Cortiment

depottabletter 9 mg

Ferring

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cortiment, depottabletter

Budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt.Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kanvære skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at bruge Cortiment
 3. Sådan skal du bruge Cortiment
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cortiment depottabletter indeholder det aktive stof kaldet budesonid. Dette tilhører en gruppe af lægemidler kaldet kortikosteroider. Disse anvendes til at reducere inflammation. 

 

Cortiment depottabletter anvendes til voksne til behandling af colitis ulcerosa, som er inflammation i tyktarmen (kolon) og endetarmen (rectum). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cortiment

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Cortiment

 • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cortiment (angivet i afsnit 6).

Cortiment 9 mg depottabletter indeholder lecithin, udvundet fra sojaolie. Hvis du er allergisk over forjordnødder eller soja, må du ikke bruge dette lægemiddel. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Cortiment. 

 • Hvis du har en infektion, såsom en virusinfektion, en bakteriel infektion eller en svampeinfektion;
 • Hvis du har haft tuberkulose (TBC);
 • Hvis du har haft højt blodtryk;
 • Hvis du har diabetes;
 • Hvis du har haft knogleskørhed;
 • Hvis du har haft mavesår;
 • Hvis du har haft grøn stær (glaukom) eller grå stær (katarakt);
 • Hvis et familiemedlem har diabetes eller grøn stær (glaukom);
 • Hvis du har haft leversygdom
 • Hvis du eller et familiemedlem har haft mentale helbreds problemer;
 • Hvis du skal opereres snarest eller hvis du udsættes for anden stress.

Når du bruger Cortiment depottabletter, forsøg at undgå kontakt med personer med mæslinger eller skoldkopper. Informer din læge, hvis du tror at du er blevet smittet med mæslinger eller skoldkopper, mens du tager denne medicin. 

 

Kontakt lægen, før du bruger Cortiment depottabletter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Cortiment

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet , hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er nødvendigt da Cortiment depottabletter påvirker, hvordan noget medicin virker og nogle lægemidler kan påvirke, hvordan Cortirnent depottablet virker. 

 

Fortæl din læge, hvis du tager, for nylig har taget eller har tænkt at tage et af følgende lægemidler: 

 • Steroider, såsom prednisolon eller dexamethason;
 • Cholestyramin, som bruges til at sænke kolesterolniveau eller behandle kløe forårsaget afleverproblemer;
 • Syreneutraliserende middel (antacida);
 • Ketoconazol eller itraconazol, som er lægemidler, der anvendes til behandling af svampeinfektioner ;
 • Lægemidler der indeholder østrogener, såsom hormonbehandling (HRT) og nogle orale præventionsmidler;
 • Hjerteglykosider og diuretika (vanddrivende lægemidler);
 • HIV proteasehæmmere (såsom ritonavir og nelfinavir)
 • Carbamazepin, som anvendes til behandling af epilepsi.

Brug af Cortiment sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Cortirnent depottabletter. Dette kan påvirke virkningen af medicinen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Cortiment depottabletter vil påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner. Der bør udvises forsigtighed, fordi denne type medicin til tider kan medføre svimmelhed eller træthed. 

Cortiment depottabletter indeholder laktose

Cortirnent depottabletter indeholder laktose, en form for sukker. Du skal kontakte din læge, hvis du har fået at vide af din læge, at du ikke tåler visse sukkerarter før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du bruge Cortiment

Brug altid Cortiment nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 • Den sædvanlige dosis er en tablet om morgenen før eller sammen med et måltid.
 • Synk tabletten hel med et glas vand; tabletten må ikke deles, knuses eller tygges.
 • Normalt vil du tage denne medicin dagligt i højst otte uger.Din læge kan derefter gradvist sænke antallet af gange du skal tage medicinen.
 • Fortsæt med at tage Cortiment depottabletter, efter lægens anvisning også selvom du begynder at føle bedring.

Yderligere oplysninger, når du tager Cortiment depottabletter

Hvis du snart skal opereres, eller udsættes for anden stressende påvirkning, kan lægen bede dig om at tage steroid tabletter. Dette er især 

tilfældet,hvis du har taget høje doser af Cortiment depottabletter eller lignende medicin i lang tid. 

Brug til børn

Cortirnent depottabletter anbefales ikke til børn. 

