skeden. 

  Lutinus® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 4. Tryk på stempelet for at frigøre tabletten. 

  Lutinus® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg 

 5. Tag applikatoren ud igen og skyl den godt i rent og varmt rindende vand, tør den derefter med en ren blød serviet og gem applikatoren til næste gang.

Hvis du har brugt for mange Lutinus

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Lutinus, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Høj dosis af progesteron kan medføre træthed. 

 

Hvis du har glemt at bruge Lutinus

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Lutinus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Lutinus. Hvis progesteronbehandlingen stoppes pludseligt kan det give øget angst, humørsvingninger og øget følsomhed for anfald/kramper. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine
 • Fornemmelse af oppustethed i maveregionen
 • Mavesmerter
 • Kvalme
 • Kramper i livmoderen

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Svimmelhed
 • Søvnløshed
 • Diarré
 • Forstoppelse
 • Nældefeber, udslæt
 • Symptomer fra skeden (f.eks. ubehag, svien, udflåd, tørhed og blødning)
 • Svampeinfektion i skeden
 • Brystsymptomer (f.eks. smerter, hævelse og ømhed)
 • Kløe i underlivet
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Træthed
 • Opkastninger
 • Overfølsomhedsreaktioner

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lutinus utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Lutinus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Lutinus ved almindelig temperatur.
 • Opbevar Lutinus i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lutinus, 100 mg, vaginaltabletter indeholder:

Progesteron 100 mg 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Hydrofob kolloid silica, lactosemonohydrat, pregelatiniseeret majsstivelse, povidon, fedtsyre, natriumhydrogencarbonat, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat.  

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Vaginaltabletten er hvid til råhvid, flad og oval og præget med "FPI" på den ene side og "100" på den anden side.  

 

Lutinus fås i:  

Lutinus 100 mg i pakninger med 21 vaginaltabletter samt en vaginalapplikator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...