Hvis du har taget for meget Cortiment 

Informer straks din læge, hvis du har taget flere Cortirnent depottabletter, end du burde. 

Hvis du har glemt at tage Cortiment

 • Hvis du glemmer at tage en Cortiment depottablet, skal du tage den så snart du husker det. Hvis det er tæt på din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Cortiment

Du må ikke stoppe med at tage Cortiment depottabletter uden først at have aftalt det med din læge. Hvis du pludselig stopper med at tage medicinen, kan du blive syg. 

 

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger . 

 

Hvis du har fået en allergisk reaktion, skal du straks kontakte din læge. Tegn kan omfatte nældefeber eller hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og hals. Dette kan gøre det vanskeligt at trække vejret. 

 

Følgende bivirkninger kan forekomme, når du tager Cortiment depottabletter. Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller du udvikler en bivirkning som ikke er nævnt i indlægssedlen, skal du kontakte din læge. 

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • Refluks
 • Muskelkramper og mavesmerter
 • Hjertebanken
 • Sløret syn
 • Hududslæt eller kløe
 • Kraftig eller uregelmæssig menstruation hos kvinder
 • Lavt kalium niveau i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed eller træthed, tørst eller en prikkende fornemmelse
 • Cushing-lignende symptomer, såsom et rundt ansigt (måneansigt), akne, vægtøgning og en tendens til lettere at få blå mærker
 • Kvalme eller hovedpine
 • Reduceret respons til infektion
 • Ændring i adfærd, såsom nervøsitet, søvnløshed eller humørsvingninger

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Døsighed
 • Diarre
 • Oppustet mave, mavesmerter
 • Mave gener eller fordøjelsesbesvær
 • Smerter i lemmer
 • Hævelse i benene 

 • Rysten

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • En alvorlig allergisk reaktion (kaldet anafylaksi), hvilket kan føre til åndedrætsbesvær og chok
 • Nedsat vækst hos børn under 18 år.

Medicin som Cortiment depottabletter (kortikosteroider) kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i din krop. Virkningerne omfatter: 

 • Ændringer i knoglemineraltætheden (knogleskørhed);
 • Glaukom (grøn stær);
 • Virkning på binyrerne.

Psykologiske problemer kan udvikle sig, ved brug af steroider såsom Cortiment depottabletter. 

Diskuter det med din læge, hvis du (eller brugeren af denne medicin) har (haft) symptomer på psykiske problemer. Dette er især vigtigt, hvis du er deprimeret og har tanker om at begå selvmord. I meget sjældne tilfælde har psykiske problemer udviklet sig når høje doser blev taget i længere tid. 

 

Hvis du har problemer med en af disse bivirk- ninger, eller får en bivirkning som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du kontakte din læge. 

 

Du skal ikke bekymre dig om denne liste over mulige bivirkninger. Du fa måske ingen af disse bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted : www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn .  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisterpakningen efter Exp. Denne viser måned og år. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cortiment indeholder:

 • Aktivt stof: budesonid . Hver tablet indeholder 9 mg budesonid .
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): tabletkerne: stearinsyre (E570), lecithin (E322), mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), laktosemonohydrat, silica kolloid (E55 l), magnesiumstearat (E470b) filmovertræk: methacrylsyre- methylmethacrylat-copolymer (1:1), methacrylsyre-methylmethacrylat-copolymer (1:2), talkum (E553b), titandioxid (El 71), triethylcitrat

Udseende og pakningsstørrelser

Cortiment depottablet er hvid til off-white, rund, bi-konveks, filmovertrukket og præget med 'MX9' på den ene side af tabletten.Tabletterne leveres i blister ark med aluminiums tryk-folie i en karton æske. 

 

Dette lægemiddel er tilgængeligt i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60 eller 80 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S  

Kay Fiskers Plads 11,  

2300 København S 

Fremstiller

Cosmo S.p.A., Via C. Colombo 1, 20020 Lainate, Milano, Italien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Litaun, Holland, Norge, Romænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, England: Cortiment Østrig,  

Bulgarien , Croatien, Finland, Tyskland, Ungarn, Malta, Polen, Portugal: CortimentMMX  

Belgien, Letland, Luxemburg : Budesonide Ferring  

Slovenien: Budezonid Ferring 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...